islamic mənbələri

 • Tövhidi Müfəzzəl risaləsi
  5 (100%) 1 vote

  Tövhidi Müfəzzəl risaləsi

  Tövhidi Müfəzzəl risaləsi5 (100%) 1 vote Tövhidi Müfəzzəl risaləsi Qeyd etdik ki,İmam Sadiq (əleyhissəlam) təbii elmlər sahəsində bir sıra elmi bəhslər aparmış, bu günkü alimləri heyrətə gətirən üstüörtülü sirləri açmışdır. Bu məsələnin ən aşkar nümunəsi (Cabiri yetişdirməsindən əlavə) Tövhidi Müfəzzəldir. İmam Sadiq (əleyhissəlam) onu dörd gün ərzində imla etmiş, Müfəzzəl ibn Ömər Kufi də onu […]

 • Vasitəli köməklik
  Rate this post

  Vasitəli köməklik

  Vasitəli köməklikRate this post Vasitəli köməklik İmam Həsən əleyhissəlamın şəxsiyyətinin böyük və ali olması bir nəfər imkansız şəxsin onun evindən əliboş geri qayıtmasına icazə vermirdi. İmamın birbaşa və bilavasitə kömək etməyə imkanı olmadıqda, vasitəli şəkildə imkansızların ehtiyacını ödəməyə çalışardı. O, müxtəlif yollarla tədbir görüb ehtiyacları ödəyər və müşkülatı həll edərdi. Belə rəvayət olunur ki, bir […]

 • ALLAHIN YARATDIĞI SƏNƏTİN TƏCƏLLİSİ: ƏZƏLƏ VƏ SÜMÜK
  Rate this post

  ALLAHIN YARATDIĞI SƏNƏTİN TƏCƏLLİSİ: ƏZƏLƏ VƏ SÜMÜK

  ALLAHIN YARATDIĞI SƏNƏTİN TƏCƏLLİSİ: ƏZƏLƏ VƏ SÜMÜKRate this post Quranın bənzərsiz üslubu və ehtiva etdiyi üstün hikmət, onun aləmlərin Rəbbi olan Allahın sözü olmasınıbir daha təsdiq edir. Bunların yanında, Quranın Allah qatından göndərildiyini isbat edən bir çox möcüzəvi cəhətlər vardır. Bu cəhətlərdən biri, 20-ci əsr texnologiyası ilə aydınlaşdırılan bəzi elmi həqiqətlərin 1400 il əvvəl Quranda […]

 • Əbədi həyat
  2 (40%) 1 vote

  Əbədi həyat

  Əbədi həyat2 (40%) 1 vote İslam dünyagörüşü prinsiplərinin bir hissəsində dinə [İslam dininə] olan etiaqdın əsasını təşkil edən “əbədihəyata və ya axirət dünyasına” olan imandır. Axirət dünyasına iman gətirmək müsəlmançılığın əsasşərtlərindən biridir. Yəni axirət dünyasına iman gətirməyən şəxs müsəlman ümmətindən xaric olmuş hesab olunur. İlahi peyğəmbərlərin hamısı təkallahlıq və tövhidə dəvət etdikdən sonra təbliğ etdikləri […]

 • Allahı tanımaq
  3 (60%) 1 vote

  Allahı tanımaq

  Allahı tanımaq3 (60%) 1 vote MÜQƏDDİMƏ Qеyd оlundu ki, dinin әsаsını dünyаnı yаrаdаn Аllаhın vаrlığınа еtiqаd tәşkil еdir, İlаhi dünyаgörüşü ilә mаddi dünyаgörüşü аrаsındа әsаs fәrq dә mәhz hәmin еtiqаdın оlmаsı vә yа оlmаmаsıdır. Bunа әsаsәn hәqiqәt ахtаrаn şәхs üçün irәli çıхаn vә hәr şеydәn әvvәl düzgün cаvаb vеrilmәsi lаzım оlаn ilk mәsәlә “Аllаh vаrdır […]

 • Allahtanıma dərsləri-1
  5 (100%) 1 vote

  Allahtanıma dərsləri-1

  Allahtanıma dərsləri-15 (100%) 1 vote Dini və materialist dünyagörüşləri və hər birinin doğurduğu nəticələr Mən kiməm, haradan gəlmişəm? Görəsən bu dünyaya öz-özünəmi gəlmişəm və öz-özünəmi də gedəcəyəm? Yoxsa başqa birisi məni buraya gətirmiş və elə o da məni aparacaq? Görəsən aqibətim necə olacaq və haraya gedəcəyəm? Yoxsa ölüm mənim sonum deməkdir? Ölümdən sonra həyatımı davam […]

 • Həzrət İbrahim (ə) və təkallahlıq
  Rate this post

  Həzrət İbrahim (ə) və təkallahlıq

  Həzrət İbrahim (ə) və təkallahlıqRate this post Qurani-kərimdə tövhidi bəyan edən ayələr bəzən birbaşa, bəzən peyğəmbərlərin dilindən nəql olunur. Öncə tövhid göstəricisi olan üç ayə qeyd edirik. Sonra həzrət İbrahimin (ə) dilindən nəql olan və tövhidə dəlalət edən ayələri oxucuların nəzərindən keçirəcəyik. 1. “Əgər (yerdə və göydə) Allahdan başqa tanrı olsa idi, onların ikisi də […]

