islamic mənbələri

 • ALLAHIN TƏQDفRف NƏ DEMƏKDفR?
  Rate this post

  ALLAHIN TƏQDفRف NƏ DEMƏKDفR?

  ALLAHIN TƏQDفRف NƏ DEMƏKDفR?Rate this post   Cavab: Bu dِrd sual ən əsas sullardand‎r. Onlara cavab versək, sizin nəzərdə tutduًunuz məsələ də ayd‎nla‏acaqd‎r: Əvvəlcə, Allah‎n “təqdiri” və onun insan‎n ixtiyar‎ ilə münasibəti barəsində sِhbət etmək istəyirik. Təqdirin iki mənas‎ var və onu mütənasib olaraq iki kateqoriyaya bِlmək olar: 1-Elmi təqdir: ضlçü və miqdar deməkdir. Allah‎n […]

 • Rate this post

  Rate this post ŞƏFAƏT NƏDİR Kİ, SİZ ONA İNANIRSINIZ? Cavab: Şəfaət islamın danılmaz əqidə üsullarından biridir ki, bütün islam firqələri və məzhəbləri Qur`an ayələrinə və rəvayətlərə istinad edərək onu qəbul etmişlər. Amma şəfaətin nəticəsi ilə əlaqədar müəyyən ixtilaflar nəzərə çarpır. Şəfaətin həqiqəti bundan ibarətdir ki, Allah dərgahında müəyyən yüksək məqama malik olan, hörmətə layiq görülən […]

 • İLAHİ ƏDALƏT NEÇƏ NÖVDÜR?
  Rate this post

  İLAHİ ƏDALƏT NEÇƏ NÖVDÜR?

  İLAHİ ƏDALƏT NEÇƏ NÖVDÜR?Rate this post ƏDALƏTİN NÖVLƏRİ İlahi ədaləti iki hissəyə bölmək olar: 1-Təkvini ədalət; 2-Təşri’i ədalət; Təkvini ədalətdən məqsəd, kainatda ilahi ədalətin hökm sürməsi və ədalətin bütün varlıqlar arasında hakim olmasıdır. Təkvini ədalətin isbatı üçün kainatda olan nizam-intizam, həmçinin ədalət üzündən yaranmış varlıqların vücudunu müşahidə etmək kifayətdir. Rəvayətdə buyurulduğu kimi: “Asimanlar və yer […]

 • İMАMӘT MӘSӘLӘSİ İLӘ TÖVHİDİN ӘLАQӘSİ VARMI?
  Rate this post

  İMАMӘT MӘSӘLӘSİ İLӘ TÖVHİDİN ӘLАQӘSİ VARMI?

  İMАMӘT MӘSӘLӘSİ İLӘ TÖVHİDİN ӘLАQӘSİ VARMI?Rate this post   İmаm Rizа (әlеyhissәlаm) tövhid hәdisini buyurduqdаn sоnrа yоlunа dаvаm еdir. Lаkin оnu istәyәn minlәrlә şәхsin gözü hәlә dә, оnun аrdıncа idi. Cаmааt öz fikrindә, yахud dа tövhid hәdisi bаrәdә düşünәrkәn, birdәn İmаm әlеyhissәlаmın dәvәsi dаyаnır vә о Hәzrәt bаşını kәcаvәdәn çıхаrаrаq tаriхin yаddаşınа dаhа bir әbәdi […]

 • ALLAHI TANIMAQDA “SİDDİQİN” SÜBUTUNUN MƏNASI NƏDİR?
  Rate this post

  ALLAHI TANIMAQDA “SİDDİQİN” SÜBUTUNUN MƏNASI NƏDİR?

  ALLAHI TANIMAQDA “SİDDİQİN” SÜBUTUNUN MƏNASI NƏDİR?Rate this post   “Siddiq” sözü “sadiq” (düz danışan) sözünün mübaliğə (hiperbolik) formasıdır. Bu söz Allah və Onun məxluqları ilə olan əhd-peymanda doğruluq mənası bildirir.(Təliqə bər şərhi-hikmət, səh.488-497) Bu sübutu ilk dəfə Əbu Əli Sina “İşarat” kitabının 4-cü bölümündə “Siddiqin sübutu” adı ilə araşdırmışdır. İbni Sinanın bu məsələ ilə əlaqədar […]

 • ALLAH ZÜLM SIFƏTINƏ, ELƏCƏ DƏ DIGƏR MƏNFI SIFƏTLƏRƏ MALIKDIRMI?
  Rate this post

  ALLAH ZÜLM SIFƏTINƏ, ELƏCƏ DƏ DIGƏR MƏNFI SIFƏTLƏRƏ MALIKDIRMI?

