islamic mənbələri

 • «MƏNZƏLƏT» HƏDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?
  Rate this post

  «MƏNZƏLƏT» HƏDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?

  «MƏNZƏLƏT» HƏDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?Rate this post Cavab: Həzrət Peyğəmbərin (ə) buyuruqları arasında adıyla tanınan mə؛hur hədislərdən biri də, «Mənzələt» hədisidir. Bu hədis həm ؛iə, həm də sünnət əhli alimləri tərəfindən nəql olunmu؛dur. Ən mə؛hur sünni mənbələri «Səhihi-Buxari», «Səhihi-Müslim»də adı çəkilən hədislə rastla؛ırıq. Hədisdə buyurulur: «Peyğəmbər (s) Təbuka yola dü؛ərkən, Əlini (ə) ِz yerində qoydu. Əli […]

 • HӘZRӘT ӘLININ (Ә) «UقАQLАRINIZI GӘLӘCӘK ـاـN TӘRBIYӘ ЕDIN»—KӘLАMI NECƏ ANLAھILIR?
  1 (20%) 1 vote

  HӘZRӘT ӘLININ (Ә) «UقАQLАRINIZI GӘLӘCӘK ـاـN TӘRBIYӘ ЕDIN»—KӘLАMI NECƏ ANLAھILIR?

  HӘZRӘT ӘLININ (Ә) «UقАQLАRINIZI GӘLӘCӘK ـاـN TӘRBIYӘ ЕDIN»—KӘLАMI NECƏ ANLAھILIR?1 (20%) 1 vote Bu, «Nәhcül-bәlаğә»dә hәzrәt Әlidәn (ә) nәql оlunаn mürsәl hәdislәrdәndir. Hәdis bunu bildirmәk istәyir ki, u؛аqlаrı günün аdәt-әnәnәsinә әsаslаnаrаq tәrbiyә еtmәk düzgün dеyildir, çünki, müәyyәn bir zаmаnın аdәt-әnәnәsindә qаlmаq insаnın hәyаtını inki؛аfdаn sахlаyır. Misаl üçün, bir ؛әхs аt, ulаğ ilә sәfәr еtmәyә аdәt […]

 • İMAMIN İSMƏTİ HƏDİSLƏRDƏ NECƏ BƏYAN OLUNUB?
  Rate this post

  İMAMIN İSMƏTİ HƏDİSLƏRDƏ NECƏ BƏYAN OLUNUB?

  İMAMIN İSMƏTİ HƏDİSLƏRDƏ NECƏ BƏYAN OLUNUB?Rate this post   Hədislər Əhli-beyt İmamlarının isməti barədə nə deyir? Peyğəmbər və İmamların hədislərində Əhli-beytin isməti onların digər fəzilətləri qar؛ısında qərar tutur. Bu haqda ؛iə və sünni hədis mənbələrində Əhli-beytdən çoxlu kəlamlar bizə yeti؛mi؛dir. İndi burada Həzrət Peyğəmbərdən (s) və bəzi İmamlardan bizə yeti؛ən hədislərin bir neçəsinə i؛arə etməklə […]

 • “12 XƏLİFƏ” HƏDİSLƏRİ HANSI HƏDİSLƏRDİR?
  Rate this post

  “12 XƏLİFƏ” HƏDİSLƏRİ HANSI HƏDİSLƏRDİR?

  “12 XƏLİFƏ” HƏDİSLƏRİ HANSI HƏDİSLƏRDİR?Rate this post   ھiə və sünnilər tərəfindən mütəvatir hədis kimi qəbul olunmu؛ digər hədislər 12 xəlifə haqqındadır. Bu rəvayətlərdə bildirilir ki, həzrət Peyğəmbər (s) ِzündən sonra 12 İmam, cani؛in təyin etmi؛dir. Cabir ibn Səmərə nəql edir ki, həzrət Peyğəmbər (s) buyur-mu؛dur: “Nə qədər ki, 12 xəlifə hakimdir, İslam daim əzizdir.” […]

 • QـREYھİ İMAMI HAQQINDAKI HƏDİS İMAM MEHDİNİN VARLIĞINI NECƏ SـBUTA YETİRİR?
  Rate this post

  QـREYھİ İMAMI HAQQINDAKI HƏDİS İMAM MEHDİNİN VARLIĞINI NECƏ SـBUTA YETİRİR?

