Cavab:

Salam olsun haqq yolda olanlara!

Həzrət Ayətullahül-Üzma Behcətin mübarək məhzərindən soruşurlar:
Sual: Allaha doğru hərəkətdə (seyri-süluk yolunda) hökmən ustad olmalıdırmı? Əgər fərz etsək ki, ustad yoxdur, çarə nədir?
Cavab: “Allahın adı ilə. Sənin ustadın sənin elmindir. Bildiyinə əməl et və bilmədiyin şeyə görə vəzifən yoxdur.”
Bəqərə surəsi ayə 282-də deyilir:….Allahdan qorxun! Allah sizi öyrədir və Allah hər şeyi biləndir.
ƏXLAQ USTADIMIZIN NƏSİHƏTLƏRİ

1-Bütünişlərsənəasanolsundeyə, ölümühəmişəyadet.

2-Qeybətetmə, töhmətvurma, həsədvəpaxıllıqetmə, çoxdanışma, gözünaməhrəməbaxmaqdansaxla, haqqsözlərəqulaqas, gecənamazınıyaddançıxartma, həranzikrləməşğulol, təfəkküretvəhərgünözündənhesabçək.

3-Şeytanhəmişəinsanınsorağınagəlib, onuazğınlığadəvətedir. Allah-taalanıyadetməyiunutma; çünkiŞeytandamardakıqanabənzəyir. Çoxlutövbəedin.

4-Öztaleyindənşikayətlənənşəxskiçikruhamalikdir. Başqalarınıntərifiiləxoşhalolanşəxsözünəinanmır.

5-ZikrlərinəngözəliQuranoxumaq, tövbəetmək (“Əstəğfirullah” demək), “Lailahəilləllah” kəlməsinivəsalvatıdemək, duaetmək, imamZaman (ə) tərəfindənsədəqəverməkdir. Hərvaxtduaetməkruhiyyəsinəmalikolmadınızsa, təklikdəAllahıyadetməyiunutmayın.

6-Həyatınızdaproqramüzrəhərəkətetməyəsəyedin, beləki, səkkizsaatişəvədərsə, səkkizsaatistirahətvəyatmağa, səkkizsaatibadət, duavəmütəalAllahlaraz-niyazasərfedin. Heçvaxtbekarqalmayın, həttafaydasıziştənbəllikdənvəişsizlikdənyaxşıdır.

7-cismimizxəstələndikdətəbibəmüraciəedib, bəziyeməklərdənpəhrizetdiyimizhalda, nəüçünruhumuzxəstələndikdə (hərkəsimanınınzəifliyiqədərruhixəstəliyədüçardır), qadağanolunmuşəməllərdənçəkinmirik?! Hərbirsözüdanışır, hərbirşeyənəzərsalırıq; dilimizi, gözümüzü, qulağımızıharamşeylərdənsaxlamırvəəməlimiziixlaslayerinəyetirmirik.

8-Həmmal-dövlət, həmdəsairşeylərqəbrəqədər, elmvəəməlisəqiyamətgününəqədərbizimlədir. Beləisə, salehəməlləryerinəyetir, mal-dövlətyığma. İnsanlarladeyil, mütəalAllahlaünsiyyətdəol, bilki, budünyadabirmüsafirkimisən.

9-Ölülərdənibrət, keçmişdəyaşayanlardanisənəsihətal; heçkəsinqəlbinisındırma, seyidlərəehtiramgöstər, xalqınəlindəolanlaragözdikmə, dünyaəyləncələri, oyun-oyuncaqlarıiləməşğulolma; çünkiölümsəniqəfildənhaqlayacaq. Dünyaləzzətlərinəürəkbağlayanşəxsləriağıllıhesabetmə, ruzibarəsindəqüssələnmə, nəqədərki, ömürvar, ruzidəvar.