  ALLAH ZÜLM SIFƏTINƏ, ELƏCƏ DƏ DIGƏR MƏNFI SIFƏTLƏRƏ MALIKDIRMI?Rate this post   Bizim etiqadımıza əsasən, əql yaxşı və pis işləri ayıd etməyə qadirdir. İşlərin yaxşı və pisliyi əqli və zatidir. Bir sıra işlər zati olaraq yaxşı və bəyəniləndir. Bəzi işlər isə pis və xoşagəlməzdir. Bizim əqlimiz şəriət buyuruqlarını nəzərə almadan, bəzi işlərin yaxşı olub, şübhəsiz […]

 • ALLAHIN «CƏMAL» VƏ «CƏLAL» SİFƏTLƏRİ HANSILARDIR?
  Rate this post

  ALLAHIN «CƏMAL» VƏ «CƏLAL» SİFƏTLƏRİ HANSILARDIR?

  ALLAHIN «CƏMAL» VƏ «CƏLAL» SİFƏTLƏRİ HANSILARDIR?Rate this post Allahın «Cəmal» və «Cəlal» sifətləri (xüsusiyyətləri) Biz inanırıq ki, Allahın Pak Zatı hər bir eyib və nöqsandan uzaqdır və O, bütün kamal sifətlərinin sahibidir. Həqiqətdə O, mütləq kamilliyin özü və kainatın yaradanıdır. Başqa bir sözlə desək, dünyada mövcud olan hər bir gözəlliyin və kamal bulağı Ondan çeşmələnmişdir. […]

 • RƏCƏT BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ NƏDİR?
  Rate this post

  RƏCƏT BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ NƏDİR?

  RƏCƏT BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ NƏDİR?Rate this post   On iki İmam şiələrinin Peyğəmbər (əleyhis-salam) Əhli-Beytindən gəlib çatan hədislərə əsaslanan əqidələrindən biri də budur ki, Allah-Taala ölüb dünyadan gedən bəzi şəxsləri dünyada olduqları bədən və surətlə dirildib onlardan bəzilərinə izzət bəxş edəcək, bəzilərini isə zəlil edəcəkdir. Haqqpərəstlərin haqqını batilpərəstlərdən, məzlumların haqqını zalımlardan alacaqdır. Bu hadisə Məhdi (əleyhis-salam)-ın […]

 • İLAHİ QƏZA VƏ İNSANIN İXTİYARI NECƏ İZAH OLUNUR?
  Rate this post

  İLAHİ QƏZA VƏ İNSANIN İXTİYARI NECƏ İZAH OLUNUR?

  İLAHİ QƏZA VƏ İNSANIN İXTİYARI NECƏ İZAH OLUNUR?Rate this post   “Qəza” sona çatmaq, işi qurtarmaq mənasını daşıyır və bir işin son mərhələsini “qəza” adlandırmaq olar. “Qəza”nın da “təqdir” kimi iki kateqoriyası var: “Elmi qəza” və “eyni qəza”. İşin sona çatmasını və sonuncu mərhələsini bilməyə “elmi qəza”, işin sona çatıb, həqiqətdə gerçəkləşməsinə isə “eyni qəza” […]

 • RƏCƏT ZAMANI KİMLƏR BU DÜNYAYA QAYIDACAQ?
  Rate this post

  RƏCƏT ZAMANI KİMLƏR BU DÜNYAYA QAYIDACAQ?

  RƏCƏT ZAMANI KİMLƏR BU DÜNYAYA QAYIDACAQ?Rate this post Rəcət odur ki, İmam Zaman ağa (ə.f) zühur edəndən sonra iki qrup insanlar bu dünyaya yenidən qayıdacaq və yenidən yaşayacaqlar. Bu dəstədən biri möminlər və o biri isə kafirlərdir. Bəs rəcətin fəlsəfəsi nədir? Belə görünür ki, birinci dəstənin yenidən dirilməsinin səbəbi təkamülə çatması və ikinci dəstənin dirilməsi […]

 • NƏ ÜÇÜN ALLAH HAQQINDA ARAŞDIRMALAR APARMALIYIQ?!
  Rate this post

  NƏ ÜÇÜN ALLAH HAQQINDA ARAŞDIRMALAR APARMALIYIQ?!

