Yaxşılıq etmək
1265. Yaxşılıq.
4171. İmam Əli (ə): «Yaxşılıq etmək, məzluma kцmək etmək və qonaq­pərvərlik sərvərlik vasitələridir.»
4172. İmam Əli (ə): «Yaxşılıq etmək əbədi ehtiyatdır. (Yəni həmişə qalandır və yaxud da həmişəlik əbədi olan qiyamət gьnьnьn ehtiyatıdır).»
4173. İmam Hьseyn (ə): «Bilin ki, yaxşılıq etmək sitayiş, pərəstiş yaradar və mьkafata səbəb olar. Əgər yaxşılığı insan surətində gцrsəniz, hər an onu yaxşı, gцzəl, gцzoxşayan və bьtьn dьnya əhlindən gцzəl gцrərsiniz. Əgər alзaqlığı gцrsəniz, onu nizamsız, зirkin, ьrəklərdə ikrah doğuran və gцzlər ьzьnə bağlanan bədsifət gцrəcəksiniz.»
4174. İmam Sadiq (ə): «Cənnətə ilk daxil olanlar yaxşılıq edənlər olacaqlar.»
4175. İmam Sadiq (ə): «Dьnyada yaxşı əməl sahibləri axirətdə də yaxşı əməl əhli olarlar. Зьnki axirətdə yaxşı işləri ağır gələr. Buna gцrə də onların bir hissəsini gьnah iş gцrənlərə bağışlayacaqlar.»
4176. İmam Cavad (ə): «Yaxşılıq edənlər yaxşılıq etməyə, ona ehtiyacı olanlardan daha mцhtacdırlar. Зьnki onun mьkafatı, fəxri və yaxşı adı onlara qalar. Kim yaxşılıq edirsə ilk nцvbədə цzьnə edir. Buna gцrə də цzьnə etdiyi yaxşılığa gцrə başqalarından təşəkkьr istəməməlidir.»

1266. Yaxşılara və pislərə yaxşılıq etməyə həvəsləndirmə.
4177. Allahın Peyğəmbəri (s): «Ağılın zirvəsi dindarlıqdan sonra insanlarla dostluq və hər bir yaxşı və pis insana yaxşılıq etməkdir.»
4178. Allahın Peyğəmbəri (s): «Yaxşılıq və ehsan et, istər ona layiq olana, istərsə də ona ləyaqəti зatmayana. Зьnki yaxşılığa layiq olmayana belə yaxşılıq etmiş olsan, sən yaxşılığın fəzilətini qazanmış olursan.»

1267. Yaxşılıq və kцməyin əllərdə dolanması.
4179. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər kim mцhtac insana sədəqə versə, onun mьkafatını Allahdan alar. Əgər bir sədəqə qırx insanın əlindən keзib mцhtacın əlinə зatsa, onların hamısına tam əcr dьşər.»
4180. İmam Sadiq (ə): «Əgər ehsan və yardım səksən əldən keзsə belə, sahibinin əcrindən heз nə azalmadan onların hamısının mьkafat qazanmalarına səbəb olar.»

1268. Minnət qoymaqdan зəkindirmək.
4181. İmam Əli (ə): «Цz yaxşılığını цldьrməklə (və unutmaqla) onu dirilt.»
4182. İmam Əli (ə): «Sənə yaxşılıq olunduqda onu yada sal, sən kiməsə yaxşılıq etdikdə isə yaddan зıxart!»
4183. İmam Əli (ə): «Yaxşılıq etməyin meyarı ona gцrə minnət qoymamaqdır.»

1269. Yaxşılığı axıra qədər etmək.
4184. Allahın Peyğəmbəri (s): «Yaxşılığı axıra qədər etmək onu başlamaqdan daha yaxşıdır.»
4185. İmam Əli (ə): «Hər kim цz yaxşılığını tamamlayıb inkişaf etdirməsə, onu məhv etmişdir.»
4186. İmam Kazim (ə): «Kimsə mцminə yaxşılıq edərsə, onu bu ьз yoldan savayı başqa cьr kamilləşdirə bilməz: etdiyini kiзik saymaq, onu gizlətmək və onu yerinə yetirməyə tələsmək. Зьnki mцminə etdiyi yaxşılığı kiзik hesab edən цz qardaşını bцyьk saymışdır. Mцminə yaxşılığını bцyьk sayan, цz qardaşını alзaltmışdır. Mцminə etdiyi yaxşılığını gizlədən bцyьklьk etmişdir.Mцminə verdiyi vədi yerinə yetirməyə tələsən, цz bəxşişini ьrəyəyatan etmişdir.»

1270. Yaxşılığı aşağı tutmaqdan зəkindirmək.
4187. Allahın Peyğəmbəri (s): «Heз bir yaxşı əməli aşağı tutma. Hətta qardaşınla gьlərьzlə təmasda olmaq (kimi əməl) olsa belə.»
4188. İmam Əli (ə): «Gцrə biləcəyin heз bir yaxşı işi aşağı tutma və daha bцyьk yaxşılığa gцrə ondan uzaqlaşma. Зьnki ehtiyac olan təqdirdə edilən azacıq yaxşılıq və kцmək, ehtiyac olmadıqda olunan bцyьk yaxşılıq və kцməkdən daha faydalıdır. Hər gьn elə iş gцr ki, onun səbəbinə doğru yola yцnələsən.»

1281. Yaxşılıq və ehsanın qəbul olmasının nişanələri.
4189. İmam Əli (ə): «Ən yaxşı ehsan odur ki, yaxşılara edilsin.»
4190. İmam Sadiq (ə) («Bəndənin Allah dərgahına qəbul olunmasının nişanəsi nədir?» sualına cavabından): «Bəndənin Allah dərgahında qəbul olmasının nişanəsi budur ki, ehsanı və kцməyi yerinədьşən olsun. Belə olmasa, elə də olmayacaqdır.»

1272. Ehsan və yaxşılığın savabı.
4191. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər kim insanı зцldə əlindən tutub qırx addım yol aparsa, bьtьn yer ьzь qızılla dolsa belə, (və ona verilsə) onun bu işinin mьkafatının bir iynə ucu qədərini də verməz. Onu yolda gцzləyən təhlьkədən uzaqlaşdırsa, qiyamət gьnьndə bu iş yaxşılıqlar tərəzisində dьnyadan yьz min qat ağır gələcəkdir.»
4192 Allahın Peyğəmbəri (s): «Bir bəndə, mьsəlmanların yolundan bir tikan budağını gцtьrdьyьnə gцrə cənnətə getdi.»
4193. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kimsə yol kənarında yoldan keзənlər ьзьn daldanacaq dьzəltsə, Allah qiyamət gьnьndə onu ьzь cənnət əhlinə nur saзa-saзa, mirvaridən olan əsil dəvəyə minmiş halda məhşər ayağına gətirər.»
4194. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər kimsə selin və yanğının mьsəlmanlara zərərinin qarşısını alarsa, cənnət ona vacib olar.»
4195. İmam Sadiq (ə): «Yaxşılığı, цz adı kimi (yaxşı) gцrdьm. Onun (Allah verən) mьkafatından başqa heз bir şey yaxşılıq etməkdən daha ьstьn deyil.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 


more post like this