islamic mənbələri

 • Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?
  3.3 (66.67%) 3 votes

  Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?

  Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?3.3 (66.67%) 3 votes Hәm ilаhi, hәm dә mаtеriаlist dünyаgörüşlәrindә ruhun bәdәnlә rаbitәsi hаqqındа müхtәlif nәzәriyyәlәr irәli sürülmüşdür. Mаtеriаlistlәrin әqidәsincә, ruh bütün hаllаrdа bәdәnә tаbеdir. Bеlә ki, cisim sаğlаm vә tәrаvәtlidirsә, ruh dа sаğlаm vә tәrаvәtlidir. Әksinә, cisim zәiflәdikdә ruh dа zәiflәmiş оlur. Mаtеriаlistlәrin fikrincә, mаddi әzаlаrın nizаmа düşmәsindә ruhun хüsusi […]

 • Mәаd: bаşqа dinlәrdә vә Qurаndа
  2 (40%) 1 vote

  Mәаd: bаşqа dinlәrdә vә Qurаndа

  Mәаd: bаşqа dinlәrdә vә Qurаndа2 (40%) 1 vote Mәаd müqәddәs İslаm dininin dоqmаlаrındаn vә оnun üç bаşlıcа prisipindәn biridir. İstisnаsız оlаrаq hәr bir insаn öz fitrәti ilә pislik vә yахşılıq аrаsındаkı fәrqi dәrk еdir, hәttа özü әmәl еtmәsә bеlә yахşı iş görmәyi vә pis işdәn çәkinmәyi lаzımlı bilir. Hеç şübhәsiz ki, işlәrin “yахşı vә yа […]

 • İNKARÇILARA ƏN BÖYÜK CƏZALARDAN BİRİ, DÜNYADA DA AXİRƏTDƏ DƏ XAR VƏ ALÇAQ OLMALARIDIR
  3.8 (75%) 4 votes

  İNKARÇILARA ƏN BÖYÜK CƏZALARDAN BİRİ, DÜNYADA DA AXİRƏTDƏ DƏ XAR VƏ ALÇAQ OLMALARIDIR

  İNKARÇILARA ƏN BÖYÜK CƏZALARDAN BİRİ, DÜNYADA DA AXİRƏTDƏ DƏ XAR VƏ ALÇAQ OLMALARIDIR3.8 (75%) 4 votes Bu dünyadakı imtahan mühitində xüsusi olaraq yaradılmış bir birlik vardır. Bu kəslər, heç bir məlumata dayanmadan, heç bir yol göstəriciləri olmadan Allaha qarşı mübarizə içində olan, möminlərə çətinlik çıxaran, üsyan içində yaşayan inkarçılardır. Allah onlara dünya həyatında müddət verər. […]

 • Ayətullah Cavad Amuli: “Ölüm – ayıqlığın başlanğıcıdır”
  Rate this post

  Ayətullah Cavad Amuli: “Ölüm – ayıqlığın başlanğıcıdır”

  Ayətullah Cavad Amuli: “Ölüm – ayıqlığın başlanğıcıdır”Rate this post   “O insan ki, ayıqdır, deməli hansısa amil onun ayılmasında aparıcı rol oynamışdır. Məsələn sübh namazı zamanı yatmış insanı yuxudan oyadan hər hansı ir şey, onun ayılmasının amili sayılar. Bu amil onu cəhənnəm əzabından qoruyar və behişt şövqünü artırar.” Ayətullah Cavad Amuli: “Ölüm – ayıqlığın başlanğıcıdır” […]

 • İslam alimləri nəzərində tənasüx
  3.3 (65%) 4 votes

  İslam alimləri nəzərində tənasüx

  İslam alimləri nəzərində tənasüx3.3 (65%) 4 votes  İslam alimləri nəzərində tənasüxRuhun bir bədəndən başqa bədənə keçməsinə inam çox qədim tarixə malikdir və demək olar ki, bütün mədəniyyətlərdə və dinlərdə yer almışdır. Bu əqidə İslam hüdudlarına müxtəlif mənbələrdən daxil olmuşdur. Həmin mənbələrin ən mühümləri hind və yunan mənbələridir. Tənasüx əqidəsi qədim hindlilərdə, xüsusilə budda təlimində çox […]

