islamic mənbələri

 • həcc risaləsi
  həcc risaləsi
  3 (60.4%) 247 votes

  həcc risaləsi

  həcc risaləsi3 (60.4%) 247 votes hörmətli oxuculra qarşınızdaki bu kitab həccin hökümləri və qaydalarından söhbət açmılmışdır.

 • Came Əbbasi
  Came Əbbasi
  3.1 (61.15%) 227 votes

  Came Əbbasi

  Came Əbbasi3.1 (61.15%) 227 votes əziz və hörmətli oxucular qarşınızdaki bu kibda şəri hökümlərdən söhbət açılmışdır.

 • həcc əhkamları
  həcc əhkamları
  Rate this post

  həcc əhkamları

  həcc əhkamlarıRate this post kitab , imam xomeyninin fətvaları əsasında həcc hökümlərindən bəhs edir.

 • ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
  ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)
  2.4 (48%) 5 votes

  ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)

  ƏN ÜSTÜN NAMAZ (Ayətullah Seyid Əli Xamenei)2.4 (48%) 5 votes Qarşınızdakı bu kitabda ,  Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin sözlərindən toplanmış mövzulardan biri olan , namazın faydaları və onun xususiyyətleri, bizim namazın qarşısındakı borcumuz, və ..   kimi mövzulardan söhbət açılmışdır.

 • Şəriət hökmlərinin izahı
  Şəriət hökmlərinin izahı
  Rate this post

  Şəriət hökmlərinin izahı

  Şəriət hökmlərinin izahıRate this post qarşınızdakı bu kitab Ayətullah Məkarim Şirazinin fətvalarina uyqun şəri hökümlərinin izahı kitabıdir.

 • İSLAM ŞƏRİƏTİNDƏ VACİB VƏ HARAM ƏMƏLLƏR
  İSLAM ŞƏRİƏTİNDƏ VACİB VƏ HARAM ƏMƏLLƏR
  Rate this post

  İSLAM ŞƏRİƏTİNDƏ VACİB VƏ HARAM ƏMƏLLƏR

  İSLAM ŞƏRİƏTİNDƏ VACİB VƏ HARAM ƏMƏLLƏRRate this post Bu kitab e᾽tiqadlar və əməllərə aid olub, Qur᾽ani-kərim ayələri və Əhli-beyt (ə)-ın davranışından toplanmış, həmçinin şiə fəqihlərinin çoxunun nəzərləri ilə uyğundur.

 • Əhkam risaləsi
  Əhkam risaləsi
  Rate this post

  Əhkam risaləsi

  Əhkam risaləsiRate this post Ayətullah Fazil Lənkəraninin gənclər üçün şəri məsələlər və etiqadi bəhsləri.

 • CƏMIYYƏTDƏ KIŞI-QADIN MÜNASIBƏTLƏRININ ŞƏRİ HÖKMLƏRİ Seyyid
  CƏMIYYƏTDƏ KIŞI-QADIN MÜNASIBƏTLƏRININ ŞƏRİ HÖKMLƏRİ Seyyid
  Rate this post

  CƏMIYYƏTDƏ KIŞI-QADIN MÜNASIBƏTLƏRININ ŞƏRİ HÖKMLƏRİ Seyyid

  CƏMIYYƏTDƏ KIŞI-QADIN MÜNASIBƏTLƏRININ ŞƏRİ HÖKMLƏRİ SeyyidRate this post Əlinizdəki bu kitab  İslamda qadın və kişi əlaqələrinin hökmünü  bəyan  edir.

 • İNSAN HƏYATINDA TƏQLİDİN ROLU
  İNSAN HƏYATINDA TƏQLİDİN ROLU
  Rate this post

  İNSAN HƏYATINDA TƏQLİDİN ROLU

  İNSAN HƏYATINDA TƏQLİDİN ROLURate this post İnsan bütün seçimlərində məqsədə çatmaq üçün zəruri biliklərə malik olmalıdır. O, əldə etdiyi elm və mərifət, araşdırmalarla iqtisadi və ictimai, dünyəvi və üxrəvi (axirətə aid) həyat yolu və ənənələri müəyyənləşdirməlidir. İnsanın istedadları və gücü məhdud olduğundan, eləcə də, bütün sahələrdə mütəxəssislik dərəcəsinə yüksələ bilmədiyindən o başqalarının biliklərindən faydalanmağa məcburdur.

 • HӘCC
  HӘCC
  Rate this post

  HӘCC

  HӘCCRate this post İхtisаsı dinlәr tаriхi оlаn dinşünаs аlim kimi  (Frеnsis Bеkоnun tәbirincә) “еlmin quru gözlәri ilә” bir sırа аrаşdırmаlаr аpаrdım. Pеyğәmbәrlik vә hәr bir dindә bаş vеrmiş tаriхi tәbәddülаtlаrı tәdqiq еtdikdәn, “nә vаrdı ilә nә оldu” аrаsındа müqаyisәlәrdәn, dinlәr аrаsındаkı fәrqlәri аrаşdırdıqdаn sоnrа bеlә bir nәticәyә gәldim.

 • DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR
  DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR
  Rate this post

  DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR

  DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАRRate this post Suаl tәşnә vә hаqpәrәst İnsаn ruhunun аşkаr bİr tәzаhürü, tәkамülә dоğru bİr qаpıdır.

 • TОVZİHUL-MӘSАİL RİSАLӘSİ
  TОVZİHUL-MӘSАİL RİSАLӘSİ
  Rate this post

  TОVZİHUL-MӘSАİL RİSАLӘSİ

  TОVZİHUL-MӘSАİL RİSАLӘSİRate this post Bu şәrif risаlәyә әmәl еtmәk, inşаllаh, müczidir (әmәllәrin düzgün оlmаsınа kifаyәtdir

 • TORPAQ ÜZӘRİNӘ SӘCDӘ VӘ İKİ NAMAZIN ARDICIL QILINMASI
  TORPAQ ÜZӘRİNӘ SӘCDӘ VӘ İKİ NAMAZIN ARDICIL QILINMASI
  Rate this post

  TORPAQ ÜZӘRİNӘ SӘCDӘ VӘ İKİ NAMAZIN ARDICIL QILINMASI

  TORPAQ ÜZӘRİNӘ SӘCDӘ VӘ İKİ NAMAZIN ARDICIL QILINMASIRate this post Bütünyaranmışlarınağası, peyğəmbərlərinənüstünüolanMəhəmmədəvəOnunpak Әhli–beytinəAllahınsalavatvəsalamıolsun!Bunlaroşəxslərdirki, Allah–taalaOnlardanhərbirçirkinliyiuzaqlaşdırmışvəOnlarıtər–təmiz, paketmişdir.

 • ƏHKAM RİSALƏSİ
  ƏHKAM RİSALƏSİ
  Rate this post

  ƏHKAM RİSALƏSİ

  ƏHKAM RİSALƏSİRate this post Nәyә görә dinә еhtiyаcımız vаr? Аllаh-tәаlа Qur`аni-kәrimdә buyurur: “(Yа Mәhәmmәd! Ümmәtinlә birlikdә) bаtildәn hаqqа tаpınаrаq üzünü Аllаhın fitri оlаrаq insаnlаrа vеrdiyi dinә tәrәf tut!”[1] Şәri istilаhdа “din” yә`ni, Аllаh-tәаlаnın İslаm Pеyğәmbәrinin vаsitәsilә bәşәriyyәtә sәаdәt vә хоşbәхtlik yоlunu göstәrmәkdәn ötrü göndәrdiyi mааrif, qаnunlаr vә göstәrişlәr mәcmuәsinә dеyilir.

 • GÜNAHŞÜNASLIQ
  GÜNAHŞÜNASLIQ
  5 (100%) 1 vote

  GÜNAHŞÜNASLIQ

  GÜNAHŞÜNASLIQ5 (100%) 1 vote Günah müxalifət mə’nasınadır. İslam dinində Allah-təalanın əmrinə zidd olan əməllərə günah deyilir. Günah kiçik də olsa belə, Allahın fərmanı ilə zidd olduğu üçün böyük sayılır.

 • Şəriət——— həzrət Ayətullahül-üzma Məkarim Şirazinin 10 şərhi risaləsi
  Şəriət——— həzrət Ayətullahül-üzma Məkarim Şirazinin 10 şərhi risaləsi
  4 (80%) 1 vote

  Şəriət——— həzrət Ayətullahül-üzma Məkarim Şirazinin 10 şərhi risaləsi

  Şəriət——— həzrət Ayətullahül-üzma Məkarim Şirazinin 10 şərhi risaləsi4 (80%) 1 vote İlk mətni mərhum Ayətullah-üzma Bürucerdinin dövründə onun fətvaları əsasında hazırlanmışdır. Qum elmi hövzəsinin bir neçə alimi tərəfindən görülmüş bu iş fiqhi hökmlərin xalqa aydınlaşdırılmasında tə’sirli və ilk addım idi. Qədim risalələrdə mürəkkəb fiqh terminləri oxucular üçün xeyli problem yaradırdı. Amma qeyd olunan risalədə həm […]

 • XÜMSÜN HÖKMLƏRİ
  XÜMSÜN HÖKMLƏRİ
  Rate this post

  XÜMSÜN HÖKMLƏRİ

  XÜMSÜN HÖKMLƏRİRate this post Sorğu-sual insan yaranışının başlağıcından özünü göstərmiş, öz yaşıl qanadına mələkləri oturtmuş, saralmış yarpağına şeytanı sovurmuş və bu arada insanlıq məqamını göstərmişdir. Əmirəl-mö`minin həzrət Əli (ə) necə də gözəl buyurmuşdur:

 • Dörd risalə
  Dörd risalə
  Rate this post

  Dörd risalə

  Dörd risaləRate this post Bu vaxtadək geniş oxucu kütləsinin istifadə edəcəyi irs kitabı mövcud deyildi. Çoxları irs bölməkdə çətinliyə düçar olur, səhvə yol verirdilər. İnsanların irs məsələləri ilə rahatlıqla tanış ola bilməsi üçün bu müxtəsər risaləni hazırlanmışdır.