islamic mənbələri

 • ALTMIŞINCI DӘRS-SӘFӘR ZAMANI RİAYӘT OLUNAN QAYDA-QANUNLAR
  Rate this post

  ALTMIŞINCI DӘRS-SӘFӘR ZAMANI RİAYӘT OLUNAN QAYDA-QANUNLAR

  ALTMIŞINCI DӘRS-SӘFӘR ZAMANI RİAYӘT OLUNAN QAYDA-QANUNLARRate this post Səfər tədarükü görən hər bir şəxs səfərə çıxmazdan əvvəl yol yoldaşı ilə əlaqəli olan bir neçə məsələyə diqqət yetirməlidir: 1. YOL YOLDAŞININ SEÇİLMӘSİ Səfərə çıxan hər bir şəxs səfərin həm maraqlı, həm də təhlükəsiz olması üçün özünə yol yoldaşı seçməlidir. Beləliklə o, özünə həm köməkçi, həm də yeni […]

 • QIRX SӘKKİZİNCİ DӘRS
  Rate this post

  QIRX SӘKKİZİNCİ DӘRS

  QIRX SӘKKİZİNCİ DӘRSRate this post AYAQ YOLUNUN QAYDALARI Mə᾿sum övliyaların bə᾿zən paltar, mənzil və ətraf mühitin təmizliyi haqda etdikləri tövsiyələrlə tanış olduqdan sonra, ayaq yolunun qayda-qanunları və oranın təmizliyi barədə olunan dəyərli tövsiyələrə işarə etməyi məqsədə uyğun hesab edirik. CAMAATDAN UZAQ OLMALI Yaşayış yerlərində tikilən ayaq yolu mümkün qədər gizli və nəzərə çarpmayan yerlərdə olmalıdır. […]

 • QIRX ALTINCI DӘRC-SӘLİQӘ VӘ TӘMİZLİK
  Rate this post

  QIRX ALTINCI DӘRC-SӘLİQӘ VӘ TӘMİZLİK

  QIRX ALTINCI DӘRC-SӘLİQӘ VӘ TӘMİZLİKRate this post DİŞLӘRİN YUYULMASI Peyğəmbər (s) buyurur: «Cəbrail (ə) dişlərin yuyulmasını mənə o qədər tə᾿kidlə tövsiyə edərdi ki, güman edərdim bu dinin vacib olan hökmlərindəndir». İmam Sadiq (ə) buyurur: «Dişləri yumaq peyğəmbərlərin gözəl adət-ən᾿ənələrindəndir». Peyğəmbər (s) buyurur: «Әgər mənim ümmətimə çətin olmasaydı, namaz üçün dəstəmaz aldıqları zaman dişlərini yumağı onlara […]

 • QIRX BEŞİNCİ DӘRS-SӘLİQӘ VӘ TӘMİZLİK
  Rate this post

  QIRX BEŞİNCİ DӘRS-SӘLİQӘ VӘ TӘMİZLİK

  QIRX BEŞİNCİ DӘRS-SӘLİQӘ VӘ TӘMİZLİKRate this post Müqəddəs islam dininin diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də təmizliyə riayət olunmasıdır. Paltarın, bədənin təmizliyi, artıq tüklərin bədəndən təmizlənməsi, vaxtlı-vaxtında dişlərin yuyulması, ətraf mühitin təmizliyi, baş və üz tüklərinin qısaldılması və s… islamın diqqət mərkəzində olan məsələlərindəndir. Hər bir müsəman bə᾿zi dini vəzifələrini təmizliyə riayət etməklə, həm də başqalarının […]

 • QIRX DÖRDÜNCÜ DӘRS-QAZANC VӘ İŞLӘMӘYİN QAYDA-
  Rate this post

  QIRX DÖRDÜNCÜ DӘRS-QAZANC VӘ İŞLӘMӘYİN QAYDA-

  QIRX DÖRDÜNCÜ DӘRS-QAZANC VӘ İŞLӘMӘYİN QAYDA-Rate this post QANUNLARI Artıq, mə᾿lum oldu ki, islam dini, başqalarına möhtac olmasın deyə, hər bir şəxsin özünün və ailə üzvlərinin məişət ehtiyaclarını tə᾿min etməsini yüksək qiymətləndirmiş və ailəsinin keşiyində duran şəxsləri Allah yolunda cihad edən mücahidlərin savabına nail olacaqlarına müjdə vermişdir. Bu dərsimizdə, hər şeydə olduğu kimi, iş və […]