 • Əbədi həyat (1)
  3 (60%) 2 votes

  Əbədi həyat (1)

  Əbədi həyat (1)3 (60%) 2 votes İslam dünyagörüşü prinsiplərinin bir hissəsində dinə [İslam dininə] olan etiaqdın əsasını təşkil edən “əbədi həyata və ya axirət dünyasına” olan imandır. Axirət dünyasına iman gətirmək müsəlmançılığın əsas şərtlərindən biridir. Yəni axirət dünyasına iman gətirməyən şəxs müsəlman ümmətindən xaric olmuş hesab olunur. İlahi peyğəmbərlərin hamısı təkallahlıq və tövhidə dəvət etdikdən […]

 • Qiyamətin təsviri
  2.5 (50%) 2 votes

  Qiyamətin təsviri

  Qiyamətin təsviri2.5 (50%) 2 votes Qiyamət gününə inam, bütün səmavi dinlərdə əsas əqidə prinsiplərindən sayılır. İslam dini digər səmavi dinlərdən fərqli olaraq əsas inanc mövzularından olan dünyanın sonuna xüsusi əhəmiyyət verib. Dini mətnlərdə dünyanın sonu haqda çoxlu sayda məlumatlar yer alıb. Qurani-Kərimdə təqribən 1400 ayə və digər müqəddəs kitablarda yüzlərlə hədis məhz axirət haqdadır. Dünyanın […]

 • Cəhənnəmdəki Əzab
  5 (100%) 1 vote

  Cəhənnəmdəki Əzab

  Cəhənnəmdəki Əzab5 (100%) 1 vote Cəhənnəmə aparılma Cəhənnəm… Allahın “Qahhar” (qəhredici), “Cabbar” (istədiyini zorla etdirən), “Müntəqim” (intiqam alan) kimi adlarının sonsuza qədər təcəlli edəcəyi bu yer insana hər tərəfdən acı vermək üçün xüsusi bir yaradılışla yaradılmışdır. Quran ayələrində cəhənnəm yaşayan bir canlı kimi təsvir edilir. Bu canlı inkarçılara qarşı qəzəb, nifrət, hirs və istəklə doludur. […]

 • Surun İkinci Dəfə Üfürülməsi və Ölülərin Dirildilməsi
  Rate this post

  Surun İkinci Dəfə Üfürülməsi və Ölülərin Dirildilməsi

  Surun İkinci Dəfə Üfürülməsi və Ölülərin DirildilməsiRate this post   Surun ilk dəfə üfürülməsi ilə Yer və göy parçalаnаrаq, bütün maddi kainat dаrmаdаğın ediləcək. Аrtıq heç bir cаnlı vаrlıq qalmamışdır. Ayədə deyildiyi kimi, “yer başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq” (“İbrahim” surəsi, 48). Bu çevrilişdən sonra məhşər günü üçün hazırlanan mühit belədir: […]

 • Cəhənnəmdəki Mənəvi Əzab
  Rate this post

  Cəhənnəmdəki Mənəvi Əzab

  Cəhənnəmdəki Mənəvi ƏzabRate this post   İndiyə qədər cəhənnəm əhlinin çəkdiyi müxtəlif fiziki əzаblаrdаn bəhs etdik. Bütün bunların yanında ən azı bunlar qədər mühüm olan başqa bir əzab isə mənəvi əzabdır. Bu mənəvi əzab özündə peşmançılıq, ümidsizlik, alçalma, utanc, ümidin kəsilməsi kimi bir çox ruhi əzabları birləşdirir. Qəlbləri bürüyən atəş Hər kəsin dünyada müxtəlif vasitələrlə […]