  NƏ ÜÇÜN ALLAH HAQQINDA ARAŞDIRMALAR APARMALIYIQ?!Rate this post Tarix boyunca bəşər övladının çoxu cahanın bir yaradanı olduğuna əqidə bəsləmiş, bu əqidə onların qədim və sarsılmaz inanclarından olmuşdur.Mədəni bir bəşərin meydana çıxmasında və elmlərin yaradılmasında layiqli rolları olan bir çox dəyərli alimlər, filosoflar, tədqiqatçılar, ixtiraçılar buna (cahanın bir yaradanı olduğuna) etiqad bəsləmiş və bəsləməkdədirlər. Bu aləm […]

 • BİZ ƏHLI-BEYTƏ (Ə) NİYƏ TƏVƏSSÜL EDİRİK?
  Rate this post

  BİZ ƏHLI-BEYTƏ (Ə) NİYƏ TƏVƏSSÜL EDİRİK?

  BİZ ƏHLI-BEYTƏ (Ə) NİYƏ TƏVƏSSÜL EDİRİK?Rate this post   “Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir. Həzrət Peyğəmbəri (s) və ya İmamlardan (ə) birini Allah dərgahında vasitə qərar veririk. Bu yolla Allahdan hacətimizi istəyir və onlara xatir günahlarımızın bağışlanmasını istəyirik. […]

 • ŞƏFAƏT NƏDİR, NECƏDİR, KİMLƏRƏ AİDDİR?
  Rate this post

  ŞƏFAƏT NƏDİR, NECƏDİR, KİMLƏRƏ AİDDİR?

  ŞƏFAƏT NƏDİR, NECƏDİR, KİMLƏRƏ AİDDİR?Rate this post Şəfaət kəlməsinin mənası iki şeyin bir-birinin yanında qərar tutmasıdır. İslam dinində şəfaət İlahi seçilmişlərin vasitəçilik etməsidir. Şəhid Mütəhhəri yazır: “Şəfaətin növləri vardır ki, bəziləri yanlış və zalımcasınadır. İlahi dərgahda belə biri yoxdur. Ancaq bəziləri isə düzgün və adilcəsinədir. Şəfaətin əqli və nəqli cəhətdən yanlış hesab edilən növü odur […]

 • NİYƏ İSLAM DİNİ LAP ƏVVƏLDƏN İNSANLARA NAZİL OLMAMIŞDIR?
  Rate this post

  NİYƏ İSLAM DİNİ LAP ƏVVƏLDƏN İNSANLARA NAZİL OLMAMIŞDIR?

  NİYƏ İSLAM DİNİ LAP ƏVVƏLDƏN İNSANLARA NAZİL OLMAMIŞDIR?Rate this post   Həqiqi din olan tövhid dini üç müştərək əsasa malikdir: 1. Yeganə Allaha etiqad bəsləmək; 2. Axirət aləminə inam bəsləmək, bu dünyada olan əməllərə görə mükafat və cəza gününə iman bəsləmək; 3. Bəşərin hidayət olunması üçün Allah tərəfindən peyğəmbərlərin məbus olmasına etiqad bəsləmək. (Erfan) Deməli, […]

 • İNSAN ÖZ ETİQADINI HANSI YOLLARLA GÜCLƏNDİRƏ BİLƏR?
  Rate this post

  İNSAN ÖZ ETİQADINI HANSI YOLLARLA GÜCLƏNDİRƏ BİLƏR?

  İNSAN ÖZ ETİQADINI HANSI YOLLARLA GÜCLƏNDİRƏ BİLƏR?Rate this post   Müsəlman fərd əqidə əsasları və dini prinsiplərə inamını o qədər gücləndirməlidir ki, uyğun sahədə müxaliflər tərəfindən hücuma məruz qaldıqda müqavimət göstərib, qəti dəlillərlə əqidəsini müdafiə edə bilsin. Söhbətin bu əsnasında dini inancları möhkəmləndirmək yollarından bəzilərini nəzərdən keçirsək münasib olar: * Birinci yol varlıq aləmi və […]

 • HƏQIQI MÜSƏLMAN OLMAQ ÜÇÜN RIAYƏT EDILMƏLI 5 MƏSƏLƏ HANSILARDIR?
  Rate this post

  HƏQIQI MÜSƏLMAN OLMAQ ÜÇÜN RIAYƏT EDILMƏLI 5 MƏSƏLƏ HANSILARDIR?

