islamic mənbələri

  1. home

  2. book

  3. Dini treminler lüğəti

  Dini treminler lüğəti

  dini terminlər lüqəti

  • adii redaktor: Asim H:>midov
  • İPaK YOLU Na R1YYATI
  download

   Download

  Dini treminler lüğəti
  3.1 (62.1%) 229 votes
  description book specs comment

  Bu kitab sizin har birinizin -har bir dindar qarda tmtzm in al­ lah stolustil kitab1 olacagma
  inamnq. Malumdur ki, son dovrda hayatlmtztn miixtalif sahalarina aid xeyli miqdarda kitablar, elmi
  asarlar va bu sahalarla bagl1 lugatlar, sozluklar va arhlar ap olu­ nur; butiln bunlar dayi an
  dunyamtzda elm va texnikamn inki af1 fonunda insanlann artan talabatl araitinda alinizdaki bu
  kitab sayaq malumat kitablanmn i tq uzii gormasi son daraca tarifa layiqdir.

  • adii redaktor: Asim H:>midov
  • İPaK YOLU Na R1YYATI