islamic mənbələri

 • Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?
  3.3 (66.67%) 3 votes

  Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?

  Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?3.3 (66.67%) 3 votes Hәm ilаhi, hәm dә mаtеriаlist dünyаgörüşlәrindә ruhun bәdәnlә rаbitәsi hаqqındа müхtәlif nәzәriyyәlәr irәli sürülmüşdür. Mаtеriаlistlәrin әqidәsincә, ruh bütün hаllаrdа bәdәnә tаbеdir. Bеlә ki, cisim sаğlаm vә tәrаvәtlidirsә, ruh dа sаğlаm vә tәrаvәtlidir. Әksinә, cisim zәiflәdikdә ruh dа zәiflәmiş оlur. Mаtеriаlistlәrin fikrincә, mаddi әzаlаrın nizаmа düşmәsindә ruhun хüsusi […]

 • Mәаd: bаşqа dinlәrdә vә Qurаndа
  2 (40%) 1 vote

  Mәаd: bаşqа dinlәrdә vә Qurаndа

  Mәаd: bаşqа dinlәrdә vә Qurаndа2 (40%) 1 vote Mәаd müqәddәs İslаm dininin dоqmаlаrındаn vә оnun üç bаşlıcа prisipindәn biridir. İstisnаsız оlаrаq hәr bir insаn öz fitrәti ilә pislik vә yахşılıq аrаsındаkı fәrqi dәrk еdir, hәttа özü әmәl еtmәsә bеlә yахşı iş görmәyi vә pis işdәn çәkinmәyi lаzımlı bilir. Hеç şübhәsiz ki, işlәrin “yахşı vә yа […]

 • Allah- taala nə üçün fasiq (günahkar) insanları düz yola hidayət etmir?
  4 (80%) 2 votes

  Allah- taala nə üçün fasiq (günahkar) insanları düz yola hidayət etmir?

  Allah- taala nə üçün fasiq (günahkar) insanları düz yola hidayət etmir?4 (80%) 2 votes Cavab: İnsanların düz yola hidayət olması iki qismə bölünür: Birincisi insanın daxilindən (fitrətən) gələn tohid səsidir ki, buna bəzən təbii (təkvini) hidayət və vicdanın səsi də deyirlər. Qurani- kərimin bəyanına əsasən bütün dünya insanları, Allah taalanın lütfü sayəsində bu hidayət növündən […]

 • Kəlami məsələlərin meyarı nədir?
  Rate this post

  Kəlami məsələlərin meyarı nədir?

  Kəlami məsələlərin meyarı nədir?Rate this post   Cavab: Şəxsin əməli ilə birbaşa bağlı olmamasından əlavə, hər hansı bir kəlami məsələnin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun əqli olmasıdır, amma, şəxsin əməli ilə birbaşa bağlı olmayan hər hansı məsələ əqlidirmi? Hər hansı kəlami məsələnin əqli olması zəruridirmi? Ümumiyyətlə, belə bəhslərdə əqldən məqsəd nədir? Bütün bu suallara cavab […]

 • Şiələr kəlam elminin əsasını nədən ibarətdir?
  Rate this post

  Şiələr kəlam elminin əsasını nədən ibarətdir?

  Şiələr kəlam elminin əsasını nədən ibarətdir?Rate this post   Cavab: Şiə kəlamının əsasını aşağıdakı üsullar təşkil edir: Tövhid Tövhid mötəzilə və əşəri kəlamında da əsaslardan biridir. Mötəzilə kəlamındakı tövhid “sifati tövhid”-dir. Əşərilər isə ”əfali tövhidi” qəbul edirlər. Şiə kəlamında isə “zatı tövhid” və “ibadətdə tövhidə” əlavə olaraq həm “sifati”, həm də “əfali” tövhid əsas hesab […]

 • Hər bir müsəlmanın ilk əvvəldə bilməli olduğu etiqadı nədir?
  2 (40%) 2 votes

  Hər bir müsəlmanın ilk əvvəldə bilməli olduğu etiqadı nədir?

  Hər bir müsəlmanın ilk əvvəldə bilməli olduğu etiqadı nədir?2 (40%) 2 votes   Cavab: Hər bir insan kəlmeyi-şəhadətini yəni, “Əşhədu ən la ilahə illəllah və əşhədu ənnə Məhəmmədən rəsulullah” (şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa tanrı yoxdur və Məhəmməd Allahın elçisidir) – deməklə müsəlman olur və bütün İslam qanunları onun üçün tətbiq olunur. Bədəni pak və […]

 • Kəlam elmi nədən bəhs edir?
  Rate this post

  Kəlam elmi nədən bəhs edir?

