islamic mənbələri

 • ALTMIŞINCI DƏRS
  Rate this post

  ALTMIŞINCI DƏRS

  ALTMIŞINCI DƏRSRate this post   Sufilik neçə firqəyə bölünmüşdür? Sufi firqələrinin adları hansılardır? SUFİ FİRQƏLƏRİ (2) 11. Əhli həqq; Əhli həqq dərviş məsləkli sufi firqələrindən olmuşdur. Əli ibni Əbu Talibə qarşı məhəbbətdə ifrata vardıqları üçün «Əliyullah» kimi də məşhur olmuşlar. Onlar bu adı öz üzərlərindən götürmələrinə və Allahın Əli ibni Əbu Talibə hülul etməsinə dair onlara […]

 • ƏLLİ DOQQUZUNCU DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ DOQQUZUNCU DƏRS

  ƏLLİ DOQQUZUNCU DƏRSRate this post   Sufilik neçə firqəyə bölünür? SUFİ FİRQƏLƏRİ (1) Sufi firqələrinin hər birinin müəyyən qütb və ya qütblərdən birinə aid olması, onların sayının həddindən artıq çox olmasına səbəb olmuşdur. Bunun üçün də sufi firqələrinin sayını dəqiq şəkildə göstərmək olduqca çətin bir işdir. Növbəti iki dərsimizdə bu firqələrin ən məşhurları haqda qısa […]

 • ƏLLİ SƏKKİZİNCİ DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ SƏKKİZİNCİ DƏRS

  ƏLLİ SƏKKİZİNCİ DƏRSRate this post   Sufilik nəyə əsaslanır? Sufiliyin qayda və məramları nədən ibarətdir? SUFİLİK Sufiliyi müstəqil cərəyan kimi digər məzhəb və firqələrdən fərqləndirən xüsusiyyət varsa, o da onun özünəməxsus qayda və adət-ən᾿ənələridir. Sufilik varlığın həqiqəti hesab etdiyi bəzi əqidə üsullarına əsaslanır ki, onlara çatmaq üçün bir sıra qayda-qanunlar müəyyənləşdirmişdir. Bu dərsimizdə Sufiliyin ideoloji […]

 • ƏLLİ YEDDİNCİ DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ YEDDİNCİ DƏRS

  ƏLLİ YEDDİNCİ DƏRSRate this post   İrfanla sufilik arasında nə kimi əlaqə vardır? İRFAN VƏ SUFİLİK Sufilik barədə araşdırma apardıqda onun irfanla olan əlaqəsindən də danışmaq lazımdır. Çünki sufilər iddia edirlər ki, onların rəftar və davranışları irfan əsasında olmuşdur və nail olduqları hər bir şeyi irfan yolu ilə əldə etmişlər. Sufilər 3-cü əsrdən sonra sufi […]

 • ƏLLİ ALTINCI DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ ALTINCI DƏRS

  ƏLLİ ALTINCI DƏRSRate this post   Sufilik islam dünyasında necə meydana gəlmişdir? Sufilik islam dünyasının öz daxilindən qaynaqlanan bir cərəyandır, yoxsa xaricdən? SUFİLİYİN MEYDANA GƏLMƏSİNDƏ TƏSİRLİ OLAN AMİLLƏR Xarici amillər: Sufiliyin islami kök olduğunu və ondan nəş᾿ət tapdığını hesab edənlərin qarşısında, bu cərəyanın xarici amillərin təsiri ilə meydana gəlməsini güman edənlər də var. Onların fikrincə, […]

 • ƏLLİ BEŞİNCİ DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ BEŞİNCİ DƏRS