 • QIRX ÜÇÜNCÜ DӘRS
  Rate this post

  QIRX ÜÇÜNCÜ DӘRS

  QIRX ÜÇÜNCÜ DӘRSRate this post QAZANC VӘ İŞLӘMӘYİN FӘZİLӘTİ Müqəddəs islam dininin diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də maddi ehtiyacların tə᾿min olunması, qazanc əldə etmək, işlə tə᾿min olmaq və iş zamanı başqaları ilə gözəl rəftar və davranış tərzidir. Lakin bu haqda söhbət açmazdan əvvəl böyük əhəmiyyət kəsb edən bir suala cavab verməliyik. İslam dini qazanc və […]

 • OTUZUNCU DӘRS-DӘRSIN SONU
  Rate this post

  OTUZUNCU DӘRS-DӘRSIN SONU

  OTUZUNCU DӘRS-DӘRSIN SONURate this post Dediklərimizdən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, insanların xoşbəxt həyat və səadətə nail olmaları üçün yaşadıqları hər bir cəmiyyətdə bir-birləri ilə gözəl və səmimi münasibətdə olmalıdırlar. Bilidiyimiz kimi Mə᾽sum imamlar (ə) istisna olmaqla, hər bir insan nisbi olaraq müəyyən eyb və çatışmazlıqlara malikdir. Onlar bu çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında bir-birlərinə ehtiyac […]

 • IYIRMI SӘKKIZINCI DӘRS
  Rate this post

  IYIRMI SӘKKIZINCI DӘRS

  IYIRMI SӘKKIZINCI DӘRSRate this post HӘSӘD Mənfi xüsusiyyətlərdən və böyük günahlardan biri də «həsəd»dir. Ictimai münasibətlərdə insanlar arasında kin-küdurət və ədavətin yaranmasına səbəb olan amillərdən biri də məhz həsəddir. Qur᾽ani-Kərimdə Adəm (ə)-ın yaradılışından söhbət açılarkən yer üzərində baş verən ilk günahın həsəd üzündən baş verdiyinə işarə olunur. Məhz bu xislət Iblisin cənnətdən qovulmasına və tarixdə […]

 • IYIRMI YEDDINCI DӘRS-MӘSXӘRӘ VӘ XӘBӘRÇILIK
  Rate this post

  IYIRMI YEDDINCI DӘRS-MӘSXӘRӘ VӘ XӘBӘRÇILIK

  IYIRMI YEDDINCI DӘRS-MӘSXӘRӘ VӘ XӘBӘRÇILIKRate this post Ictimai münasibətlərə xələl gətirən mənfi və olduqca xoşagəlməz xüsusiyyətlərdən biri də xəbərçilikdir. Bu ruhi xəstəliyin qoyduğu mənfi tə᾽sirlərdən biri də insanların bir-birlərinə qarşı e᾽timadsızlığı, kin-küdurət, ədavət və sairə xoşagəlməz hallardır. Xəbərçilik ixtilafların yaranmasına səbəb olan ən başlıca amillərdən biri olduğu üçün Qur᾽anda və nəql olunmuş rəvayətlərdə bu mətləbə […]

 • IYIRMI ALTINCI DӘRS-TÖHMӘT VӘ BӘDGÜMANLIQ
  Rate this post

  IYIRMI ALTINCI DӘRS-TÖHMӘT VӘ BӘDGÜMANLIQ

  IYIRMI ALTINCI DӘRS-TÖHMӘT VӘ BӘDGÜMANLIQRate this post Töhmət: Ictimai münasibətlərdə ən pis xüsusiyyətlərdən biri də başqalarına töhmət vurub böhtan atmaqdır. Bir qədər əvvəl qeybətin tə᾽rifində qeyd etdik ki, qeybət — başqalarının eyb və nöqsanlarını camaata aşkar etməkdən ibarətdir. Töhmət isə insanlarda olmayan eyb, nöqsan, günah və xoşagəlməz xüsusiyyətləri onlara aid etməkdən ibarətdir. Qeybətlə töhmət arasındakı […]

 • IYIRMI BEŞINCI DӘRS-QEYBӘT (2)
  Rate this post

  IYIRMI BEŞINCI DӘRS-QEYBӘT (2)