10-Məcburidostlarınla (atan, anan, həyatyoldaşın, qonşularınvəs. kimişəxslərlə) mehribanolvəonlarınağrı-acılarınadöz.

11-Hədəf, fəaliyyətvəmüqavimətinsanınmüvəffəqiyyətrəmzidir. Səninhəyatdakıhədəfin, yalnızAllaholmalıdır. Yaxşıəxlaqlıolki, bəsirətgözünaçılsın.

12-Keçmişinhaqqındafikirləşmə, çünkio, artıqötübkeçmişdir, həttagünəşdəonaçatabilməz. Gələcəküçündəqüssələnmə, çünkisəninAllahınvardır. Allahatəvəkkületvəyalnızhazırkıvəziyyəthaqqındafikirləş. Əgəryaxşıəməlyerinəyetirsən, həmdünyada, həmdəaxirətdəsəadətlivəbaşıucaolarsan.

13-Heçvaxtyalandanışma, çünkiyalandanışanşəxsAllahındüşmənidir. Yalandanışmaqlabirxatanınüstünüörtmək, parcanınləkələrinionudeşməkləaradanaparmaqkimidir.

14-Şücaətbədənin, səxavətisəmal-dövlətinbəxşişidir. Şücaətliolvəgünahlarındantövbəet, çünkibuişinsanıyüngülləşdiribAllahadoğruyönəldir.

15-Odusuiləsöndürdüyünkimi, şərişidəxeyirəməlyerinəyetirməkləsöndürün.

16-Comərdşəxsləryandırıçıolanvədünyanıöznuruiləişıqlandıranaxanulduza (meteroidə) bənzəyir.

17-Şirinliklərintamınıdadmaqistəyirsinizsə, çətinliklərdəvəmüsibətlərdədözümlüolun. Nəfsləmübarizəaparmaqacıdərmanabənzəyirvəonuqəbuletməyinyaxşıtəsirlərivardır.

18-Allahıhəmişəyadedənlərisəndəyadet.

19-Sakitvəasudəhəyatsürməkistəyirsinizsə, kimsəyəözünüzdəndanışmayın (sirrinizibaşqasınaverməyin). Sirrsizinəsirinizdir, lakinağzındançıxsa, sizonunəsiriolarsınız.

20-İnsanınnəfsiistəkləriiçərisindəheçbirşeytənbəllikqədərtəhlükəlideyildir. Özvaxtındafürsətdənistifadəedin.

21-Ölüləriniziyadedin; xüsusiləcüməgünündəsədəqəvermək, salavatgöndərmək, namazqılmaqvəQuranoxumaqlaonlarıyadedin.

22-Səxavətlivəəliaçıqol, lakinmal-dövlətinixərcləməkdəifratavarma (israfetmə), onuhesab-kitabüzrəxərclə, lakinçoxtələbkarolma.

23-Nəqədərki, günahlarınbağışlanmayıb, başqalarınıneybiniaxtarma! Nəqədərki, İlahixəzinəvardır, qüssələnmə! Nəqədərki, Allahvardır, başqasınaümidvarolma! Nəqədərki, Şeytanvardırki, onunməkrvəhiyləsindənqafilolma!

24-Heçvaxtyersizxəyallar, puçvəuzun-uzadıarzularlayaşama, himmətsahibiol. Çünkihimmətsahibiolanheçbirşəxshəyatınağrı-acılarındaümidsizlikləüzləşməz, məyusolmaz.

25-BütünömrünüAllahıyadetməyəsərfet.

26-Nəfsləmübarizəninilkşərtixəyallaradalmamaqdır. Çünkixəyalyüksəkliklərdəucanbirquşabənzəyirvəinsanınbədbəxtolmasınasəbəbolur. XəyalŞeytanınməkrvəhiyləsindənbiridirvəinsanıbədbəxtedir. Beləisə, xəyalınhəryerəuçmasınaicazəverməyin.