  ƏLLİ BEŞİNCİ DƏRSRate this post   Sufilik islam dünyasında necə meydana gəlmişdir? Sufilik islam dünyasının öz daxilindən qaynaqlanan bir cərəyandır, yoxsa xaricdən? SUFİLİYİN İSLAM ALƏMİNDƏ MEYDANA GƏLMƏ SƏBƏBLƏRİ Sufiliyin islam dünyasında meydana gəlməsi barədə nəzərə çarpacaq dərəcədə ixtilaflar mövcuddur. Bə᾿zilərinin fikrincə, Sufilik bir əcnəbi cərəyan olaraq, əvvəllər digər dinlərdə mövcud olmuş, lakin sonralar islam dünyasına […]

 • ƏLLİ DÖRDÜNCÜ DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ DÖRDÜNCÜ DƏRS

  ƏLLİ DÖRDÜNCÜ DƏRSRate this post Sufilik nədir? Sufi kimlərə deyilir? SUFİLİK Müqəddimə Sufilik islam aləmində bir neçə firqənin meydana gəlməsinə səbəb olan dördüncü ideoloji cərəyandır. Sufilik, kəlami cərəyan kimi tanınmadığı üçün yuxarıda haqqında söhbət açdığımız firqələrdən biri hesab olunmur. Lakin həm varlıq aləmi və insan həyatına olan baxışa, həm də insanın fərdi və ictimai davranışına […]

 • ƏLLİ ÜÇÜNCÜ DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ ÜÇÜNCÜ DƏRS

  ƏLLİ ÜÇÜNCÜ DƏRSRate this post Əhmədiyyə necə meydana gəlmişdir? Əhmədiyyə firqəsinin əqidə və e᾿tiqadları nədən ibarətdir? ƏHMƏDİYYƏ Tə᾿sisçisi: Qadiyaniyyə kimi də məşhur olan və bəzi tərəfdarları özlərini Mirzaiyyə də adlandıran Əhmədiyyə firqəsi Mirzə Qulam Əhməd Qadiyani tərəfindən tə᾿sis olunmuşdur. Qulam Əhməd təqribən Hicrətin 1255-ci (1839-cu miladi) ilində Hindistanın Pəncab vilayətində yerləşən Qadiyan şəhərinin Qurdaspur məntəqəsində […]

 • ƏLLİ İKİNCİ DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ İKİNCİ DƏRS

  ƏLLİ İKİNCİ DƏRSRate this post   Bəhailər hansı əqidəyə yiyələnmişlər? Bəhailərin məram və şər᾿i hökmləri nədən ibarətdir? BƏHAİLƏRİN MƏRAM VƏ ƏQİDƏLƏRİ Əvvəlki dərsimizdə Bab və Bəhaullahın bütün iddiaları ilə tanış olduq. Mə᾿lum oldu ki, onların hər ikisi özlərini yeni şəriət sahibi və intizarı çəkilən İmam Zaman kimi qələmə vermişlər. Bəhailər özləri bu suala cavab verməlidirlər […]

 • ƏLLİ BİRİNCİ DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİ BİRİNCİ DƏRS

  ƏLLİ BİRİNCİ DƏRSRate this post   Bəhailik necə meydana gəlmişdir? Bəhailik kim tərəfindən tə᾿sis olunmuşdur? BƏHAİLİYİN YARANMASI Bab e᾿dam edildikdən sonra, ölümündən bir il əvvəl canişin tə᾿yin etdiyi Sübhi-əzəl ləqəbini daşıyan Mirzə Yəhya Nuri Mazandarani (1246-1330 H.) babilər üzərində rəhbərliyi öz əlinə keçirdi. Lakin Mirzə Yəhyanın Bəhaullah ləqəbi ilə məşhur olan qardaşı Mirzə Hüseynəli onun […]