 • TƏKAMÜL YALANI
  2 (40%) 1 vote

  TƏKAMÜL YALANI

  TƏKAMÜL YALANI2 (40%) 1 vote Darvinizm, yəni təkamül nəzəriyyəsi yaradılış həqiqətini inkar etmək məqsədilə ortaya atılmış, ancaq heç bir müvəffəqiyyət qazana bilməmiş elmdən uzaq bir sayıqlamadan başqa bir şey deyil. Canlı aləmin cansız maddələrdən təsadüfən əmələ gəldiyini iddia edən bu nəzəriyyə elmin kainatda və canlılarda çox açıq bir “nizam” olmasını sübut etməsi ilə çürümüşdür. Beləliklə, […]

 • Əməllər və sorğu-sual
  Rate this post

  Əməllər və sorğu-sual

  Əməllər və sorğu-sualRate this post Sual : Allahın hər şeyi bildiyini nəzərə alsaq, bəndələrin əməllərindən olacaq sorğu-sualın nə mənası var? Cavab: Aydındır ki, Allahın sorğu sualı gizli və qaranlıq qalan məsələni aydınlaşdırmaq üçün deyil. Çünki o batin və xaricin sirlərindən xəbərdardır. Səmada və yerdə Ona gizli qalan bir kiçik məsələ də yoxdur. Bu üzdən sözü […]

 • HAMININ KEÇƏCƏYİ KÖRPÜ – SIRAT (birinci məqalə)
  Rate this post

  HAMININ KEÇƏCƏYİ KÖRPÜ – SIRAT (birinci məqalə)

  HAMININ KEÇƏCƏYİ KÖRPÜ – SIRAT (birinci məqalə)Rate this post Sırat – ərəb dilindən tərcümədə yol deməkdir. Lüğət alimlərinin bir qismi (o cümlədən, Süyuti) bu kəlmənin ərəb dilinə latın dilindən keçdiyini və “strata” sözündən qaynaqlandığını bildirirlər. Qurani-kərimdə bu söz tez-tez “sıratül-müstəqim” (istiqamətlənmiş, doğru yol) ifadəsi şəklində işlədilir ki, müxtəlif təfsirlərdə bunu İslam dininə inanmaq, halal-haramlara riayət […]

 • MƏHŞƏR (Qiyamət) günü – hesab və cavab məhkəməsi
  2 (40%) 1 vote

  MƏHŞƏR (Qiyamət) günü – hesab və cavab məhkəməsi

  MƏHŞƏR (Qiyamət) günü – hesab və cavab məhkəməsi2 (40%) 1 vote Ərəb dilindən tərcüməsi «toplantı yeri» deməkdir. İslam inancına görə, qiyamət günündə bütün insanlar dirildikdən sonra dəstələr halında «məhşər» adlı geniş bir məkana gətiriləcəklər. Orada hər kəs növbə ilə mühakimə olunub ya mükafata, ya da cəzaya layiq görüləcək. Kafirlər qorxudan gözləri bərəlmiş və sifətləri qaralmış […]

 • Ölümdən sonrakı həyata inam – MƏAD
  1 (20%) 1 vote

  Ölümdən sonrakı həyata inam – MƏAD

  Ölümdən sonrakı həyata inam – MƏAD1 (20%) 1 vote Məad hər bir müsəlmanın inanmalı olduğu əqidə prinsiplərindən biridir (əhli-sünnə məzhəbində iman əsaslarından, şiə məzhəbində dinin əsaslarından biri). Məada inanmayan kəs İslam dinindən kənar hesab olunur. Ərəb dilindən tərcümədə “qayıdış, geri dönmə” deməkdir. Məad əqidəsi ümumilikdə bundan ibarətdir: Yalnız Allah-təalaya məlum olan bir gündə dünyanın sonu […]