 • ALLAHIN TƏKLİYİNƏ OLAN SÜBUTLAR
  Rate this post

  ALLAHIN TƏKLİYİNƏ OLAN SÜBUTLAR

  ALLAHIN TƏKLİYİNƏ OLAN SÜBUTLARRate this post Allah varlığı haqda söhbət açıb onun varlığını isbat etdikdən sonra Onun təkliyinə aid olan sübutları diqqətinizə çatdırırıq:   Ağıl yolu:   Heç bir sağlam ağıl və düşüncə sahibi bu kainatın iki, yaxud daha çox Allahı olmasını təsdiq etməz.   Çünki xalis olan bir həqiqətdə «çoxluq» məfhumunun mə’nası yoxdur. həmçinin […]

 • Allahın ən tanınmış sifətləri
  4 (80%) 1 vote

  Allahın ən tanınmış sifətləri

  Allahın ən tanınmış sifətləri4 (80%) 1 vote Allahın məşhur və tanınınmış sübuti sifətləri aşağıdakılardır:   1.Alim: Yəni Allah Alimdir və hər şeyi bilir.   2.Qadir: Yəni Allah Qadirdir və hər şeyə qüdrəti catır.   3.Həyy (Diri): Yəni Allah diridir. Həm elmi, həm də qüdrəti olan diridir. Allahın elm və qüdrəti olduğuna görə, o da diridir. […]

 • Аllаhın sifətləri.
  Rate this post

  Аllаhın sifətləri.

  Аllаhın sifətləri.Rate this post Bilin ki, Аllаhı tаpmаq, yəni Аllаhın vücudunu dərk еtmək dünyаdаkı məхluqаt bаrədə mütаliə еtmək yоlu ilə çох аsаndır, lаkin Аllаhın sifətlərini tаnıyıb bilmək üçün çох diqqət еtmək lаzımdır.Yəqin ki, sоruşаcаqsınız: «Nə üçün?»   Suаlın cаvаbı çох аsаndır. Çünki Аllаhın hеç nəyi bizə, bizim gördüklərimiz və еşitdiklərimizə bənzəmir. Dеməli, Аllаhın sifətlərini tаnımаğın […]

 • Allah cisim deyildir və heç vaxt gözlə müşahidə olunmaz
  3 (60%) 1 vote

  Allah cisim deyildir və heç vaxt gözlə müşahidə olunmaz

  Allah cisim deyildir və heç vaxt gözlə müşahidə olunmaz3 (60%) 1 vote Biz inanırıq ki, Allah-təala heç bir vaxt gözlə görülməz. Çünki gözlə görülmək cismin xüsusiyyətlərindəndir. Gözlə görülən hər bir varlıq, məkan və zaman hüdudlarında qərarlaşmalı, müəyyən bir rəngə və surətə malik olmalıdır. Bütün bu xüsusiyyətlər Allahın yaratdığı cisimlərə, varlıqlara məxsus olan xüsusiyyətlərdir. Allah-təala isə […]

 • ALLAHI TANIMAĞIN YOLLARI -FİTRƏT
  Rate this post

  ALLAHI TANIMAĞIN YOLLARI -FİTRƏT

  ALLAHI TANIMAĞIN YOLLARI -FİTRƏTRate this post ALLAHI TANIMAĞIN YOLLARI -FİTRƏT Hədisi-qüdsilərin birində deyilir ki, Allah-təala öz peyğəmbərinə buyurub: “Mən gizli xəzinə idim; məni tanısınlar deyə, insanları yaratdım”. Allahın barəsində təsəvvür əldə etmək, yəni Onu tanımaq imanın əsasını təşkil edir. İman başqasına kor-koranə təqlid etməklə, kitablarda yazılanları öyrənməklə qazanıla bilməz. Bu cür iman Allah dərgahında da […]

 • TÖVHID NƏDIR?
  3.5 (70%) 2 votes

  TÖVHID NƏDIR?

  TÖVHID NƏDIR?3.5 (70%) 2 votes Islam əqidəsi silsiləsindən Tövhid – ərəb dilində “vahidlik, yеganəlik” mənasını ifadə еdən “vəhdət” sözündəndir. Mənası Allahı vahid, yəni bənzərsiz və şəriksiz olaraq qəbul еtmək və Ona iman bəsləməkdir. Tövhid əqidəsi Islam dininin bünövrəsidir, müsəlmanın bir növ “kimlik kartı”dır. Tövhidsiz Islam və tövhidə inanmayan müsəlman təsəvvür еdilə bilməz. Tövhid Islam dininin […]