 • ƏLLİNCİ DƏRS
  Rate this post

  ƏLLİNCİ DƏRS

  ƏLLİNCİ DƏRSRate this post   Bəhailik nəyə əsaslanır? Əli Məhəmməd Bab kim olmuşdur? BƏHAİLİYİN YARANMASI Bəhailik Hicrətin 13-cü əsrində Şeyxiyyə firqəsinin tə᾿siri ilə İranda Babiyyə adlanan başqa bir cərəyanın davamçısı olan Əli Məhəmməd Şirazi (Bab) tərəfindən tə᾿sis olunmuşdur. Əli Məhəmməd Babın ölümündən sonra «Bəhaullah» ləqəbi ilə şöhrət tapmış Mirzə Hüseynəli Nuri bu firqənin rəhbərliyini öz […]

 • QIRX DOQQUZUNCU DƏRS
  Rate this post

  QIRX DOQQUZUNCU DƏRS

  QIRX DOQQUZUNCU DƏRSRate this post Şeyxiyyə firqəsi necə meydana gəlmişdir? Şeyxiyyə firqəsinin əqidəsi nədən ibarətdir? ŞEYXİYYƏ FİRQƏSİNİN YARANMASI Şeyxiyyə firqəsi şiə məzhəbindən ayrılan və Şeyx Əhməd İhsai tərəfindən tə᾿sis olunmuş kiçik cərəyanlardan biridir. Şeyx Əhməd hicrətin 1166-cı ilində İran körfəzinin qərbində, yə᾿ni Ərəbistan yarmadasının Qətif məntəqəsində yerləşən «İhsa» və ya «Lihsa» şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, […]

 • QIRX SƏKKİZİNCİ DƏRS
  Rate this post

  QIRX SƏKKİZİNCİ DƏRS

  QIRX SƏKKİZİNCİ DƏRSRate this post   Kisaniyyə hansı firqəyə deyilir və onların əqidəsi necə olmuşdur? Vaqifiyyə kimlərə deyilirdi? Ələvilər kimlərdir? DİGƏR ŞİƏ FİRQƏLƏRİ Bu dərsimizdə haqqında söhbət açmadığımız üç firqə – «Kisaniyyə», «Vaqifiyyə» və «Ələvilər» barədə qısa şəkildə söhbət danışacağıq. Bu üç firqədən yalnız biri yə᾿ni, Ələvilər indi də Türkiyə və Suriyanın bə᾿zi məntəqələrində öz […]

 • QIRX YEDDİNCİ DƏRS
  Rate this post

  QIRX YEDDİNCİ DƏRS

  QIRX YEDDİNCİ DƏRSRate this post   İmamiyyə məzhəbinin əqidə üsulları kimlər tərəfindən meydana gəlmişdir? İMAMİYYƏNİN MƏŞHUR KƏLAM ALİMLƏRİ Əvvəlki dərslərimizdə qeyd etdik ki, İmamiyyə şiələri öz əqidə üsullarını Peyğəmbər (s) sülaləsi olan imamlardan, onlar da öz növbəsində həzrət Rəsuli-əkrəmdən əxz etmişlər. İmamiyyə alimləri imamlardan əqidə əsaslarını təşkil edən onlarla hədis və rəvayət nəql etmişlər. Bu […]

 • QIRX ALTINCI DƏRS
  Rate this post

  QIRX ALTINCI DƏRS

  QIRX ALTINCI DƏRSRate this post   İmamiyyə məzhəbinin özünə xas olan əqidələri hansılardır? İMAMİYYƏ ƏQİDƏSİ(2) Bu dərsimizdə İmamiyyə məzhəbinin əqidə, nəzər və təfəkkür-tərzi barədə apardığımız söhbəti davam etdirəcək, onlara qarşı irəli sürülən iradlar barədə araşdırmalar aparacağıq. 1. BƏDA Şiəliyin «Bəda»ya olan e᾿tiqadı bir çoxlarının e᾿tirazına səbəb olmuşdur. Onların fikrincə, «Bəda» – Allahın insanları bir şeyə əmr […]