  QـREYھİ İMAMI HAQQINDAKI HƏDİS İMAM MEHDİNİN VARLIĞINI NECƏ SـBUTA YETİRİR?Rate this post Buxari, Müslim və ba؛qaları həzrət Peyğəmbərin (s) dilindən belə nəql edirlər: “Yer üzündə iki nəfər qalsa belə xilafət əmri Qürey؛ üçün sabitdir.” (“Səhihi-Buxari”, c. 9, s. 29.) Bu hədisdə xarici bir olaydan xəbər verilir. Bu olayın gerçəklə؛məsi vacibdir. Həzrət Peyğəmbərin (ə) xilafətini hər […]

 • “SƏFİNƏ” VƏ “ƏMAN” HƏDİSLƏRİ İMAMIN MضVCUDLUĞUNU NECƏ TƏSDİQ EDİR?
  4 (80%) 1 vote

  “SƏFİNƏ” VƏ “ƏMAN” HƏDİSLƏRİ İMAMIN MضVCUDLUĞUNU NECƏ TƏSDİQ EDİR?

  “SƏFİNƏ” VƏ “ƏMAN” HƏDİSLƏRİ İMAMIN MضVCUDLUĞUNU NECƏ TƏSDİQ EDİR?4 (80%) 1 vote   Firqələr tərəfindən nəql olunmu؛ rəvayətlərə əsasən, həzrət Peyğəmbər (s) ِz Əhli-beytini (ə) Nuhun gəmisinə (“Səfinə”) bənzətmi؛dir. İbn Hicr Məkki həzrət Peyğəmbərin (s) dilindən belə nəql edir: “Həqiqətən, mənim Əhli-beytim (ə) Nuhun gəmisi kimidir. Hər kəs bu gəmiyə süvar olsa, nicat tapar.” Bu […]

 • “SƏQƏLEYN” HƏDİSİ İMAMIN VARLIĞINI NECƏ SـBUT EDİR?
  4 (80%) 1 vote

  “SƏQƏLEYN” HƏDİSİ İMAMIN VARLIĞINI NECƏ SـBUT EDİR?

  “SƏQƏLEYN” HƏDİSİ İMAMIN VARLIĞINI NECƏ SـBUT EDİR?4 (80%) 1 vote Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həqiqətən, sizin aranızda iki cani؛in qoyuram: Allahın kitabı, gِylə yer arasında uzanmı؛ bir ip; itrətim, Əhli-beytim. Həqiqətən bu iki ؛ey hovuz (behi؛t hovuzu) kənarında mənə yeti؛ənədək bir-birindən ayrılmaz.” (“Müsnədi-Əhməd”, c. 5, s. 181.) Bu hədisdə həzrət Peyğəmbər (s) buyurur ki, kitab […]

 • “İTRƏTİ” DـZGـNDـR, YOXSA “SـNNƏTİ”?
  1 (20%) 1 vote

  “İTRƏTİ” DـZGـNDـR, YOXSA “SـNNƏTİ”?

  “İTRƏTİ” DـZGـNDـR, YOXSA “SـNNƏTİ”?1 (20%) 1 vote   Cavab: Peyğəmbəri Əkrəm (s)-dən nəql olunan səhih və sabit hədis məhz “Əhlə-beyti” kəlməsi olan hədisdir. “Əhlə-beyti” kəlməsinin yerinə “sünnəti” deyə qeyd olunan rəvayət sənəd baxımından batil və rədd olunur, amma Əhli-beyti hədisinin sənədi tam kamilliyə malikdir. “Və Əhlə-beyti” hədisinin sənədi Bu mətni iki bِyük ؛əxsiyyətli mühəddis nəql […]

 • “QƏDİR-XUM” HƏDİSİNDƏKİ “MضVLA” SضZـ NECƏ TƏFSİR OLUNUR?
  2 (40%) 1 vote

  “QƏDİR-XUM” HƏDİSİNDƏKİ “MضVLA” SضZـ NECƏ TƏFSİR OLUNUR?

