islamic mənbələri

 • Pərdə qaldır, daha naz etmə, camalın göstər!
  2 (40%) 1 vote

  Pərdə qaldır, daha naz etmə, camalın göstər!

  Pərdə qaldır, daha naz etmə, camalın göstər!2 (40%) 1 vote   Pərdə qaldır, daha naz etmə, camalın göstər! Bağrıqan aşiq o rüsxarını görmək istər. Ətəyindən sənin ey dost, daha çəkmərəm əl, Xəstə canımda rəqəm, ya ki, nəfəs var nə qədər. Gözəlim, hüsnün önündə nə qədər dilbər var, Dalğalı bir dəniz üstündə saman tək görünər. Qanadı […]

 • Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı?
  Rate this post

  Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı?

  Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı?Rate this post   Sən ki, adəmzadəsən bəs «əllaməl-əsma» hanı? «Qabə-qovseynin» hara getmişdir, «ov ədnan» hanı? Dar acağında çəkirsənsə «əməl-həğ» nərəsi, Həqtələbsənsə, bu cür «inniyyətin», «innan» hanı?! Saf sufisənsə, əynindən çıxar bu xairqəni, Dəm vururdun çox özündən şeypurun, zurnan hanı?! Ey qələndər, satma zahidlik üzündən tökmə su, Söylə, zahidsən əgər […]

 • Bilmirik biz ki, ona aşiqi-zarıq hamımız,
  2 (40%) 2 votes

  Bilmirik biz ki, ona aşiqi-zarıq hamımız,

  Bilmirik biz ki, ona aşiqi-zarıq hamımız,2 (40%) 2 votes Bilmirik biz ki, ona aşiqi-zarıq hamımız, Məstü-avarə o gülüzlüyə xarıq hamımız. Tərk edib hər iki dünya evini, bilməyirik, Qəmzəsi ardıca səhrada qaçarıq hamımız. Eşq meyxanəsi sakinləriyik əvvəldən, O qəribə kuzədən məstü-xumarıq hamımız. Gülşənindir ki, onun hər nədə yaxşı qoxu var, İyləsək onları yar ətri duyarıq hamımız. […]

 • Ay üzün həsrət odunda alışıb-yanmadayıq,
  Rate this post

  Ay üzün həsrət odunda alışıb-yanmadayıq,

  Ay üzün həsrət odunda alışıb-yanmadayıq,Rate this post Ay üzün həsrət odunda alışıb-yanmadayıq, Nə qədər biz bu qəmin dərdinə qatlanmalıyıq?! Görməsən gül üzün hicran gecəsi bitməz olar, Nazlanırsan hələ də, sizsə niyazlanmalıyıq. O gün olsun açasan qapımızı, pərdəmizi, Başla, canla ayağın altına yaslanmalıyıq. Bir işarətlə görüş vədəsi versə bizə yar, Qəbrdə saz ilə, avaz ilə şadlanmalıyıq. […]

 • Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər,
  Rate this post

  Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər,

  Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər,Rate this post   Sübh əzəldən sənə sarı bu karvan gedər, Çatsa da sonsuz gecə, təkcə bu yoldan gedər. Valehü-heyran hamı eşqin ara qərq olub, Bağrı yanar hər biri tabü-təvandan düşər. Qaldır üzündən niqab, göstər o rüxsarını, Zahirə çıxsın o ki, cümlə dalıncan gedər. Pərdə nişin dilbərim görmək üçün […]

 • Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də,
  Rate this post

  Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də,

  Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də,Rate this post     Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də, Zülfünün silsiləsi ətir salandır hələ də. Biz hamı getmədəyik başdakı sövda yolunu, Osa dilbərlik ilə canlar alandır hələ də. Biz sığındıqsa onun sərv boyu sayəsinə, Anlamımdın mənim o sayə nəhamdır hələ də. Məndə yoxdur elə can-baş ki, […]

 • İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir,
  Rate this post

  İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir,

  İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir,Rate this post   İki dünyanı kökündən çıxaran dərvişdir, Zahirə, batinə bağları qıran dərvişdir. Xanəqəh, xirqə yaraşmaz işinə rindlərin, Ondan həm bundan uzaqda dayanana dərvişdir. Başa dərviş tacı qoymuş hamı dərviş deyil, Papağa, can-başa biganə olan dərvişdir. Qurma zikr halqası, zənn etmə yarım zakirdir, Zakiri ortada zakir tanıyan dərvişdir. Kim cəmaət […]