  Kəlam elmi nədən bəhs edir?Rate this post Cavab: Kəlam elmi dini əqidələr, yəni üsuli-din haqqında elmdir. Bəs nə üçün bu elm kəlam adlandırılmışdır? Alimlər bu suala müxtəlif cür cavab verirlər. Bəzilərinin fikrincə, bu elmin mövzuları Allah kəlamı ətrafında olduğundan elm də kəlam elmi adlandırılmışdır. Kəlam elminə münasibətdə müxtəlif məzhəblər mövcuddur. Məsələn, şiə, mötəzilə, əşəri, murciə. […]

 • Kəlam elmi barədə qısa məlumat verin.
  5 (100%) 1 vote

  Kəlam elmi barədə qısa məlumat verin.

  Kəlam elmi barədə qısa məlumat verin.5 (100%) 1 vote   Cavab: Kəlam elmi dini əqidələr, onların sübutu və müdafiəsi ilə məşğul olan İslam elmidir. İslam alimləri İslam təlimlərini üç hissəyə bölürlər: əqidələr, əxlaq, hökmlər. Kəlam elminin mövzusu əqidələr, əxlaq elminin mövzusu əxlaq, fiqh elminin mövzusu isə əməli hökmlərdir. Kəlam elmi “usuli-din”, “tövhid və sifətlər” də […]

 • Tövhidi Müfəzzəl risaləsi
  5 (100%) 1 vote

  Tövhidi Müfəzzəl risaləsi

  Tövhidi Müfəzzəl risaləsi5 (100%) 1 vote Tövhidi Müfəzzəl risaləsi Qeyd etdik ki,İmam Sadiq (əleyhissəlam) təbii elmlər sahəsində bir sıra elmi bəhslər aparmış, bu günkü alimləri heyrətə gətirən üstüörtülü sirləri açmışdır. Bu məsələnin ən aşkar nümunəsi (Cabiri yetişdirməsindən əlavə) Tövhidi Müfəzzəldir. İmam Sadiq (əleyhissəlam) onu dörd gün ərzində imla etmiş, Müfəzzəl ibn Ömər Kufi də onu […]

 • Vasitəli köməklik
  Rate this post

  Vasitəli köməklik

  Vasitəli köməklikRate this post Vasitəli köməklik İmam Həsən əleyhissəlamın şəxsiyyətinin böyük və ali olması bir nəfər imkansız şəxsin onun evindən əliboş geri qayıtmasına icazə vermirdi. İmamın birbaşa və bilavasitə kömək etməyə imkanı olmadıqda, vasitəli şəkildə imkansızların ehtiyacını ödəməyə çalışardı. O, müxtəlif yollarla tədbir görüb ehtiyacları ödəyər və müşkülatı həll edərdi. Belə rəvayət olunur ki, bir […]

 • İNKARÇILARA ƏN BÖYÜK CƏZALARDAN BİRİ, DÜNYADA DA AXİRƏTDƏ DƏ XAR VƏ ALÇAQ OLMALARIDIR
  3.8 (75%) 4 votes

  İNKARÇILARA ƏN BÖYÜK CƏZALARDAN BİRİ, DÜNYADA DA AXİRƏTDƏ DƏ XAR VƏ ALÇAQ OLMALARIDIR

  İNKARÇILARA ƏN BÖYÜK CƏZALARDAN BİRİ, DÜNYADA DA AXİRƏTDƏ DƏ XAR VƏ ALÇAQ OLMALARIDIR3.8 (75%) 4 votes Bu dünyadakı imtahan mühitində xüsusi olaraq yaradılmış bir birlik vardır. Bu kəslər, heç bir məlumata dayanmadan, heç bir yol göstəriciləri olmadan Allaha qarşı mübarizə içində olan, möminlərə çətinlik çıxaran, üsyan içində yaşayan inkarçılardır. Allah onlara dünya həyatında müddət verər. […]

 • ALLAHIN YARATDIĞI SƏNƏTİN TƏCƏLLİSİ: ƏZƏLƏ VƏ SÜMÜK
  Rate this post

  ALLAHIN YARATDIĞI SƏNƏTİN TƏCƏLLİSİ: ƏZƏLƏ VƏ SÜMÜK

  ALLAHIN YARATDIĞI SƏNƏTİN TƏCƏLLİSİ: ƏZƏLƏ VƏ SÜMÜKRate this post Quranın bənzərsiz üslubu və ehtiva etdiyi üstün hikmət, onun aləmlərin Rəbbi olan Allahın sözü olmasınıbir daha təsdiq edir. Bunların yanında, Quranın Allah qatından göndərildiyini isbat edən bir çox möcüzəvi cəhətlər vardır. Bu cəhətlərdən biri, 20-ci əsr texnologiyası ilə aydınlaşdırılan bəzi elmi həqiqətlərin 1400 il əvvəl Quranda […]

 • Ayətullah Cavad Amuli: “Ölüm – ayıqlığın başlanğıcıdır”
  Rate this post

  Ayətullah Cavad Amuli: “Ölüm – ayıqlığın başlanğıcıdır”

  Ayətullah Cavad Amuli: “Ölüm – ayıqlığın başlanğıcıdır”Rate this post   “O insan ki, ayıqdır, deməli hansısa amil onun ayılmasında aparıcı rol oynamışdır. Məsələn sübh namazı zamanı yatmış insanı yuxudan oyadan hər hansı ir şey, onun ayılmasının amili sayılar. Bu amil onu cəhənnəm əzabından qoruyar və behişt şövqünü artırar.” Ayətullah Cavad Amuli: “Ölüm – ayıqlığın başlanğıcıdır” […]

