1. Əhməd ibni Hənbəlin qəza və qədər haqqındakı nəzərini bəyan edin?
2. Əbul Həsən Əş᾿əri qəza və qədər haqda nə deyir?
3. Əhli-hədisin qəza və qədər barəsindəki nəzəriyyəsinə tutulan iradlar nədən ibarətdir?
4. Dərsdə istifadə olunan ayələrin tərcüməsini bir yerə toplayıb əzbərləyin və onların əsasında Qur᾿anın qəza və qədər barəsindəki nəzərini bəyan edin.
5. Əqaid dərslərində öyrəndiyiniz ixtiyar və cəbr bəhslərinə istinad etməklə, əhli-hədisin nəzərini araşdırın.
İslam məzhəbləri ilə tanışlıq kitabı.

 


more post like this