  IYIRMI BEŞINCI DӘRS-QEYBӘT (2)Rate this post Qeybətin böyük günah və haram olması, dünya və axirətdə qoyduğu mənfi tə᾽sirlərlə tanış olduqdan sonra onu doğuran səbəb və amillər haqqında danışmaq yerinə düşərdi. Ümumiyyətlə insan nə üçün başqalarının eyb və nöqsanlarını aşkara çıxarmaq istəyir? Әxlaq alimləri qeybətə səbəb olan səkkiz mühüm amilə işarə etmişlər: 1. Vicdan rahatlığı; Insanların bir […]

 • IYIRMI DÖRDÜNCÜ DӘRS-QEYBӘT (1)
  Rate this post

  IYIRMI DÖRDÜNCÜ DӘRS-QEYBӘT (1)

  IYIRMI DÖRDÜNCÜ DӘRS-QEYBӘT (1)Rate this post Altıncı dərsdə qeyd etdik ki, islam cəmiyyətində sağlam ünsiyyət və münasibətlər bir sıra əxlaqi me᾽yarlar əsasında formalaşmışdır. Onlardan bir qismi müsəlmanların [gündəlik] ictimai həyatlarında riayət etməli olduqları ədəb qaydalarıdır. Təvazökarlıq, insaf, gülərüzlük, əhdə vəfa və s. xüsusiyyətləri buna misal göstərmək olar. Ötən dərslərimizdə biz onların hər biri haqda ətraflı […]

 • IYIRMI ÜÇÜNCÜ DӘRS
  Rate this post

  IYIRMI ÜÇÜNCÜ DӘRS

  IYIRMI ÜÇÜNCÜ DӘRSRate this post DOST VӘ YOLDAŞ Ötən dərsdə qeyd etdik ki, insan özünə dost seçdiyi zaman onların əxlaq və davranışlarına, şəxsiyyət və kimliyinə diqqət yetirməlidir. Demək o kəslərlə dostluq etməliyik ki, ilk növbədə mə᾽nəvi inkişafımıza və yaşadığımız cəmiyyətdə baş ucalığımıza səbəb olsunlar. Bu dərsdə Әhli-beytin (ə) bizlərə kimlərlə dostluq etməmək barədə buyurduğu tövsiyələr […]

 • IYIRMI BIRINCI DӘRS-HÜQUQ VӘ QANUNLARA RIAYӘT ETMӘK
  Rate this post

  IYIRMI BIRINCI DӘRS-HÜQUQ VӘ QANUNLARA RIAYӘT ETMӘK

  IYIRMI BIRINCI DӘRS-HÜQUQ VӘ QANUNLARA RIAYӘT ETMӘKRate this post Allah-taala yaradılış aləmində insan və digər məxluqlar üçün müəyyən qanun və hüquqlar tə᾽yin etmişdir ki, onlara riayət etmək vacib və zəruridir. Qayda-qanunlara riayət etmək hər şeydən əvvəl ictimai həyatda başqalarının əmin-amanlıqlarının tə᾽min olunmasına səbəb olur. Asayiş və sabitlik baxımından insanların canı, malı, tutduqları mövqe və digər […]

 • IYIRMINCI DӘRS-SALAM
  Rate this post

  IYIRMINCI DӘRS-SALAM

  IYIRMINCI DӘRS-SALAMRate this post Insanlar qədim zamanlardan bəri hansı millət və mədəniyyətə mənsub olmalarından asılı olmayaraq, bir-birləri ilə görüşərkən sevinc, istək və rəğbətlərini bildirmək üçün özlərinə məxsus ünsiyyət formaları seçmiş, öz hiss və duyğularını müxtəlif hərəkətlərlə çatdırmaq istəmişlər. Islam mədəniyyətində bu xoş məram və rəğbət hissi «salam» sözü ilə ifadə olunmuş və tərəf müqabillərin əl-ələ […]

 • ON DOQQUZUNCU DӘRS-GÖRÜŞ VӘ QONAQLIQ
  Rate this post

  ON DOQQUZUNCU DӘRS-GÖRÜŞ VӘ QONAQLIQ

  ON DOQQUZUNCU DӘRS-GÖRÜŞ VӘ QONAQLIQRate this post Mö᾽minlərin vaxtaşırı bir-birlərinin görüşünə gedib hal-əhval tutmaları islam dininin tövsiyə etdiyi digər ünsiyyət növlərindən biridir. Müsəlmanlar bir-birlərinə yaxın olduqları halda vaxtaşırı görüşüb hal-əhval tutmalı və gündəlik işlərində bir-birləri ilə həmkarlıq etməyə çalışmalıdırlar. Çünki, fasilə düşdükdə dostluq əlaqələri getdikcə soyuyur, qəlblər bir-birindən uzaq düşür və nəhayət ayrılıq onların arasında […]