  HƏQIQI MÜSƏLMAN OLMAQ ÜÇÜN RIAYƏT EDILMƏLI 5 MƏSƏLƏ HANSILARDIR?Rate this post Hamımız dünyaya gələndən bəri müsəlman adını daşıyırıq. Harada olsaq, bizdən dinimizi soruşanda bir cavabımız var, o da müsəlman olmağımızdır. (Tebyan) Bəs indiyə qədər özümüzdən soruşmuşuq ki, müsəlman olmağın meyarı nədir? Kimə həqiqi müsəlman deyirlər? Ola bilsin ki, bu sualı özünüzdən dəfələrlə soruşmusunuz. Ancaq bu […]

 • ƏMƏL DƏFTƏRI NƏDIR?
  Rate this post

  ƏMƏL DƏFTƏRI NƏDIR?

  ƏMƏL DƏFTƏRI NƏDIR?Rate this post Qurani-Kərimdə bir çox ayə vardır ki, orada Allahın insanların əməllərini yadda saxlanılması yazılmışdır. Bu ayələrdə deyilir ki, bəzi insanların əməl dəftərləri sağ əlinə və bəzilərininki isə sol əlinə verilər. İndi baxaq görək ki, bu dəftər nədir. (Tebyan) Şübhəsiz ki, bu dəftər – bizim təsəvvür etdiyimiz dəftər və ya kitab deyildir. […]

 • ƏGƏR AĞIL VARSA DINƏ NƏ EHTIYAC DUYULUR?
  Rate this post

  ƏGƏR AĞIL VARSA DINƏ NƏ EHTIYAC DUYULUR?

  ƏGƏR AĞIL VARSA DINƏ NƏ EHTIYAC DUYULUR?Rate this post   İnsan bütün mümkün faydaları əldə etmək istəyində olan bir varlıqdır. O, ağacın gövdəsindən, budaqlarından, meyvələrindən istifadə edir. Heyvanların əti, südü, dərisi onun diqqətindən yayınmayıb. Hətta canlıların ifrazatı da onun istifadəsindədir. Təbii ki, əli çatan hər şeyi istismar edən insan öz həmnövlərindən də yan ötməyib. Yəni […]

 • ŞƏKK-ŞÜBHƏLƏR QARŞISINDA VƏZIFƏMIZ NƏDIR?
  Rate this post

  ŞƏKK-ŞÜBHƏLƏR QARŞISINDA VƏZIFƏMIZ NƏDIR?

  ŞƏKK-ŞÜBHƏLƏR QARŞISINDA VƏZIFƏMIZ NƏDIR?Rate this post   Cavab: Bəzilərinin fikrincə, insan istənilən bir yaşda istənilən bir məlumatı qeyd-şərtsiz dinləyə bilər. Onlar belə bir ayəyə istinad edirlər: “Bəndələrimə müjdə ver; o kəslər ki, sözü dinləyər və onun ən gözəlinə tabe olarlar.” Hansı ki, bu şərif ayə gözəl sözü seçməyi bacaran alimlər və nəzər sahibləri haqqındadır. Adi […]

 • DINI QƏBUL ETMƏYƏN ADAMA SON SÖZÜMÜZ NƏ OLSUN?
  Rate this post

  DINI QƏBUL ETMƏYƏN ADAMA SON SÖZÜMÜZ NƏ OLSUN?

  DINI QƏBUL ETMƏYƏN ADAMA SON SÖZÜMÜZ NƏ OLSUN?Rate this post Sürücülər yolda karlarına gələ biləcək bəzi şeyləri özləri ilə götürürlər. Ehtiyat təkəri olan avtomobilin yolda təkəri buraxmasa, sürücü bir şey itirmir. Amma ehtiyat təkəri olmayan avtomobilin təkəri yolda buraxsa sürücü əziyyət çəkməlidir. Bəli, insan ehtimal verdiyi hadisələrə qarşı hazırlıq görməlidir. Ehtiyatlı insan soyuqda donmaz, yağışda […]

 • Page 1 of 41234