1294. Təəssьb.
Quran:
«Kafirlər цz ьrəklərində cahiliyyət təkəbbьrьnə və təəssьbьnə qapıldıqları zaman Allah Peyğəmbərinə və mцminlərə Цz dərgahından xatircəmlik, qəlb rahatlığı gцndərmiş və onlara təqva kəlməsini xoş etmişdi. Onların bu sцzə daha зox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi biləndir!»
Hədis:
4276. Allahın Peyğəmbəri (s): «Təəssьbkeşlik edən və yaxud təəssьbь зəkilən, iman halqasını цz boynundan aзmışdır.»
4277. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər kimin qəlbində xardal dənəsi boyda olsa belə təəssьb olarsa, Allah qiyamət gьnьndə onu cahiyyət dцvrьnьn ərəbləri ilə birgə dirildər.»
4278. Allahın Peyğəmbəri (s): «Təəssьbkeşliyə зağıran kimsə bizdən deyil. Təəssьb yolunda dцyьşən də bizdən deyil. Təəssьblə цlən kimsə bizdən deyil.»
4279. İmam Əli (ə) (İblisi pisləyərkən):–«Цz yaradılma səbəbinə (oddan olduğuna) gцrə Adəmə цyьndь və əslinə, gцvhərinə xatir, ona qarşı təəssьbə qapandı. Bu, Allahın dьşməni, təəssьbkeşlərin rəhbəri, təkəbbьrlьlərin və цzьnь bцyьk gцrənlərin başзısıdır. O, həm təəssьbьn bьnцvrəsini qoydu və həm də qьdrət, bцyьklьk ьstьndə Allahla зəkişməyə qalxdı, əyninə izzət paltarı geyinib təvazцkarlıq nigabını uzağa atdı.»
4280. İmam Səccad (ə) (Təəssьbkeşliyə aid suala cavabından): «Sahibi ona gцrə gьnaha batan təəssьbkeşlik budur ki, insan цz qцvmьnьn pisliklərini başqa qцvmьn yaxşılıqlarından ьstьn saysın. Kimsənin цz qцvmьnь və camaatını sevməsi, təəssьbdən deyil. Təəssьb odur ki, zьlmdə цz qцvmьnə kцmək edəsən.»

 

1225. Bəyənilmiş təəssьb.
4281. İmam Əli (ə) (Qasiə xьtbəsindən): «Əgər təəssьbkeşliyin зarəsi yoxdursa, onda təəssьbkeşliyiniz şərafətli, bцyьk, igid ərəb ailələri və onların qəbilə bцyьklərinin, sərvərlərinin bəyənilmiş əxlaqları, dərin ağılları, yьksək məqamları və gцzəl rəftarları ilə bir-birindən ьstьn olmağa зalışdığları yьksək insani xьsusiyyətlərə, bəyənilmiş əxlaqlara və yaxşı işlərə gцrə olmalıdır.Buna gцrə də qonşunun haqq hцrmətini saxlamaq, əhd-peymanlara vəfalı olmaq, yaxşılara tabe olmaq, təkəbbьrьn əleyhinə зıxmaq, yaxşılıq etmək, zorakılıq və təcavьzdən зəkinmək, adam цldьrməyi bцyьk (gьnah) saymaq, camaatla insaflı olmaq, qəzəbini udmaq və cəmiyyətdə pozğunluq yaratmaqdan uzaq durmaq kimi bəyənilmiş xislətlər ьзьn təəssьbkeşlik gцstərin.»
4282. İmam Əli (ə): «Əgər təəssьbkeşliyə məcbursunuzsa, onda haqqa kцmək və məzluma yardımda цz təəssьbьnьzь gцstərin.»

 
Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this