 • ALLAHIN BAĞIŞLAMADIĞI GÜNAH – ŞIRK
  5 (100%) 2 votes

  ALLAHIN BAĞIŞLAMADIĞI GÜNAH – ŞIRK

  ALLAHIN BAĞIŞLAMADIĞI GÜNAH – ŞIRK5 (100%) 2 votes “Şirk” sözünün ərəb dilindən tərcüməsi “şərik tutmaq”, “şərik saymaq” deməkdir. Dini termin olaraq, Allaha şərik qoşmaq mənasında işlədilir. Islamda ən böyük günah sayılır.   Həm dünyanın yaradıcısı və idarəedicisi kimi Allahdan başqa bir qüvvəyə iman bəsləmək, həm də Allaha aid olan sifətlərdən hər hansı birini başqasına aid […]

 • İman – Allaha sidq ürəkdən inanmaq
  Rate this post

  İman – Allaha sidq ürəkdən inanmaq

  İman – Allaha sidq ürəkdən inanmaqRate this post “İman” sözü ərəb dilindən tərcümədə “güvənmək, arxayın olmaq, əmin olmaq, sidq ürəkdən inanmaq” mənalarını verir. Dini anlamda Allaha, Onun peyğəmbərlərinə, axirət aləminə və qəbul edilməsi gərəkən digər prinsiplərə tərəddüdsüz olaraq inanmağa deyilir. İmanlı şəxsi “mömin” adlandırırlar. Əhli-sünnə məzhəbinə görə, iman əsasları 6-dır: Allaha iman, peyğəmbərlərə iman, mələklərə […]

 • Tövhid və onun dərəcələri (birinci məqalə)
  5 (100%) 1 vote

  Tövhid və onun dərəcələri (birinci məqalə)

  Tövhid və onun dərəcələri (birinci məqalə)5 (100%) 1 vote   Tövhid inancı İslam dininin əsasını təşkil edir. Əgər İslamı ağaca bənzətsək, tövhid bu ağacın gövdəsi misalındadır. Çünki tövhidi qəbul etmədən, nə üsuli-dinin, nə də fürui-dinin heç bir maddəsini qəbul etmək mümkün deyil. Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) insanları İslam dininə çağırarkən, hər şeydən öncə, bu cümlədən […]

 • Tövhid və onun dərəcələri (ikinci məqalə)
  3 (60%) 1 vote

  Tövhid və onun dərəcələri (ikinci məqalə)

  Tövhid və onun dərəcələri (ikinci məqalə)3 (60%) 1 vote Zati tövhid Zati tövhid tövhidin ilk mərhələsidir. Allah haqqında düşünən hər kəs ilk öncə tövhidin bu mərhələsinə çatır, yəni bütün varlıq aləminin vahid, şəriksiz, bənzərsiz bir tanrı tərəfindən yaradıldığını və idarə edildiyini anlayır. Zati tövhidin mənası budur ki, Allah vacibül-vücuddur, yəni Onun mövcudluğu mütləqdir. Onun olmamasını […]

 • Tövhid və onun dərəcələri (ikinci məqalə)
  1 (20%) 1 vote

  Tövhid və onun dərəcələri (ikinci məqalə)

  Tövhid və onun dərəcələri (ikinci məqalə)1 (20%) 1 vote Zati tövhid Zati tövhid tövhidin ilk mərhələsidir. Allah haqqında düşünən hər kəs ilk öncə tövhidin bu mərhələsinə çatır, yəni bütün varlıq aləminin vahid, şəriksiz, bənzərsiz bir tanrı tərəfindən yaradıldığını və idarə edildiyini anlayır. Zati tövhidin mənası budur ki, Allah vacibül-vücuddur, yəni Onun mövcudluğu mütləqdir. Onun olmamasını […]

 • Sifati tövhid (üçüncü məqalə)
  4 (80%) 1 vote

  Sifati tövhid (üçüncü məqalə)

  Sifati tövhid (üçüncü məqalə)4 (80%) 1 vote Tövhidin ikinci dərəcəsi sifati tövhiddir. Yəni Allah-təalaya məxsus olan bütün sifətlərin Onun zatından ayrı olmadığını və zatına əlavə edilmədiyini qəbul etməkdir. Məlumdur ki, insan şüuru Allahı yalnız Onun bəzi sifətləri və yaratdıqları əsasında dərk edə bilər. Ümumiyyətlə, biz hər şey barəsində onun sifətləri əsasında mülahizə yürüdürük. Hər bir […]

 • Tövhid və onun dərəcələri (dördüncü məqalə)
  Rate this post

  Tövhid və onun dərəcələri (dördüncü məqalə)

  Tövhid və onun dərəcələri (dördüncü məqalə)Rate this post İfali tövhid Tövhidin üçüncü mərhələsi bütün fel və hərəkətlərin Allahdan qaynaqlandığına inamı özündə əhatə edir. Buna “ifali tövhid” deyirlər. Müsəlman inanmalıdır ki, dünyanın bütün quruluşu, nizam-intizamı, səbəb-nəticə əlaqələri Allahın felidir və hər şey Onun iradəsindən yaranır. Varlıq aləmi zatən müstəqil olmadığı və Allaha bağlı olduğu kimi, felən […]

 • Page 1 of 212