islamic mənbələri

 • QURAN VƏ QİYAMƏT “Tur” surəsinin təfsiri
  QURAN VƏ QİYAMƏT “Tur” surəsinin təfsiri
  Rate this post

  QURAN VƏ QİYAMƏT “Tur” surəsinin təfsiri

  QURAN VƏ QİYAMƏT “Tur” surəsinin təfsiriRate this post hörmətli oxucular  qarşınızdakı bu kitab qurani kərimin tur suəsinin təfsiridir .

 • Nurul-Quran (Ali-İmran surəsinin təfsiri)
  Nurul-Quran (Ali-İmran surəsinin təfsiri)
  Rate this post

  Nurul-Quran (Ali-İmran surəsinin təfsiri)

  Nurul-Quran (Ali-İmran surəsinin təfsiri)Rate this post bukitabda qurani kərimin ali imran surəsinin təfsirindən bəhs edir. kitabda müqəttəə həriflərinin mənası və bu surəin ayələrinin əhatə etdiyi mövzulardan söhbət açılmışdır.

 • Nur təfsiri (səkkizinci cild)
  4.7 (93.33%) 3 votes

  Nur təfsiri (səkkizinci cild)

  Nur təfsiri (səkkizinci cild)4.7 (93.33%) 3 votes

 • Nur təfsiri (yeddinci cild)
  Nur təfsiri (yeddinci cild)
  3 (60%) 1 vote

  Nur təfsiri (yeddinci cild)

  Nur təfsiri (yeddinci cild)3 (60%) 1 vote bukitabda quranin kərim sadə dildə və hamının başa düşəcəyi formada təfsirolunmuşdur kitab isra surəsinin təfsirinə başlanir

 • Nur təfsiri (altıncı cild)
  Nur təfsiri (altıncı cild)
  Rate this post

  Nur təfsiri (altıncı cild)

  Nur təfsiri (altıncı cild)Rate this post Әзиз вә диггәтли охуҹу! Гур`ан тәфсири тәрҹүмәсинин нә дәрәҹәдә әһәмијјәтли вә инҹә иш олдуғуну анласаг да, нөгсанлар-дан гача билмәдик. “Һәјј” вә “гәјјум” кими јүзләрҹә мирвари тә`бирини бәсит шәкил-дә тәрҹүмә етмәк зорунда галдыг. Ҝәлә-ҹәкдә бу илаһи ишдә јардымчы олаҹағы-нызы дүшүнүрүк. Бизә үнванлајаҹағыныз гејдләр нөвбәти нәшрләрдә нәзәрә алы-наҹаг.

 • Nurul-Quran (Maidə surəsinin təfsiri)
  Nurul-Quran (Maidə surəsinin təfsiri)
  Rate this post

  Nurul-Quran (Maidə surəsinin təfsiri)

  Nurul-Quran (Maidə surəsinin təfsiri)Rate this post maidə surəsinin təfsiri

 • Nurul-Quran (Fatihə və Bəqərə surəsinin 82-ci ayəyə qədər təfsiri)
  Nurul-Quran (Fatihə və Bəqərə surəsinin 82-ci ayəyə qədər təfsiri)
  Rate this post

  Nurul-Quran (Fatihə və Bəqərə surəsinin 82-ci ayəyə qədər təfsiri)

  Nurul-Quran (Fatihə və Bəqərə surəsinin 82-ci ayəyə qədər təfsiri)Rate this post Ayətullah Seyyid Kamal Fəqih İmaninin fatihə və bəqərə surəsinin 82 ci ayəsinə qədər təfsir

 • Nurul-Quran (Ənam surəsinin təfsiri)
  Nurul-Quran (Ənam surəsinin təfsiri)
  Rate this post

  Nurul-Quran (Ənam surəsinin təfsiri)

  Nurul-Quran (Ənam surəsinin təfsiri)Rate this post ənam surəsinin təfsiri

 • Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri)
  Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri)
  2.5 (50%) 2 votes

  Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri)

  Nurul-Quran (Bəqərə surəsinin 187-286-cı ayələrinin təfsiri)2.5 (50%) 2 votes quranın bəqərə surəsinin təfsiri

 • “Аyәtul-kürsü”nün tәsir vә bәrәkәtlәri
  “Аyәtul-kürsü”nün tәsir vә bәrәkәtlәri
  Rate this post

  “Аyәtul-kürsü”nün tәsir vә bәrәkәtlәri

  “Аyәtul-kürsü”nün tәsir vә bәrәkәtlәriRate this post Hörmәtli охuculаr! Sizә tәqdim оlunаn bu kitаbdа “Аyәtul-kürsü”nün fәzilәt vә tәsirlәri hаqqındа islаm pеyğәmbәri Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) vә Mәsum imаmlаrın (ə) tәrәfindәn nәql оlunаn hәdislәr müхtәlif mәnbәlәrdәn tоplаnmışdır. Kitаb gеniş охucu kütlәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

