islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Şöhrət

  Şöhrət

  Şöhrət
  Rate this post

   

  1059. Təqdir olunmuş şöhrət

  Quran

  «Məgər səni adlı-sanlı etmədikmi?»[1]

  «… və gələcək nəsillər arasında məni yaxşı ad-sanla tanıtdır.»[2]

  Hədis:

  3388. Alahın Peyğəmləri (s) (bir kişinin yaxşı bir iş gördüyünə görə xalqın onu tərifləməsi barədə sualının cavabında): «Bu, dünyada möminə gəlib çatan bir müjdədir.»[3]

  3389. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala mənim ümmətimdən bir bəndəni sevəndə, seçilmiş bəndələrin qəlblərinə, mələklərin ruhlarına və Öz ərşinin sakinlərinin qəlblərinə onun məhəbbətini salar ki, onu sevsinlər. Budur həqiqətən sevilən insan.»[4]

   

  1060. Məzəmmət olunmuş şöhrət

  Quran

  «O axirət evini yer üzündə üstünlük (təkəbbürluk) və fəsad istəməyənlərə verəcəyik və gözəl aqibət təqvalılara məxsusdur.» [5]

  Hədis

  3390. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah tərəfindən pislikdən qorunan şəxsdən başqa, dininə və dünyasına görə xalq arasında barmaqla göstərilməsi bir şər olaraq insana bəsdir.» [6]

  3391. İmam Əli (ə):«Dünyada bir pillə yüksək məqama qalxmaq istəyən və qalxan elə bir bəndə yoxdur ki, Allah-taala axirətdə onu həmin pillədən də yüksək bir pillə aşağı endirməmiş olsun.»[7]

  3392. İmam Sadiq (ə) (mömini vəsf edərkən): «Mömin dünya izzətini arzulamaz və onun xarlığına dözümsüzluk göstərməz. İnsanlar dünyanın qəmini çəkməkdədir, onu isə axirətin fikri məşğul etmişdir.»[8]

   

  1061. Paltar və ibadətə görə şöhrətin pislənilməsi

  3393. İmam Sadiq (ə):«İnsana rüsvayçılıqda onun barmaqla göstərilməsinə səbəb olan paltar geyinməsi və ya barmaqla göstərilən miniyə minməsi bəsdir.»[9]

  3394. İmam Sadiq (ə):«Allah-taala iki şeyə görə məşhurluğu düşmən bilir:  Paltara və namaza görə məşhurluq.»[10]

  3395. İmam Sadiq (ə):«İbadətlə məşhurlaşmaq bədgümanlığa səbəb olar.»[11]

  3396. İmam Sadiq (ə):«Şöhrətin yaxşısı və pisi də oddadır.»[12]

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

     [1] Şərh, ayə 4

  [2] Şüəra, ayə 84

  [3] Səhihi-Muslim , hədis 2642

  [4] Biharul-Ənvar, c.70, səh. 24, hədis23

  [5] Qəsəs, ayə 83

  [6] Şərhi  Nəhcül-Bəlağə, c.2, səh. 181

  [7] Kənzul-Ummal, hədis 6144

  [8] Biharul-Ənvar, c.67,səh.271, hədis3

  [9] Biharul-Ənvar, c.78,səh.252 , hədis105

  [10] Mişkətul-Ənvar, səh. 320

  [11] Biharul-Ənvar, c.72,səh.297, hədis27

  [12] əl-Kafi, c.2,səh. 445, hədis3