Cavab:
Salam olsun haqq yolda olanlara!

İslam alimlərinin fikrincə, cihad ayələri ilə əqidə və bəyan azadlığı arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Cihad İslamı zor gücü ilə başqalarına aşılamaq deyil. Cihad İslamla insanlar arasında yaradılan maneləri aradan qaldırmaqdır. Cihad vasitəsi ilə İslamın yayılmasının qarşısını alan hər bir maneə aradan götürülür və bu zaman insanlara İslamı seçmək və ya seçməmək azadlığı verilir. Qurani-kərimdə “kim Allahı qəbul eləməsə onu öldürün” deyə bir ayə yoxdur. Ümumilikdə cihad ayələrində deyilir: Sizinlə vuruşan və sizi öldürmək istəyən şəxslərə qarşı cihad edin. Qurani-kərimdə hətta düşmənlərin hüquqlarını qorumaq əmri verilir. Bəqərə surəsi ayə 190. Sizinlə vuruşanlarla siz də Allah yolunda vuruşun və həddi aşmayın (döyüş zamanı şəriət və ağılın müharibə barəsindəki çərçivə və qanunlarından kənara çıxmayın, qanuni dəlil olmadan hücum etməyin, sülh müqaviləsi bağladığınız kəslərlə müharibə etməyin, zərərsiz zəifləri öldürməyin, ölülərin bədən üzvlərini kəsməyin və malları səbəbsiz tələf etməyin). Allah həddi aşanları sevmir. Və ya Tövbə surəsində oxuyuruq: و إن أحدٌ من المشرکین استجارک فُاُجِرْهُ حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنّهم قوم لا یعلمون Bu ayədən belə məlum olur ki, əgər bir nəfər sualını bildirmək və təhqiq etmək məqsədi ilə müsəlmanların yanına gəlsə, lakin yenə də İslamı qəbul etməyib, müsəlman olmasa belə, tüəhlükəsizliyi qorunmalı və sağ-salamat halda qaytarlmalı və heç kəs də ona etiraz etməməlidir. Ümumilikdə İslam üç halda müharibə edir: 1- Şirk və bütpərəstliyi məhv etmək məqsədi ilə. Çünki İslam baxımından bütpərəstlik bir din və ayin deyil. Pütpərəstlik yalnız xurafat, təhrif və mühumatdan ibarətdir. 2- İslamın məğlubiyyət və məhvi üçün çalışanlarla. Demək olar ki, Peyğəmbər (s) zamanında əksər döyü‏şlər bu prinsip əsasında olub. 3-İslamı yaymaq üçün təbliğ azadlığı hüququ kəsb etmək məqsədi ilə. Peyğəmbər (s) Məkkəni fəth etdikdən sonra neçə illər müsəlmanlarla müharibə edən müş‏rikləri ba‎‏ğışlad‎ı və müqabilində onlar‎ı islamı qəbul etməyədə məcbur etmədi.Peyğəmbərin (s) zamanında eləcədə hazırda müsəlman ölkələrində kafirlər və dinsizlər müsəlmanlarla birgə yaşayırlar ki onlar dini qəbul etməyə və dinə əməl etməyə məcbur olunmurlar.

Tamam qanunlar istər dini istər qeyri dini, istər müsəlman istər qeyri müsəlman ölkələrində iki cürdür: İctimai və fərdi (şəxsi) fərdi qanunlar hər yerdə ixtiyarlıdır elə ona görədə namaz, oruc, həcc və s. ki islamın vacibatı olmağına baxmayaraq məcbur olunmur.

Amma ictimai qanunlar fərq edir. Dünyanın hər yerində ictimai qanunlara əməl olunmaqı məcburidir. Buna çoxlu misal çəkmək olar: İçkili halda sürücülük qadağandır hətta məst olmasa belə. Bəzi idarələrin ya məktəblərin xüsusi geyimi var ki riayət etmək məcburidir. Hаl-hаzırdа dünyаnın inkişаf еtmiş ölkәlәrindә kişilәr üçün bеlә mәhdudiyyәtlәr mövcuddur. Әgәr hәr hаnsı bir kişi çılpаq hаldа küçәyә çıхаrsа, pоlis оnа mаnе оlаr vә ictimаi аsаyişi pоzduğunа görә оnu mәsuliyyәtә cәlb еdәr. İslamda ictimai bir dindir ki inasanların dünya və axirət xoşbəxtliyin təmin edir. Hicаbda аlçаq tәbiәtli, әхlаqsız şәхslәrin оnа qаrşı yönәlmiş mәnfur bахışlаrının vә tәcаvüz еtmәsinin qаrşısını аlır.

Haqq yolda sizə müvəffəqiyyət diləyirik.

haqyolu.com


more post like this