 • Nur təfsiri (üçüncü cild)
  Nur təfsiri (üçüncü cild)
  Rate this post

  Nur təfsiri (üçüncü cild)

  Nur təfsiri (üçüncü cild)Rate this post “MAİDƏ” SURƏSİ (5-ci surə, 120 ayə) Altı, yeddinci cüzlər

 • Nur təfsiri (ikinci cild)
  Nur təfsiri (ikinci cild)
  Rate this post

  Nur təfsiri (ikinci cild)

  Nur təfsiri (ikinci cild)Rate this post Nur təfsiri (ikinci cild) bu kiab ali imran suresinin tefsiridir

 • Nur təfsiri (birinci cild)
  Nur təfsiri (birinci cild)
  Rate this post

  Nur təfsiri (birinci cild)

  Nur təfsiri (birinci cild)Rate this post Nur təfsiri (birinci cild) bu kiab hemd ve beqere suresinin tefsiridir

 • NUR TƏFSİR   ALTINCI CİLD
  NUR TƏFSİR ALTINCI CİLD
  Rate this post

  NUR TƏFSİR ALTINCI CİLD

  NUR TƏFSİR ALTINCI CİLDRate this post “YUSUF” SURƏSİ (12-CI SURƏ, 111 AYƏ) On iki, on üçüncü cüzlər “YUSUF” SURƏSININ SIMASI 111 ayədən ibarət olan “Yusuf” surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. Həzrət Yusifin adı Qur’anda 27 dəfə zikr olunmuşdur.

 • NUR TƏFSİRİ BEŞİNCİ CİLD
  NUR TƏFSİRİ BEŞİNCİ CİLD
  Rate this post

  NUR TƏFSİRİ BEŞİNCİ CİLD

  NUR TƏFSİRİ BEŞİNCİ CİLDRate this post BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM “TÖVBƏ” SURƏSİ 9-cu surə, 129 ayə On, on birinci cüzlər

 • QURANİ-KƏRİMİN «NÜMUNƏ» TƏFSİRİ ƏSASINDA      170 SUAL-CAVAB
  QURANİ-KƏRİMİN «NÜMUNƏ» TƏFSİRİ ƏSASINDA 170 SUAL-CAVAB
  Rate this post

  QURANİ-KƏRİMİN «NÜMUNƏ» TƏFSİRİ ƏSASINDA 170 SUAL-CAVAB

  QURANİ-KƏRİMİN «NÜMUNƏ» TƏFSİRİ ƏSASINDA 170 SUAL-CAVABRate this post bu kitabda qurani kerimin numune tefsiri esasinda bezi suallara cavab verilir.a

 • «YASİN» SURƏSİ
  «YASİN» SURƏSİ
  Rate this post

  «YASİN» SURƏSİ

  «YASİN» SURƏSİRate this post Bu  əsərdə «Yasin» surəsi elmi–dini baxımdan qənaətbəxş şəkildə təfsir edilmiş, bir sıra ayələrin izahında müasir elmi nailiyyətlərdən geniş istifadə olunmuşdur.

 • Əl-bəyan fi- təfsiri-Quran”
  Əl-bəyan fi- təfsiri-Quran”
  Rate this post

  Əl-bəyan fi- təfsiri-Quran”

  Əl-bəyan fi- təfsiri-Quran”Rate this post Kitabın bu fәslindә nәsxin nә olduğunu vә ayәlәrdәn bә᾽zilәrinin nәsx olunuduğuna dair irәli sürülmüş müxtәlif nәzәriyyәlәri araşdıracağıq vә belәliklә dә Qur᾽an ayәlәrindә nәsxә yol verilmәdiyini aşkara çıxaracağıq.s

 • Əl-Bəyan fi təfsiril-Qur`an”
  Əl-Bəyan fi təfsiril-Qur`an”
  Rate this post

  Əl-Bəyan fi təfsiril-Qur`an”

  Əl-Bəyan fi təfsiril-Qur`an”Rate this post Burada Qur᾽anın e᾽cazı, dəyişikliyə yol verilməməzliyi, əbədi olaraq vahid formada qalaraq qorunacağı və bu kimi mətləblər ətraflı izah edilmişdir. Bu kitabı yazıb başa çatdırmaqda Allahtaaladan müvəffəqiyyət arzulayıram və həmçinin Ondan bu kiçik işimizi Qur᾽ana xidmət kimi qəbul etməsini diləyirəm.

 • AYƏ 80:  
  2.8 (56.04%) 96 votes

  AYƏ 80:  

  AYƏ 80:  2.8 (56.04%) 96 votes   ﴿ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾   TƏRCÜMƏ:   «Allahın peyğəmbərinə itaət edən kəs, əslində Allaha itaət edib və kim üz döndərsə, Biz səni onların (əməlləri) üzərində gözətçi göndərməmişik.»   TƏFSİR:   PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏSİ İLAHİ VƏHY KİMİDİR.   Bu AYƏdə […]

 • Page 1 of 212