 • Xoş o gündən ki, hamı sakini-meyxanı olaq,
  Rate this post

  Xoş o gündən ki, hamı sakini-meyxanı olaq,

  Xoş o gündən ki, hamı sakini-meyxanı olaq,Rate this post Xoş o gündən ki, hamı sakini-meyxanı olaq, Çıxaraq ağlın əlindən dəli-divanə olaq. Qıraraq güsgüsünü fəlsəfənin, ürfanın, Bütlərin məskəni bu karvana biganə olaq. Xanəqəh, deyri atıb, mədrəsəni tərk edərək, Varlığı tapdalayıb, dəhrdə fərzanə olaq. Özümüzdən keçərək, vasil olaq dildarə, Şəmi tək ay üzünün valehi pərvanə olaq. Hamı […]

 • Çatması kəc qaşının qibleyi-mehrabımdır,
  Rate this post

  Çatması kəc qaşının qibleyi-mehrabımdır,

  Çatması kəc qaşının qibleyi-mehrabımdır,Rate this post Çatması kəc qaşının qibleyi-mehrabımdır, Hörüyün eşməsi əsrari-təbu tabımdır. Könül əhlinin əgər vəsfdə var abadı, Üzünü, zülfünü öymək mənim adabımdır. Hər nə ki, gördüm həriflərdən ayıqlıqdan idi, Məstlər içrə ayıqlıq, yuxu ərbabımdır. Müddəilər üzər elmü əməl okeanında, Huşsuzam, məstəm, mey sağəri girdabımdır. Öz günahından hamı tövbə edib, üzr istər, Tövbəkarım […]

 • Var elə gözmü görməsin Ay kimi nurlu surətin?
  Rate this post

  Var elə gözmü görməsin Ay kimi nurlu surətin?

  Var elə gözmü görməsin Ay kimi nurlu surətin?Rate this post   Var elə gözmü görməsin Ay kimi nurlu surətin? Hansı qulaq eşitməmiş yüksələn haqla dəvətin? Hamı cahanda axtarır təkcə ayağının izin Yox elə əl uzanmasın süfrənə varsa nemətin. Eşq yolunda yolçuyam, xirqə və məsnəd atmışam, İki cahana vermərəm könlüm açan vəcahətin. Qəddini sərvqədlərin almaz o […]

 • Könlümü verdim sənə, yox kimsəm səndən səva,
  Rate this post

  Könlümü verdim sənə, yox kimsəm səndən səva,

  Könlümü verdim sənə, yox kimsəm səndən səva,Rate this post Könlümü verdim sənə, yox kimsəm səndən səva, Sənsən ey cani cahanı tək çatan imdadıma. Ey misilsiz gül, sənin rüsxarına mən aşiqəm, Sənsiz Allaha qəsəm, canım da düşməz yadıma. Mən sənin həmrahınam, bir an belə ayrılmaram, Neyləyək, bir zəng səsi bizdən yetişməz yanına. Pərdəni qaldır üzündən təkcə […]

 • Varsa əfsanə cahanda dili-divanəmdir,
  Rate this post

  Varsa əfsanə cahanda dili-divanəmdir,

  Varsa əfsanə cahanda dili-divanəmdir,Rate this post Varsa əfsanə cahanda dili-divanəmdir, Eşq şəminə yanan qəlb, özü pərvanəmdir. Zülfü aşiqlərinin qəlbinə tordursa, əgər, Dodağı üstə qara xalı mənim danəmdir. Nazlı dilbərlərin aşiqlərinin qovğası, Həll edən rəmzü-niyazları mənim xanəmdir. Meykədə guyi ilə eşq səfası çəmənin, Üzümün taqü-rəvaqı hamı kaşanımdir. İldırım nərəsi yanmış canımın naləsidir, Eşq dəryası mənim qətreyi-məstanəmdir. […]

 • İstərəm bir elə qəm ki, mənə qəmxar olasan,
  Rate this post

  İstərəm bir elə qəm ki, mənə qəmxar olasan,

  İstərəm bir elə qəm ki, mənə qəmxar olasan,Rate this post İstərəm bir elə qəm ki, mənə qəmxar olasan, Könül istər ki, mənə yari-dilazar olasan. Aləmin qiyməti qalmaz mənə bir zərrə qədər, Gər bu aləmdə mənə yar olasan, yar olasan. Öpərəm dar ağacından, ölərəm şad, aram, Sən əgər o ağac altında negəhdar olasan. Verərəm can, başımın […]

 • Meyxanəni açmaq gərək, gül fəslidir gəlmiş bahar,
  Rate this post

  Meyxanəni açmaq gərək, gül fəslidir gəlmiş bahar,

  Meyxanəni açmaq gərək, gül fəslidir gəlmiş bahar,Rate this post Meyxanəni açmaq gərək, gül fəslidir gəlmiş bahar, Baş endirək ol səmtə ki, aşiq onu qiblə sayar. Sübhün nəsimi bağdakı aşiqlərə müjdə verər, Könlümdə yer vermə iki dünyada hər nemət ki, var. İndi ki, sərvin yam-yaşıl əndamına əl çatmayır, Məcnun söyüd baş endirib, aşiq əli ondan tutar. […]

