Qurani-kərim: «(Quba məscidinə və müsəlmanlara) zərər vurmaq‚ küfr etmək‚ möminlər arasına təfriqə salmaq məqsədilə‚ əvvəllər Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı müharibə edən kimsədən (gəlib onlara rəhbərlik edəcəyi təqdirdə) göz-qulaq olmaq üçün məscid düzəldən və: «Biz (bununla) yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik»‚-deyə and içənlərin (münafiqlərin)‚ həqiqətən‚ yalançı olmaları barədə Allah Özü şahidlik edəcəkdir!»

394. Təfsiri-Qummi: Allah-Təalanın bu kəlamının: «Zərər vurmaq‚ küfr etmək‚ möminlər arasına təfriqə salmaq məqsədilə məscid düzəldən» ayəsinin nazil olmasının səbəbi budur: Bir qrup münafiq Allah Rəsulunun (s) yanına gələrək‚ dedi: «Ey Allahın elçisi! Xəstələr‚ yaşlılar üçün və həmçinin, yağışlı gecələrdə (bu məscidə gəlməyin çətin olmasına gərə)‚ Bəni-Salim (qəbiləsinin) yaşadığı ərazidə məscid tikməyimizə icazə verirsinizmi?»

Təbuk döyüşünə getməyə hazırlaşan Allah Rəsulu (s) onların istəklərinə müsbət cavab verdi. Dedilər: «Ey Peyğəmbər! Kaş ki‚ gəlib orada namaz qılaydınız.» Həzrət (s) buyurdu: «Mən səfərə gedirəm. İnşaalah qayıtsam‚ gəlib orada namaz qılaram.»

(Amma) Peyğəmbər (s) Təbuk (müharibəsindən) qayıtdıqda bu ayə Əbu Amir Rahib və o məscidi haqqında nazil oldu. Halbuki‚ onlar məscidi təmiz niyyət və yaxşılıq qəsdi ilə tikdiklərinə and içmişdilər. Lakin Allah-Təala bu ayəni onlar barəsində nazil etdi: «Zərər vurmaq‚ küfr etmək‚ möminlər arasına təfriqə salmaq məqsədilə əvvəllər Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı müharibə edən kimsədən (gəlib onlara rəhbərlik edəcəyi təqdirdə) göz-qulaq olmaq üçün məscid düzəldən…»

Belə olduqda, Peyğəmbər (s) Malik ibn Dəcşəm (ya Dəhşəm) Xuzai‚ Amir ibn Ədi və Bəni Əmr ibn Ovfun qardaşına bu məscidi dağıdaraq yandırmağı tapşırdı. Malik ibn Amir dedi: «Gözlə‚ qoy evimdən od gətirim».

Sonra evindən od gətirərək‚ xurma ağaclarının budaqlarını alovlandırıb‚ onunla məscidi yandırdı. Ardınca da‚ oradan uzaqlaşdılar. Zeyd ibn Harisə (yanan məscidin kənarında) əyləşib‚ onun tamamilə yanıb-qurtarmasını gözlədi. (Məscid yanıb qurtardıqdan) sonra‚ o‚ onun divarlarının dağıdılmasına göstəriş verdi.»

395. İbn Abbas rəvayət edir: «Allahın Rəsulu (s) Quba məscidini tikdikdən sonra ənsardan olan bir qrup şəxs‚ o cümlədən də; Abdullah ibn Hüneyfin babası Yəxdə‚ Vədiə ibn Hizam və Məcmə ibn Cariyə Ənsari ilə birlikdə Nifaq məscidini tikdilər. Allahın Rəsulu (s) Yəxdəyə buyurdu: «Nə etmək istəyirsən? (Bununla nəyə nail olmaq istəyirsən?) Dedi: «Ey Allahın Rəsulu (s)! Yaxşılıqdan başqa heç bir niyyətim yoxdur.»

O yalan danışırdı. Lakin Allahın Elçisi (s) onun söylədiklərini qəbul etdi. Sonra da Allah-Təala bu ayəni nazil etdi:«Zərər vurmaq‚ küfr etmək‚ möminlər arasına təfriqə salmaq məqsədilə‚ əvvəllər Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı müharibə edən kimsədən (gəlib onlara rəhbərlik edəcəyi təqdirdə) göz-qulaq olmaq üçün məscid düzəldən…»

Ayənin hədəfi Əbu Amir adlı bir şəxsdir ki‚ Allahın Rəsulu (s) ilə mübarizə aparırıdı. O‚ (Roma imperatoru) Heraklın yanına getmişdi. (Zirar məscidini tikənlər) onun qayıtmasını gözləyirdilər ki‚ orada namaz qılsınlar. Halbuki o‚ Allah və Peyğəmbəri (s) ilə mübarizə aparmaq üçün Mədinəni tərk etmişdi.»

396. İmam Baqir (ə): «Kufədə lənətlənmiş məscidlər və həmçinin bərəkətli məscidlər mövcuddur… Lənətlənmiş məscidlər bunlardır: Səqif‚ Əşəs‚ Cərir və Simak məscidi. Bir də fironların birinin qəbri üzərində qurulmuş olan Xəmrada yerləşən məscid.

397. İmam Baqir (ə): «Kufədə İmam Hüseynin (ə) şəhid edilməsi münasibətilə‚ sevinc və şadlıq əlaməti olaraq dörd məscid tikildi: Səqif‚ Əşəs‚ Cərir‚ Simak və Şəbəs ibn Ribi məscidi.

398. İmam Sadiq (ə): «Əmirəl-möminin (ə) Kufədəki beş məsciddə namaz qılmağı qadağan etdi: Əşəs ibn Qeys‚ Cərir ibn Abdullah‚ Simak ibn Məxrəmə‚ Şəbəs ibn Ribi və Təym məscidi.

399. İmam Sadiq (ə): «Qaim (ə.c.) şərq-qərbi silkələyəndən sonra Kufəyə və onun məscidinə gələr. Orada Yezid ibn Müaviyənin imam Hüseyni (ə) qətlə yetirdikdən sonra tikdirdiyi məscidi dağıdaraq‚ xarabaya çevirər. O məscid Allah yolunda tikilməyib (İmam Hüseynin (ə) şəhid edilməsi şərəfinə tikilib). (Buna görə də) məscid və onu inşa edən (hər ikisi) lənətlənmişlər.»

 

 

 

 

 

Məscid kitabından….

 

 

 

 


more post like this