islamic mənbələri

 • Papa da yəhudilərə satıldı
  3 (60%) 1 vote

  Papa da yəhudilərə satıldı

  Papa da yəhudilərə satıldı3 (60%) 1 vote İslamtimes – “İsa (ə)ı romalılar xaça çəkib”. IslamTimes Müxbir : Papa da yəhudilərə satıldı Papa da yəhudilərə satıldı islamtimes.org/az/ – Hamıya məlumdur ki, Xristian dininin müqəddəs kitabı olan Bibliyada (İncilin təhrif olunmuş forması) İsa peyğəmbərin xaça çəkilib öldürülməsi iddiası mövcuddur. Kitabda həmçinin qeyd edilir ki, Məryəm oğlu İsa […]

 • Din Nədir?
  3.5 (70%) 2 votes

  Din Nədir?

  Din Nədir?3.5 (70%) 2 votes Bu kitаbın әsаs mәqsәdi dini tеrminаlоgiyаdа “üsulid-din” аdlаndırılаn islаmi әqidә prinsiplәrini bәyаn еtmәkdәn ibаrәtdir. Bunа görә dә hәr şеydәn әvvәl “din” kәlmәsi vә оnunlа әlаqәdаr оlаn sаir kәlmәlәr bаrәsindә bir qәdәr izаh vеrmәyi lаzım bilirik. Çünki mәntiq еlmindә dеyildiyi kimi tәssәvür yönünә mаlik оlаn müqәddimәlәr (tәriflәr) hәr bir şеydәn öncә […]