 • Allahın ədaləti
  Rate this post

  Allahın ədaləti

  Allahın ədalətiRate this post Peyğəmbər Musa əleyhissəlam Allaha dağdakı söhbətlərinin birində xahiş edir ki, Allah ona öz haqq və ədalətini göstərsin. Qadir Allah deyir: “Ey Musa hətta sənin kimi cəsur və ciddi adam da gördüklərinə dözməyə bilər. Musa peyğəmbər deyir: “Sənin köməkliyinlə bacararam”. Allah buyurur: “Elə isə, filan bulağın yanında gizlənib mənim qüdrətimin və ədalətimin […]

 • İslam alimləri nəzərində tənasüx
  3.3 (65%) 4 votes

  İslam alimləri nəzərində tənasüx

  İslam alimləri nəzərində tənasüx3.3 (65%) 4 votes  İslam alimləri nəzərində tənasüxRuhun bir bədəndən başqa bədənə keçməsinə inam çox qədim tarixə malikdir və demək olar ki, bütün mədəniyyətlərdə və dinlərdə yer almışdır. Bu əqidə İslam hüdudlarına müxtəlif mənbələrdən daxil olmuşdur. Həmin mənbələrin ən mühümləri hind və yunan mənbələridir. Tənasüx əqidəsi qədim hindlilərdə, xüsusilə budda təlimində çox […]

 • Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 10
  Rate this post

  Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 10

  Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 10Rate this post Həddən artıq kiçik məxluqatlar dünyasında Biz bu dünyanın maraqlı və möcüzəli məxluqatı arasında yaşadığımız ücün bunlara adət etmişik. Misal ücün: 1)Bizim ətrafımızda həddən artıq kiçik heyvan və həşaratlar yaşayırlar ki, bunların bəzilərinin həcmi ola bilsin ki, bir-iki millimetrdən artıq deyil. Bununla belə, onların da böyük heyvanlar (hətta […]

 • Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 5
  3.5 (70%) 2 votes

  Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 5

  Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 53.5 (70%) 2 votes Dersimizin Ardi.Bismillahir Rehmanir Rehim.Ötən dərsdə dedik ki, dildə Allahı inkar edənlərin özləri də ruhən Allaha iman bağlamışlar. Şübhəsiz, müvəffəqiyyət və qələbələr insanlarda (xüsusən çıxarı olmayan insanlarda) qürur və təkəbbür əmələ gətirir. Bu qürur insanın hər şeyi unutmasına səbəb olur. Hətta, iş o yerə çatır ki, insan […]

 • Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 2
  2.5 (50%) 2 votes

  Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 2

  Gənclər Ucün Usuliddin Haqqinda Dərs 22.5 (50%) 2 votes Dersimizin Ardi.Bismillahir Rehmanir Rehim.Allahı tanımanın insan həyatında rolu Allahı tanımaq insan həyatına aşağıdakı təsirləri göstərir: I. Allahı tanıma və elmin inkişafı. Təsəvvür edin sizin, bir dostunuz səfərdən gəlib. Sizin üçün bir kitab hədiyyə gətirmişdir. Deyir ki, bu, çox gözəl bir kitabdır. Kitabın gözəlliyinin səbəbini soruşduqda deyir […]

 • Əbədi həyat
  2 (40%) 1 vote

  Əbədi həyat

  Əbədi həyat2 (40%) 1 vote İslam dünyagörüşü prinsiplərinin bir hissəsində dinə [İslam dininə] olan etiaqdın əsasını təşkil edən “əbədihəyata və ya axirət dünyasına” olan imandır. Axirət dünyasına iman gətirmək müsəlmançılığın əsasşərtlərindən biridir. Yəni axirət dünyasına iman gətirməyən şəxs müsəlman ümmətindən xaric olmuş hesab olunur. İlahi peyğəmbərlərin hamısı təkallahlıq və tövhidə dəvət etdikdən sonra təbliğ etdikləri […]

 • Allahı tanımaq
  3 (60%) 1 vote

  Allahı tanımaq

  Allahı tanımaq3 (60%) 1 vote MÜQƏDDİMƏ Qеyd оlundu ki, dinin әsаsını dünyаnı yаrаdаn Аllаhın vаrlığınа еtiqаd tәşkil еdir, İlаhi dünyаgörüşü ilә mаddi dünyаgörüşü аrаsındа әsаs fәrq dә mәhz hәmin еtiqаdın оlmаsı vә yа оlmаmаsıdır. Bunа әsаsәn hәqiqәt ахtаrаn şәхs üçün irәli çıхаn vә hәr şеydәn әvvәl düzgün cаvаb vеrilmәsi lаzım оlаn ilk mәsәlә “Аllаh vаrdır […]

 • Page 1 of 41234