 • Evi, kaşanəsi yox, kim ona aşiqdir əgər,
  Rate this post

  Evi, kaşanəsi yox, kim ona aşiqdir əgər,

  Evi, kaşanəsi yox, kim ona aşiqdir əgər,Rate this post Evi, kaşanəsi yox, kim ona aşiqdir əgər, Quş qanadsızsa, nə dinə, nə də bağ dərdi çəkər. Hüsnünə yarın əsirsənsə, yox ol, ol kəpənək Varlığa bağlana bilməz kəpənək zərrə qədər. Var-yoxu tərk eləmək mey içənin adətidir, Əhli-meyxanə edər sahibi-sərvətdən həzər. Oxşamaz əql elmin yolu divanəliyə, Demə divanə […]

 • Bağdan gül ətri yüksəlir, sanki yarım orda olub,
  Rate this post

  Bağdan gül ətri yüksəlir, sanki yarım orda olub,

  Bağdan gül ətri yüksəlir, sanki yarım orda olub,Rate this post Bağdan gül ətri yüksəlir, sanki yarım orda olub, Yarın adıyla bağda bir şənlik günü bərpa olub. Hər ölkədən etsən güzər, hər zümrəyə salsan nəzər, Yüz dildə, yüz sözlə onun bəhsi gedər, qovqa olur. Qəlboxşayan sərvindir, canım onunla ruhlanar, Gəl, sayəsində lütfünün əyləş, bu yer nurla […]

 • Ətir dükanımı, ya ki, bu yerdən ötmüş yar?
  Rate this post

  Ətir dükanımı, ya ki, bu yerdən ötmüş yar?

  Ətir dükanımı, ya ki, bu yerdən ötmüş yar?Rate this post Ətir dükanımı, ya ki, bu yerdən ötmüş yar? Nigar surətimi, Aymı bəzmə nur saçar. Onun yanından ötübsən səhər nəsimi, məgər, Ki, ruha qüvvə verər, ətri aləmə dağılar. Bu qəlbiparəyə lütfünlə qıl kömək, ey dost, Ümid yolu üzümə aç nazınla ey dildar! Hərif açıb qapını, yol […]

 • Hiyləgərlər bu cahanda nə sevir, bixəbərik,
  Rate this post

  Hiyləgərlər bu cahanda nə sevir, bixəbərik,

  Hiyləgərlər bu cahanda nə sevir, bixəbərik,Rate this post Hiyləgərlər bu cahanda nə sevir, bixəbərik, Müstəqil fikri olanlar nə çəkir, bixəbərik. Başısevdalıyıq, aqillərin olmaz xəbəri, Bizsə, huşyarlar hədər nə deyir, bixəbərik. Üzünə aşiq olanlardan alınmazsa xəbər, Bixəbərlərdən əlac tək belədir, bixəbərik. Gizlidir pərdə açanlardan eşqin sirri, Sirriçin, pərdə carınlar nə edir, bixəbərik. Sirr budur, aşiq olan […]

 • Getmə meyxanayə sən kor-korana, ey huşyar,
  Rate this post

  Getmə meyxanayə sən kor-korana, ey huşyar,

  Getmə meyxanayə sən kor-korana, ey huşyar,Rate this post Getmə meyxanayə sən kor-korana, ey huşyar, Eşq evində bu riya paltarını geymə çıxar! O evin sakini aşiqlər, əliboşlardır, Oraya basma ayaq, səndə əgər bir şey var! Vermisən deyrə könül, təsbihin aludəsisən, Umma ki, meyxanaçı sağərinə mey damızar! İstəsən sirlərin sirrinə agah olasan, Qır o təsbihi, bu deyrin […]

 • Ləzzətini eşqinin, mən tək ürəkdən sevən aşiqi-nalan bilər,
  Rate this post

  Ləzzətini eşqinin, mən tək ürəkdən sevən aşiqi-nalan bilər,

  Ləzzətini eşqinin, mən tək ürəkdən sevən aşiqi-nalan bilər,Rate this post   Ləzzətini eşqinin, mən tək ürəkdən sevən aşiqi-nalan bilər, Təkcə o Məcnundu ki, hicrdə ləzzət duyar, vəsli də hicran bilər. Olmamısan dağçapan hicranın şirinliyin dadmamısansa hələ, Naz ilə kim bəslənər bağrıqan insanların möhnətin hardan bilər? Şirinin şirinliyi, izzəti, ülviyyəti Xosrova çatmaz əli, Ondakı ülviyyəti, izzəti […]

 • Page 1 of 1112345...10...Last »