HÜCR İBN ƏDİ

HÜCR İBN ƏDİ

Нүмунәви инсанларын һәјаты ҝөзәл бир рәсм әсәри тәк, һәјат јолуну вә дүзҝүн һәрәкәт истигамәтини ишыгландырыр. Неҹә јашамаг вә камала неҹә чатмаг суалларына ҹаваб алмаг үчүн идеал ахтармајан кимдир?! Ән мүһүм мәсәлә идеалы дүзҝүн сечмәкдир. Чалышмалыјыг ки, јанлыш идеаллара алданыб, јолумузу азмајаг!

 • Cəvad Mühəddisi
 • Birinci
 • Faiz
Rate this post
about this book
 • overview

  Нүмунәви инсанларын һәјаты ҝөзәл бир рәсм әсәри тәк, һәјат јолуну вә дүзҝүн һәрәкәт истигамәтини ишыгландырыр. Неҹә јашамаг вә камала неҹә чатмаг суалларына ҹаваб алмаг үчүн идеал ахтармајан кимдир?! Ән мүһүм мәсәлә идеалы дүзҝүн сечмәкдир. Чалышмалыјыг ки, јанлыш идеаллара алданыб, јолумузу азмајаг!

 • details
  • Cəvad Mühəddisi
  • Birinci
  • Faiz
 • reviews