Yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən зəkindirmək
1273. Yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən зəkindirmək.
Quran:
«İзərinizdə yaxşılığa dəvətə зağıran, xeyirli işləri gцrməyi əmr və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun. Bunlar, həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir.»
«Siz, insanlar ьзьn yaradılmış ən yaxşı ьmmətsiniz. Yaxşı işlər gцrməyi əmr edir, pis işlərdən зəkindirir və Allaha iman gətirirsınız. Əgər kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə, onlar ьзьn daha yaxşı olardı. Onların da onlardan iman gətirənlər də vardır, lakin зoxları haqq yoldan зıxanlardır.»
«Mцmin kişilərlə mцmin qadınlar bir-birinə dost, hayandır. Onlar yaxşı işlər gцrməyi əmr edər, pis işlərdən зəkindirirlər.»
Hədis:
4196. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər kim yaxşı işlərə зağırıb pis işlərdən зəkindirərsə, Allahın və Onun Peyğəmbərinin yer ьzьndə canişinidir.»
4197. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allah dini olmayan zəif mцminə nifrət edər.» Ərz edildi: «Dini olmayan mцmin kimdir?» Buyurdu: «Pis işlərdən зəkindirməyən.»
4198. İmam Əli (ə): «Şəriətin davamlılığı yaxşı işlərə dəvət, pis işlərdən зəkindirmək və (ilahi) hьdudları gцzləməklədir.»
4199. İmam Əli (ə): «Bьtьn yaxşı işlər və Allah yolunda cihad yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən зəkindirməklə mьqayisədə dərin dənizə tцkьlən ağız suyu qədər heз nədir.»
4200. İmam Əli (ə): «Yaxşı işlərə dəvət insanların gцrdьyь ən ьstьn işdir.»
4201. İmam Əli (ə): «Bilin ki, yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən зəkindirmək nə kimsənin əcəlini yaxınlaşdırıb, nə də kimsənin ruzisini kəsib.»
4202. İmam Hьseyn (ə): -deyilir- «Allaha gцrə mцmin olan heз bir gцzə rəva deyil ki, Allaha itaətsizlik edildiyini gцrsьn və gцz yumsun, həmin vəziyyəti dəyişməsin.»
4203. İmam Baqir (ə): «Yaxşı işlərə dəvət və pis əməllərdən зəkindirmək peyğəmbərlərin yolu və yaxşı iş gцrənlərin ьslubudur. Bцyьk vacib əməldir ki, digər vacib əməllər onun vasitəsilə əmələ gəlir. Yollar əmin-aman, gəlirlər halal olur. Zorla alınmış haqq və mallar sahiblərinə qaytarılır və yer ьzь abadlaşır. Dьşmənlərdən intiqam alınır və işlər sahmana dьşьr.»

1274. Yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən зəkindirmək.
4204. Allahın Peyğəmbəri (s): «Ya yaxşı işlərə dəvət edib, pis işlərdən зəkindirəcəksiniz, ya da hamınızı Allahın əzabı bьrьyəcək.»
4205. İmam Əli (ə) (İbn Mьlcəm tərəfindən qılınc zərbəsi ilə yaralandıq-dan sonra Həsən və Hьseynə (ə) tцvsiyəsindən): «Yaxşı işlərə dəvət və pisliklərdən зəkindirməkdən əl зəkməyin. Belə olmayan halda, şər insanlar sizə idarəзiliyi ələ alar. O vaxtsa, nə dua etsəniz mьstəcab olmaz.»

1275. Bir dəstənin rəftarı ilə razı olanlar.
4206. İmam Əli (ə): «Bir dəstənin rəftarı ilə razı olan, onlarla birgə həmin işi gцrən kimidir. Kim batil rəftara əl atarsa iki gьnah tцrətmiş olar: onu yerinə yetirməyin gьnahı və ona razı olmağın gьnahı.»
4207. İmam Cavad (ə): «Nalayiq işi yaxşı əməl sayan kimsə həmin işdə şərik olar.»
4208. İmam Cavad (ə): «Kimsə bir işin şahidi olarsa və ondan xoşlanmasa, onun şahidi olmamış kimidir. Ancaq kimsə bir işin şahidi olmasa və onunla razı olarsa, həmin işin şahidi kimidir.»

1276. Yaxşı əməllərə зağıranın şərtləri.
4209. Allahın Peyğəmbəri (s): «Yaxşı əməllərə dəvət edən kimsə bunu gцzəl tərzdə etməlidir.»
4210. Allahın Peyğəmbəri (s)–(Deyilmiş olan «biz yalnız цzьmьz tam riayət etdiyimiz yaxşı əməllərə dəvət edirik» sцzьnə cavabından): «Цzьnьz onların hamısına tam riayət etməsəniz də, yaxşı əməllərə dəvət edin. Цzьnьz onların hamısından зəkinməsəniz də, pis əməllərdən зəkindirin.»
4211. İmam Əli (ə): «Mən цz şənimi, camaatı цzьmьn tərk etmədiyim şeydən зəkindirməkdən və ya цzьm əməl etmədiyim işə əmr etməkdən daha yьksək sanıram.»
4212. İmam Əli (ə): «Yaxşı əməlləri əmr edib цzləri ona ərinənlərə, зirkin əməllərdən зəkindirib цzləri onu tцrədənlərə Allahın lənəti olsun!.»
4213. İmam Əli (ə): «Pis əməllərdən зəkindirin və цzьnьz də ondan зəkinin. Зьnki sizə əvvəlcə цzьnьzьn зirkin əməllərdən зəkinib sonra başqalarını зəkindirməniz əmr olunmuşdur.»
4214. İmam Sadiq (ə): «Elə adam yaxşı əməllərə əmr edib pis əməl­lərdən зəkindirməlidir ki, bu ьз xьsusiyyətə sahib olsun: (Birincisi) Əmr etdiyinə цzь əməl etsin və qadağan etdiyindən цzь də uzaq olsun. (İkincisi) Əmr və qadağalarında ədalətə riayət etsin. (Ьзьncьsь) Əmr və qada­ğalarında mьlayimlik yolunu seзsin.»

1277. Pisliklərdən зəkindirməyin ən aşağı mərtəbəsi.
4215. Allahın Peyğəmbəri (s): «Sizlərdən hər biriniz pis əməlin şahidi olarsa, onu цz əlləri ilə dəyişdirməlidir. Bunu bacarmazsa, dili ilə dəyişdirməlidir (və etiraz etməlidir). Yenə də bacarmasa, qəlbində onu inkar etməlidir. Bu imanın ən zəif mərhələsidir.»
4216. Allahın Peyğəmbəri (s): «Ehey! Məbada, camaatdan qorxu sizlərdən birinə haqqı gцrьb onu deməsinə mane ola. (haqqı demək) Nə əcəli yaxınlaşdırar və nə də ruzini uzaqlaşdırar.»
4217. İmam Əli (ə): «Pis əməllər tцrədənə ьrəyi, əli və dili ilə etiraz etməyən, dirilər arasında bir цlьdьr.»
4218. İmam Əli (ə): «Allahın Peyğəmbəri (s) bizə əmr etdi ki, gьnah iş gцrənlərlə qaşqabaqlı və sərt ьzlə gцrьşək.»
4219. İmam Sadiq (ə): «Mцminin başucalığı ьзьn, hər vaxt pis əməl sahibini gцrdьkdə onu ьrəyində inkar etməsini Allahın bilməsi kifayət­dir.»
Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 

 

 


more post like this