  “QƏDİR-XUM” HƏDİSİNDƏKİ “MضVLA” SضZـ NECƏ TƏFSİR OLUNUR?2 (40%) 1 vote   Biz “təvatür” həddində olan “Qədir-Xum” hədisini qısa ؛əkildə bəyan etdik. Peyğəmbərin (s) bu hədisdə buyurduğu “Mən hər kəsin mِvlasıyamsa, Əli də onun mِvlasıdır” kəlamı çox həqiqətləri aydınla؛dırır.Əhli-sünnə alimlərinin bir çoxu “mِvla” sِzünü “dost” mənasına təfsir etməyə çalı؛salar da, müxtəlif dəlillər gِstərir ki, hədisdə bəyan […]

 • SƏQƏLEYN HƏDİSİ BİZƏ NƏ DEYİR?
  Rate this post

  SƏQƏLEYN HƏDİSİ BİZƏ NƏ DEYİR?

  SƏQƏLEYN HƏDİSİ BİZƏ NƏ DEYİR?Rate this post   Bismillahir Rəhmanir Rəhim… Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə). Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə… Əziz müsəlmanlar! Gِrəsən həqiqət nədən ibarətdir? Haqq yolunu necə tapaq və bütün bu ixtilafları necə həll edək? Cavabı ancaq […]

 • İBLISIN 10 DOSTU VƏ 10 DـھMƏNI KIMDIR?
  Rate this post

  İBLISIN 10 DOSTU VƏ 10 DـھMƏNI KIMDIR?

  İBLISIN 10 DOSTU VƏ 10 DـھMƏNI KIMDIR?Rate this post   Bir gün Peyğəmbər (s) İblisdən soru؛du: “Mənim ümmətimdən olan dostların nə qədərdir?” İblis cavab verdi: “On dəstə: zalım rəhbərlər, lovğa dِvlətlilər, hardan gəlib, hara sərf olunmasının ondan ِtrü heç bir fərqi olmayan haram yeyən, rəhbərin zülmü ilə müvafiqət edən alim, xain (camaatı aldadan) tacir, mِhtəkir […]

 • HƏZRƏT MƏHƏMMƏD (S) İMAM HـSEYN (Ə) BARƏSİNDƏ NƏ BUYURUB?
  Rate this post

  HƏZRƏT MƏHƏMMƏD (S) İMAM HـSEYN (Ə) BARƏSİNDƏ NƏ BUYURUB?

  HƏZRƏT MƏHƏMMƏD (S) İMAM HـSEYN (Ə) BARƏSİNDƏ NƏ BUYURUB?Rate this post   1) İmam Hüseyn (ə) «Səqəleyn(ərəb dilində «iki ağır qiymətli ؛ey»-ə deyilir.)» hədisində… Bütün ؛iə və sünni aləminin mِtəbər hədis mənbələrində zikr olmu؛ rəvayətə gِrə, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmu؛dur: «Mən yaxın zamanda Allahın dəvətini qəbul edib, sizin aranızdan gedəcəyəm, (dünyamı dəyi؛əcəyəm) lakin bununla belə […]

 • XASİFUN-NƏL HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?
  Rate this post

  XASİFUN-NƏL HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?

  XASİFUN-NƏL HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?Rate this post   İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin şərhinin altıncı cildində 79-cu xütbəni şərh edərkən Əbu Müxnəfdən belə nəql edir: Aişə Ümmü Sələməni aldatmaq və onu Osmanın qanının tələbi üçün qiyama təşviq etmək üçün onu yanınagəlib dedi: Əbi Üməyyənin qızı, Sən Peyğəmbərin(s) xanımlarının arasından hicrət edən ilk adamsan və onun xanımlarının […]

 • PEYĞƏMBƏR (S) HƏDİS YAZMAĞI QADAĞAN ETMİŞDİMİ?
  Rate this post

  PEYĞƏMBƏR (S) HƏDİS YAZMAĞI QADAĞAN ETMİŞDİMİ?

  PEYĞƏMBƏR (S) HƏDİS YAZMAĞI QADAĞAN ETMİŞDİMİ?Rate this post Çox təəssüfləndirici haldır ki bəzi hədisçilər hədis yazmağın qadağan edilməsini Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alih) nisbət verərək demişlər: Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) buyurmuşdur: “Mənim dediklərimin arasından Qurandan başqa heç nə yazmayın kim də Qurandan başqa bir şey yazıbsa onu məhv etsin.” Bəzi faktlar bu məsələnin düzgün […]

 • «ƏŞƏREYİ MÜBƏŞŞƏRƏ» HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?
  4 (80%) 1 vote

  «ƏŞƏREYİ MÜBƏŞŞƏRƏ» HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?

