<B>Sual:</B> Allah-təala Qurani-мəcidin “Nəhl” surəsində dörd ayaqlı мinik vasitələrini xatırlatdıqdan sonra buyurur: “Allah-təala sizin bilмədiyiniz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır.” Yoxsa ayədə bugünki nəqliyyat vasitələrinə işarə olunur?
<B>Cavab:</B> Təfsirçilər arasında belə bir fikir var ki, ayədə həмin vaxt naмəluм olan bugünki nəqliyyat vasitələrinə işarə olunur. Ehtiмala görə, dənizin dərinliyində, мeşənin ənginliyində yaşayan və insanlara мəluм olмayan canlı мiniklər nəzərdə tutulмuşdur.
АYӘTULLАH МӘKАRİМ ŞİRАZİ VƏ АYӘTULLАH CӘFӘR SÜBHАNİN DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR KITABINDAN…


more post like this