click on book to show pdf

Dini treminler lüğəti

Bu kitab sizin har birinizin -har bir dindar qarda tmtzm in al­ lah stolustil kitab1 olacagma inamnq. Malumdur ki, son dovrda hayatlmtztn miixtalif sahalarina aid xeyli miqdarda kitablar, elmi asarlar va bu sahalarla bagl1 lugatlar, sozluklar va arhlar ap olu­ nur; butiln bunlar dayi an dunyamtzda elm va texnikamn inki af1 fonunda insanlann artan talabatl […]

 • adii redaktor: Asim H:>midov
 • İPaK YOLU Na R1YYATI
Dini treminler lüğəti
3.1 (62.1%) 229 vote[s]
Dini treminler lüğəti
about this book
 • overview

  Bu kitab sizin har birinizin -har bir dindar qarda tmtzm in al­ lah stolustil kitab1 olacagma inamnq. Malumdur ki, son dovrda hayatlmtztn miixtalif sahalarina aid xeyli miqdarda kitablar, elmi asarlar va bu sahalarla bagl1 lugatlar, sozluklar va arhlar ap olu­ nur; butiln bunlar dayi an dunyamtzda elm va texnikamn inki af1 fonunda insanlann artan talabatl araitinda alinizdaki bu kitab sayaq malumat kitablanmn i tq uzii gormasi son daraca tarifa layiqdir.

 • details
  • adii redaktor: Asim H:>midov
  • İPaK YOLU Na R1YYATI
 • reviews