Cavab: Salam olsun haqq yolda olanlara!
Əgər fəqir olsalar sədəqə vermək olar
DAĞBƏNİ-İSRAİLİNBAŞIÜSTÜNDƏNECƏQƏRARTUTUR?
BöyükİslamtəfsirçisimərhumTəbərsi, ibniZeyddənbelənəqledir: Musa (ə) TurdağındanqayıdandavəTövratıgətirdikdə, öztayfasınadedi: “Sizəbirasimanikitabgə-tirmişəm. O, dinigöstərişləri, halal-haramıbəyanedir. Eləgöstərişlərdirki, Allah-taalaonusizinüçünəməlqanunuqərarvermişdir. Onugötürünvəhökmlərəəməledin.”
YəhudilərHəzrətiMusanınonlarüçünçətinvəzifə-lərgətirdiyinibəhanəedərəkinadkarlıqvəüsyankarlıqyolunututdular. Allahdamələklərəəmretdiki, Turdağı-nınböyükbirparçasınıqoparıbonlarınbaşıüstündəsaxlasınlar.
BuzamanMusa (ə) elanetdiki, əgərəhd-peymanbağlayıbAllahıngöstərişlərinəəməletsənizvəözinadkarlığı-nızdanəlçəkibtövbəetsəniz, buəzabvəcəzasizdəndəfediləcəkdir; əkshaldahamılıqlahəlakolacaqsınız. OnlartəslimolubTövratıqəbuletdilərvəAllahqarşısındasəc-dəyədüşdülər, halbukihəranodağınonlarınüstünədüş-məkehtimalıvaridi. Yalnızbuəməldəntövbəetməknəticə-sindəilahiəzabonlardangötürüldü.[1]
DağınBəni-israilinbaşıüstündənecəqərartutmasıbarəsindəbəzitəfsirçiləryazırlarki, Allah-taalanınəmriəsasındaTurdağıyerindənqoparaqonlarınbaşıüzə-rindəqərartutdu. Qurandagələnyuxarıdakıhadisəyəhudi-lərüçüntamamiləməlumbirməsələidi. Onlarbuhadisə-niTövratın 1-cisurəsinin 2-ciayəsindəoxumuşdular. Oradadeyilirdi:“MəndağdanSizinbaşınızüzərindətavanqərarverirəm.”

________________________________________
[1] “Məcməül-bəyan” və “Əraf” surəsinin 171-ciayəsinibəyan edənsairtəfsirkitabları; Həminmövzuiləəlaqədarolaraq “Bəqərə” surəsinin 93-cü, “Nisa” surəsinin 104-cü, “Əraf” surəsinin 171-ciayələrindəazacıqtəfavüt-lənəql edilmişdir.


more post like this