 • Cənnəti qazanmağın yolları (məsumların hədislərinə əsasən)
  5 (100%) 1 vote

  Cənnəti qazanmağın yolları (məsumların hədislərinə əsasən)

  Cənnəti qazanmağın yolları (məsumların hədislərinə əsasən)5 (100%) 1 vote Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) buyurub: “Hər kəs behiştin həvəsindədirsə, xeyir işlər etməyə tələssin” (Biharül-ənvar, cild 77, səh. 96).   “Siz mənim üçün altı əməli etməyə zəmanət verin (yəni bu əməlləri edəcəyinizə söz verin), mən də sizə behişti zəmanət verərəm (yəni behiştə düşməyinizə zamin duraram): danışanda doğru […]

 • Cənnətlə Cəhənnəm arasında
  Rate this post

  Cənnətlə Cəhənnəm arasında

  Cənnətlə Cəhənnəm arasındaRate this post Əraf cənnətlə cəhənnəm arasında uca divar şəklində maneə kimi təsəvvür edilir. Cənnət və cəhənnəm əhli bu divarın arxasından bir-birini görməyəcək, amma bir-birinin səsini eşidə biləcək (həyət qonşuları kimi). Bəzi rəvayətlərə görə, qiyamət günündə peyğəmbərlər və imamlar, xalis möminlər və şəhidlər həmin divarın üzərində durub ümmətin əhvalına baxacaq, bəzi insanlara şəfaət […]

 • ÖLÜMƏ QƏDƏR VƏ SONRA MÖVCUD OLAN HƏYAT MƏRHƏLƏLƏRİ
  Rate this post

  ÖLÜMƏ QƏDƏR VƏ SONRA MÖVCUD OLAN HƏYAT MƏRHƏLƏLƏRİ

  ÖLÜMƏ QƏDƏR VƏ SONRA MÖVCUD OLAN HƏYAT MƏRHƏLƏLƏRİRate this post   İnsan həyatını bir neçə mərhələyə bölmək olar. Birinci mərhələ: “Zərr aləmi”dir. Hədislər bu aləmi bizə belə izah edir: “Bu aləm insanların ruhlarının yaşadığı aləmdir. İnsanların ruhları orada bir-birini görür. İnsanların ruhları sonra gəlib cisimlərlə tərkib tapır və insan bir mövcud halında, Allahın yaratdığı məxluq […]

 • Axirətin ölçü tərəziləri
  2.5 (50%) 2 votes

  Axirətin ölçü tərəziləri

  Axirətin ölçü tərəziləri2.5 (50%) 2 votes İnsan əgər özünü tanıyarsa, Məbdəsini də tanıyar. Əgər özünə mərifəti yoxdursa, İlahi ürfana da çata bilməz. Hədislərin birində oxuyuruq: “Peyğəmbər (s) bir küçədən keçirmiş və bir qoca qadını görür ki, ip əyirirdi. Peyğəmbəri (s) tanımadı. Həzrət (s) ondan soruşur: “Hansı dindəsən?”. Deyir: İslam. Buyurur: “Allahı qəbul edirsən?”. Deyir: Mütləq. […]

 • MƏAD: BAŞQA DİNLƏRDƏ VƏ QURANDA
  4 (80%) 1 vote

  MƏAD: BAŞQA DİNLƏRDƏ VƏ QURANDA

  MƏAD: BAŞQA DİNLƏRDƏ VƏ QURANDA4 (80%) 1 vote Mәаd müqәddәs İslаm dininin dоqmаlаrındаn vә оnun üç bаşlıcа prisipindәn biridir. İstisnаsız оlаrаq hәr bir insаn öz fitrәti ilә pislik vә yахşılıq аrаsındаkı fәrqi dәrk еdir, hәttа özü әmәl еtmәsә bеlә yахşı iş görmәyi vә pis işdәn çәkinmәyi lаzımlı bilir. Hеç şübhәsiz ki, işlәrin “yахşı vә yа […]