 • ON SӘKKIZINCI DӘRS-MÜSӘLMANLARIN SEVINC VӘ KӘDӘRINDӘ ŞӘRIK OLMAQ
  Rate this post

  ON SӘKKIZINCI DӘRS-MÜSӘLMANLARIN SEVINC VӘ KӘDӘRINDӘ ŞӘRIK OLMAQ

  ON SӘKKIZINCI DӘRS-MÜSӘLMANLARIN SEVINC VӘ KӘDӘRINDӘ ŞӘRIK OLMAQRate this post Mö᾽minlər öz sevinclərini bir-birləri ilə bölüşdürdükləri kimi, qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılmasında, dərd-qəmlərində də bir-birləri ilə həmrə᾽y və şərik olmalıdırlar. Ümumiyyətlə həqiqi dostluq və qardaşlıq yalnız o zaman özünü büruzə verir ki, müsəlman bir şəxs öz müsəlman qardaşının sevincində sevinc və fərəh, dərd-qəmində isə kədər hissi […]

 • ON YEDDINCI DӘRS-XӘSTӘLӘRLӘ GÖRÜŞ
  Rate this post

  ON YEDDINCI DӘRS-XӘSTӘLӘRLӘ GÖRÜŞ

  ON YEDDINCI DӘRS-XӘSTӘLӘRLӘ GÖRÜŞRate this post Xəstələrin görüşünə gedib onların qəlblərinə sevinc bəxş etmək islam dininin müsəlmanlara tövsiyə etdiyi digər əxlaqi xüsusiyyətlərdən biri hesab olunur. Bu dərsimizdə xəstələrin görüşünə getməyin zəruriliyi və onların qəlblərinə sevinc bəxş etmək haqda söhbət açacağıq. Haqqında söhbət açacağımız şey ilk növbədə islam dininin bu məsələyə olan baxışı, müsəlmanların bu xeyirxah […]

 • ON ALTINCI DӘRS-YETIM VӘ KIMSӘSIZLӘRӘ QAYĞI GÖSTӘRMӘK
  Rate this post

  ON ALTINCI DӘRS-YETIM VӘ KIMSӘSIZLӘRӘ QAYĞI GÖSTӘRMӘK

  ON ALTINCI DӘRS-YETIM VӘ KIMSӘSIZLӘRӘ QAYĞI GÖSTӘRMӘKRate this post Mö᾽minlərə sevinc bəxş etməklə yanaşı, islam dininin tövsiyə etdiyi xeyirxah işlərdən biri də yetim və kimsəsizlərin qayğısına qalmaq və onları himayəyə götürməkdir. Ata-anasını itirmiş kimsəsiz uşaqların qayğısına qalan müqəddəs islam dini bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmiş və müsəlmanlara valideyn himayəsindən məhrum qalan uşaqlara qarşı qayğıkeş olmalarını […]

 • ON BEŞINCI DӘRS-MÖMINLӘR ARASINDA SÜLH VӘ ӘMIN-AMANLIĞIN BӘRQӘRAR OLUNMASI
  Rate this post

  ON BEŞINCI DӘRS-MÖMINLӘR ARASINDA SÜLH VӘ ӘMIN-AMANLIĞIN BӘRQӘRAR OLUNMASI

  ON BEŞINCI DӘRS-MÖMINLӘR ARASINDA SÜLH VӘ ӘMIN-AMANLIĞIN BӘRQӘRAR OLUNMASIRate this post Ötən dərsdə yüksək əxlaqi xüsüsiyyətlərdən biri olan mö᾽minlərə yardım və onların maddi vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması haqda söhbət açdıq. Qeyd etdik ki, mö᾽min bir şəxsin öz mö᾽min qardaşına miqdarından asılı olmayaraq, maddi yardım etməsi onun rifahının yaxşılaşması ilə yanaşı, qəlbinə də sevinc gətirməsinə səbəb olur. Bu […]

 • Page 1 of 1412345...10...Last »