27-Gecənamazıqılmaqməqsədiləyuxudanoyanmaqüçünyatandadəstəmazalıb, dişlərinizifırçailəyuduğunuzvəüzüqibləyəoturduğunuzhalda, yaüçdəfə “İxlas” surəsini, ya “Kəhf” surəsininaxırıncıayəsinioxuyun, yaxanımFatimeyi-Zəhra (ə)-ıntəsbihatını, yadayüzdəfə “Lailahəilləllah” zikrinideyin.

28-Hərayheçolmazsa, üçgünoructutun, ayınbirincigününün (müstəhəb) namazınıvəquslunuyaddançıxarmayın. Hərgünsübhvəaxşam, xüsusiləcüməvəayınbirincigünündəsədəqəverin.

29-Gecəvəgündüzünmüstəhəb (vəotuzdördrükətdənibarət) olannafilənamazlarınıqılın, əgərvaxtındaqılabilməsəniz, onların (xüsusiləgecənamazınınvəsübhnamazınınnafiləsinin) qəzasınıqılın.

30-İmamZaman (ə)-ınvədigərimamlarınnamazlarınıqılmağı, xüsusiləƏhli-beyt (ə)-a, ölülərə, şəhidlərə, alimlərəvəqohum-əqrəbayanamazqılıbhədiyyəetməyiunutmayın. Heçolmazsa, hərgünbirdəfəimamzadələrin, yaxudqəbirəhlininziyarətinəgedib, qəbiristanəhlininziyarətduasınıoxuyun. Həftədəbirdəfəxəstələringörüşünəgedin, ölümüvəbaşqalarınınçətinlikləriniyadedin.

31-EvinizdətərcüməlibirQuranvəbir “Məfatihul-cinan” kitabıolsun, vaxtınızolduqda, onlarıoxuyun.

32-Başqalarıiləazəhd-peymanbağlayın; əgərəhd-peymanbağlasanızda, hökmənonaəməledin.

33-Sirrinizi, xəstəliyinizivəyoxsulluğunuzubaşqalarındangizlisaxlamağasəyedin, çətinliyinizidərhaldiləgətirməyin; bilinki, çətinliklərihəlledənyalnızAllahdır!

34-Həmişəzikretməyəvəevdənçöləçıxdıqda, diliniziqorumağasəygöstərin.

35-HəyatındaAllah-taalanıngöstərişlərinəəməledənşəxsinyaxşıyaşamasına, axır-aqibətininyaxşılıqlasonayetməsinəvəhərikidünyadabaşıucaolmasınazəmanətverilmişdir.

36-Həmişədəstəmazlıolun; çünkidəstəmaznurdur.

37-ƏgərAllah-taalanınbuyuruqlarınaəməletsəniz, Allahdasizinistədiyiniziətaedər.

38-Heçolmazsa, həftədəbirdəfə “Camieyi-kəbirə”, “Aşura”, “Ərbəin”, “Əminullah” ziyarətini, “Əhd”, “Səmat”, “Ali-Yasin”, “Əşərat”, “Kumeyl”, “Nüdbə”, “Təvəssül” dualarınıoxuyun, “CəfəriTəyyar” və “Tövbə” namazlarınıqılın.

39-Allahınənböyükadlarıolansurəvəayələri – “Həmd”, “İxlas” və “Qədr” surələrini, eləcədə “Bəqərə” surəsinin 148 və 274-cü, “Ali-İmran” surəsinin 16, 17, 18, 26 və 27-ci, “Əraf” surəsinin 52-56-cı, “Həşr” surəsinin 19-cuayəsindənaxırakimivə “Hud” surəsinin 90-91-ciayələriniçoxoxuyun.

40-Əhli-beyt (ə)-aməhəbbətbəsləməyi, onların (xüsusiləimamHüseyn (ə)-ın) matəmMəclisindəiştiraketməyiunutmayın!

Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

haqyolu.com


more post like this