islamic mənbələri

 • İmam Hüseynin (ə) qəbrinin dəfələrlə dağıdılması
  Rate this post

  İmam Hüseynin (ə) qəbrinin dəfələrlə dağıdılması

  İmam Hüseynin (ə) qəbrinin dəfələrlə dağıdılmasıRate this post Шейх Туси (я.р)-нын «Ямали» китабында йаздыьы рявайятлярдян анлашылыр ки, Ямявилярин щакимиййяти заманында Имам Щцсейн (я)-ын гябринин цзяриндя Мухтар вя онун достларынын дцзялтдикляри бир сыра гябирцстц нишаняляр мювъуд олмушдур. Бу нишаняляр щиърятин 64-ъц илиндян 72-ъи илиня гядяр горунмушдур. Имам Щцсейн (я)-ын зийарятинин кейфиййятини бяйан едян щядислярдян анлашылыр ки, […]

 • İmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağı
  Rate this post

  İmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağı

  İmam Hüseynin (ə) qəbrinin torpağıRate this post Ябу Рейщан Бируни юзцнцн «Асарул-багийя» китабында йазыр: «Кярбяла торпаьы мцгяддяс бир торпагдыр. Хейли сайда щядис варид олуб ки, Имам Щцсейн (я)-ын торпаьы тябяррцкдцр. Щязрят Фатимя (с.я) пейьямбярин ямиси Щязрят Щямзя Сеййидуш-шцщяда шящид олмамышдан габаг йундан бир сап яйирмиш, онун цзяриня тясбещ дяняляри сайда дцйцн вурараг ондан тясбещ кими […]

 • Qətlğah çuxuru
  Rate this post

  Qətlğah çuxuru

  Qətlğah çuxuruRate this post Гятлэащ чухуру Имам Щцсейн (я)-ын пак ганы иля булашмыш щямин мцгяддяс мякандыр вя инди дя Щязрятин ашигляри тяряфиндян зийарят едилян бир йердир. Гятлэащын цзяриндя бир таван вя дюрдбуъаглы зярищ мювъуддур. Щязрятин шящадят йери олан сярдабын ъянуб-гярб тяряфиндя бир гапы вар ки, Щябиб ибн Мязащир Ясядинин гябриндян ашаьыда йерляшир. Чох-аз адам ъцрят […]

 • Xeyməğah
  Rate this post

  Xeyməğah

  XeyməğahRate this post Хеймяэащ Яба Ябдиллащ (я)-ын щяряминин гярбиндя йерляшир. Мущяммяд Щцсейн Келиддар «Мядинятул-Щцсейн» китабында йазыр: «Ялламя Сеййид Мущяммяд Тяги Тябатябаи бу мясялядя (хеймяэащын щарада йерляшмяси) мярщум Сеййид Ялламя Щцсейн Сядрин фикрини гябул етмиш вя демишдир ки, хеймяэащ «Имам Щцсейн (я)» хястяханасынын йанында йерляшир.» Мяним фикримъя, бу фикир щягигятя даща йахындыр. Щяр щалда, бу мцгяддяс […]

 • Sözün mənşəyi, məna və adları
  Rate this post

  Sözün mənşəyi, məna və adları

  Sözün mənşəyi, məna və adlarıRate this post Гази Нуруллащ Дустяри вя бязи диэяр алимляр «Кярбяла» сюзцнцн «Кярбялящ»дян алындыьыны гейд едирляр. Кярбялящ цчцн дя цч мяна садалайыблар: 1. Сцстлцк. Чцнки, Кярбяла топаьы сабит иглим шяраити олан бир йер олуб; 2- Буьда вя диэяр дянли биткиляри даш вя диэяр артыг шейлярдян тямизлямяк. Кярбяла торпаьы да дашсыз-кясяксиздир; 3- […]

 • Rate this post

  Rate this post Dəclə və Fərat Дяъля чайы Асийанын мяшщур чайларындан олуб, узунлуьу 2860 км.-дир. Чайын мянсяби Фарс кюрфязидир. Фярат чайы да даьларын ятяйиндян кечяряк Дяъляйя тюкцлцр. Фярат чайы ики гола айырылыр: Ялгямя адланан бир голу Куфядян кечмякля гярб тяряфя, диэяр голу ися Сявда шящяриндян кечмякля Ниля ахыр, сонда ися Бясрядя говушурлар. Дяъля вя Фяратын […]

 • Kərbəlanın coğrafiyası və tarixi
  Rate this post

  Kərbəlanın coğrafiyası və tarixi

  Kərbəlanın coğrafiyası və tarixiRate this post Кярбяла торпаьы Кялданилярин мцлкляриндян бири олмуш, онлардан сонра Сасанилярин щакимиййяти алтына кечмишдир. Бязиляри дейирляр ки, бу ярази христианларын ибадят йери олмушдур. Щиърятин 36-ъы илиндя Яли (я) Сцффейн мцщарибясиня эедяркян бир аз Кярбяла торпаьы эютцрцб ийляди вя деди: «Хош олсун бу торпаьын щалына ки, бязиляри бу торпагдан сорьу-суалсыз бещиштя эедяъякляр!» […]