 • QIRX BEŞİNCİ DƏRS
  Rate this post

  QIRX BEŞİNCİ DƏRS

  QIRX BEŞİNCİ DƏRSRate this post   İmamiyyə məzhəbinin əqidə üsulları hansılardır? İmamiyyə məzhəbi ilə digər məzhəblər arasında mövcud olan ixtilaflar nədən ibarətdir? İMAMİYYƏ ƏQİDƏSİ (1) Bu dərsimizdə İmamiyyə məzhəbinin e᾿tiqadlarını nəzərdən keçirəcək və növbəti dərslərimizdə tutulan iradlar barədə ətraflı söhbət açacağıq. Əlbəttə, kəlam alimlərinin bu barədə olan baxış və nəzəriyyələrindən ətraflı danışmaq istəsək, bu mövzuda […]

 • QIRX DÖRDÜNCÜ DƏRS
  Rate this post

  QIRX DÖRDÜNCÜ DƏRS

  QIRX DÖRDÜNCÜ DƏRSRate this post   İmamiyyə məzhəbi hansı məzhəbə deyilir? İmamiyyə məzhəbi necə meydana gəlmişdir? İMAMİYYƏ «İmamiyyə» sözü şiə məzhəbli firqələrə verilən ümumi bir addır. Onlar «imamət» məsələsini dini əsasların biri hesab edir və onu dinin qorunub saxlanılmasında ən mühüm amil kimi qiymətləndirirlər. Onların əqidəsinə görə, yer üzü heç vaxt imamsız olmayacaq, istər qeybdə, […]

 • QIRX ÜÇÜNCÜ DƏRS
  Rate this post

  QIRX ÜÇÜNCÜ DƏRS

  QIRX ÜÇÜNCÜ DƏRSRate this post   Ağaxaniyyə firqəsi necə meydana gəlmişdir? Ağaxaniyyə cərəyanı dini firqə hesab olunurmu? AĞAXANİYYƏ FİRQƏSİNİN YARANMASI Fatimi xəlifəsi Müstə᾿li hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra İsmailiyyə məzhəbindən ayrılmış Nəzariyyə firqəsinin davamçıları ölkə və şəhərlərdə qaçqın və köçkün halına düşdülər. Onlar xilafətin tə᾿qib və əzab-əziyyətindən yaxa qurtarmaq üçün müxtəlif məntəqələrdə gizli şəkildə yaşayır və […]

 • QIRX İKİNCİ DƏRS
  Rate this post

  QIRX İKİNCİ DƏRS

  QIRX İKİNCİ DƏRSRate this post   Dəruziyyə necə meydana gəlmişdir? Dəruziyyənin əqidəsi nədən ibarətdir? DƏRUZİYYƏNİN YARANMASI Firqəni tə᾿sis edən şəxs yə᾿ni, İsmail ibni Məhəmməd dərzi olduğu üçün onun tərəfdarları özlərinə bu təxəllüsü götürmüşlər. «Dəruziyyə» firqəsi İsmailiyyə Fatimilərindən ayrılmış və 4-cü əsrin sonunda, daha dəqiq desək, Fatimi xəlifəsi Əl-hakim Bi-Əmrillahın (375-411 H.q.) dövründə meydana gəlmişdir. Bu […]

 • QIRX BİRİNCİ DƏRS
  Rate this post

  QIRX BİRİNCİ DƏRS

  QIRX BİRİNCİ DƏRSRate this post   İsmailiyyə firqəsinin parçalanmasına nə səbəb olmuşdur? İsmailiyyə firqələri hansılardır? İSMAİLİYYƏ FİRQƏLƏRİ 1. Əsas İsmailiyyə firqəsi; Əsas və ilk İsmailiyyə firqəsi İsmailin imamətini qəbul edib ölümünü inkar edənlərdir. Onların əqidəsinə görə, İsmail hələ də sağdır, qeybə çəkilmişdir və günlərin bir günündə yenidən zühur edib qayıdacaqdır. Bu səbəbdən də atasının sağlığında təşkil […]

 • Page 1 of 3123