  «ƏŞƏREYİ MÜBƏŞŞƏRƏ» HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?4 (80%) 1 vote   İbn Quteybə Deynuri öz «Əl İmamə və əssiyasə» adı ilə məşhur olan xəlifələr tarixi kitabında heyrətli bir hadisəni nəql edir ki, xülasəsi budur: «Fədək» hadisəsindən sonra iki şeyx (Əbu Bəkr və Ömər) Əlinin(ə) evinə gəldilər. Lakin bu dəfə yumşaq və sönmüş halda. Əbu Bəkr qabaqda gedirdi. […]

 • GÜCLÜ İMANA NECƏ SAHİB OLMAQ OLAR?
  Rate this post

  GÜCLÜ İMANA NECƏ SAHİB OLMAQ OLAR?

  GÜCLÜ İMANA NECƏ SAHİB OLMAQ OLAR?Rate this post   Güclü imana necə sahib olmalı? 1. Bütün işləri ixlasla (saf niyyətlə) yerinə yetirib riyakarlığa yol verməmək. 2. Qurana bağlı olub onun ayələri bardədə düşünmək. 3. Daim Allahı zikr etmək. 4. İmkan daxilində xeyrxah işlər görmək. 5. Cəhənnəmin əzab və çətinliklərini və Cənnətin gözəlliklərini yada salmaq. 6. […]

 • ON İKİ İMAM” HƏDİSİ VARMI?
  3.5 (70%) 2 votes

  ON İKİ İMAM” HƏDİSİ VARMI?

  ON İKİ İMAM” HƏDİSİ VARMI?3.5 (70%) 2 votes   “ON İKİ İMAM” HƏDİSİ Əhli-beytin (ə) mِvqeyini İmamət və vilayətlə əlaqələndirən və bir sıra ؛übhəli sualları cavablandıran hədislərdən biri də “on iki İmam” hədisidir. Bu hədis İslamın ən mə؛hur hədislərindəndir. O səhih və mِ’təbər kitabların əksəriyyətində nəql olunmu؛dur. Bu hədis barəsində əksər alimlər yekdil fikirdədirlər. Əvvəlcə, […]

 • “NÜCUM” (ULDUZLAR) HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?
  2 (40%) 1 vote

  “NÜCUM” (ULDUZLAR) HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?

  “NÜCUM” (ULDUZLAR) HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?2 (40%) 1 vote İslam mənbələrində Peyğəmbərdən (s) nəql olunan və hər bir dövrdə Əhli-beytin müsəlmanlara rəhbər və hidayətçi olduğu göstərilən digər bir hədis “nücum” hədisidir. Bu hədisi Peyğəmbərin (s) bir çox səhabəsi (ən azı yeddi nəfər: İmam Əli (ə), Cabir ibn Abdullah, Əbu Səid Xudri, Ənəs ibn Malik, Münkədir ibn […]

 • “ON İKİ İMAM” HƏDİSİ KİMLƏRƏ İھARƏ OLUNUR?
  Rate this post

  “ON İKİ İMAM” HƏDİSİ KİMLƏRƏ İھARƏ OLUNUR?

  “ON İKİ İMAM” HƏDİSİ KİMLƏRƏ İھARƏ OLUNUR?Rate this post “ON İKİ İMAM” HƏDİSİ Əhli-beytin (ə) mِvqeyini İmamət və vilayətlə əlaqələndirən və bir sıra ؛übhəli sualları cavablandıran hədislərdən biri də “on iki İmam” hədisidir. Bu hədis İslamın ən mə؛hur hədislərindəndir. O səhih və mِ’təbər kitabların əksəriyyətində nəql olunmu؛dur. Bu hədis barəsində əksər alimlər yekdil fikirdədirlər. Əvvəlcə, […]

 • AMAN” HӘDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?
  Rate this post

  AMAN” HӘDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?

  AMAN” HӘDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?Rate this post   Bu ؛ərəfli hədis də ِz nِvbəsində həzrət Peyğəmbərin (s) əhli-beytinin müsəlmanlar arasında siyasi-e᾽tiqadi mahiyyətini izah edir. Hər hansı bir millətin ən təhlükəli və xətərli məsələsi, onun siyasi-e᾽tiqadi məsələlərdə ixtilaf və təfriqələrlə üzlə؛məsidir. Həzrət Peyğəmbər (s) də ِz ümmətinin gələcəkdə belə vəziyyətlərə düçar olmaması üçün və yaxud bu kimi […]

 • Page 1 of 3123