1076. Səbrin fəziləti

Quran:

«Çox peyğəmbərlər olub ki, Allaha sitayiş edənlər onlarla birgə düşmənlərə qarşı vuruşmuş və bu yolda onların başına gələn müsibətlərdən zəifləməmiş və aciz qalmamış, düşmənə də təslim olmamışlar. Allah səbr edənləri sevəndir.» [1]

«Allaha və Onun Rəsuluna itaət edin. Zəifləyib, əzəmət-qüdrətiniz aradan getməsin və bir-birinizlə çəkişməyin. Səbr edin ki, Allah səbr edənlərlədir.» [2]

Hədis:

3439. Məsih(ə):«Siz xoşunuza gəlməyənə səbr etməsəniz, sevdiyinizə çatmayacaqsınız.»[3]

3440. Allahın Peyğəmbəri (s) («İman nədirdeyə soruşulduqda buyurdu): «Səbr.» [4]

3441. İmam Əli (ə) :«Səbr  çətin müsibəti asan edər.»[5]

3442. İmam Əli (ə):«Çətinliklərə səbr etmək rifah içində can rahatlığından yaxşıdır.»[6]

3443. İmam Sadiq (ə):«Möminin xəmiri çətinliklərə səbr etməklə yoğrulmuşdur.»[7]

3444. İmam Cavad (ə):«Müsibətə səbr etmək, başqalarının müsibətinə sevinən üçün bir müsibətdir.»[8]

 

1077. Səbr və ali məqamlara çatmaq

Quran:

«İsrail övladları səbr etdiklərinə görə, sənin Rəbbinin onlara verdiyi yaxşı vəd həyata keçdi.» [9]

«Səbr  etdiklərinə  və  nişanələrimizə  əmin  olduqlarına  görə,  onların

 

arasından bizim əmrimizlə hidayət edən imamlar təyin etdik.»[10]

Hədis:

3445. İmam Əli (ə):«Səbrlə ali məqamlara çatmaq olar.»[11]

3446. İmam Əli (ə):«Kim Allaha (qovuşmağa) xatir səbr edərsə, öz məqsədinə çatar.»[12]

3447. İmam Sadiq (ə):«Səbr imanın başıdır»[13]

 

1078. Səbr və qələbə

Quran:

«Nə çox olub ki, azsaylı bir dəstə Allahın izni ilə sayları çox olan dəstəyə qalib gəlsin. Allah səbr edənlərlədir.»[14]

«Əgər səbr edib, təqvalı olsanız və onlar da coşub hay-küy salmaqla üstünüzə hücum etsələr, Rəbbiniz beş min nişan qoyulmuş mələklə sizə kömək edər.»[15]

Hədis:

3448. Allahın Peyğəmbəri(s):«Həqiqətən, qələbə səbrlə və işin uğurlu sonluğu çətinliklə müşayət olunur. Həqiqətən, hər çətinliklə yanaşı bir asanlıq da var.»[16]

3449. Allahın Peyğəmbəri(s):«Səbrlə zəfəri gözləmək olar. Kim daim bir qapını döyərsə, axırda o qapı üzünə açılar.»[17]

 

1079. Səbrli insanın savabı

Quran:

«Şübhəsiz, sizi qorxu, aclıq, malın azlığı, canlarınız və məhsullarınızla imtahan edəcəyik. Səbrlilərə müjdə ver. Başlarına bir müsibət gələndə «biz Allah üçünük və Ona doğru qayıdarıq» deyənlərə Rəbblərinin salam və rəhməti olsun. Hidayət tapanlar da onlardır.» [18]

3450. İmam Əli (ə) (təqvalıların vəsfində): «Bir neçə gün səbr etdilər və uzun müddətli rahatlıq tapdılar.»[19]

3451. İmam Sadiq (ə):«Şiələrimizdən kim çətinliyə düşəndə səbr edərsə, min şəhidin mükafatını qazanar.»[20]

3452. İmam Sadiq (ə):«Dərdə düçar olan şəxs əgər səbr edib bunun Allah yolunda olduğunu hesab edərsə, Allah-taala ona min şəhidin mükafatını yazar.»[21]

 

1080. Səbrin mənası

3453. Allahın Peyğəmbəri (s.):«Səbr razılıqdır.»[22]

3454. İmam Əli (ə):«Səbr, insanın bir çətinlik və müsibətlə qarşılaşanda dözümlülük göstərib öz qəzəbini udmasıdır.»[23]

3455. İmam Əli (ə):«Səbr iki növdür: sənin xoşuna gəlməyən şeylərə səbr etmək və sevdiyin şeylərin müqabilində səbr edib, özünü saxlamaq (məsələn, haram ləzzətlərdən).»[24]

3456. İmam Əli (ə):«Səbr, ya müsibət qarşısında, ya itaət etməkdə, ya da günahı tərk etmədə səbrdir. Üçüncü növ əvvəlki iki növdən üstündür.»[25]

3457. İmam Baqir (ə) (gözəl səbr barədə suala cavabından): «O, insanlara giley və şikayət olunmayan bir səbrdir.»[26]

 

1081. Əhli-Beyt şiələrinin səbri

3458. İmam Sadiq (ə) (öz səhabələrindən birinə xitabən): «Biz səbrliyik, amma bizim şiələr bizdən də səbrlidirlər.» Ərz etdim:«Sənə fəda olum. Necə olur ki, sizin şiələr sizdən səbrli olur?» Buyurdu:«Biz bildiklərimiz şeyə, şiələrimiz isə bilmədikləri şeyə səbr edərlər.»[27]

 

1082. Səbrsizliyin nəticələri

3459. İmam Əli(ə):«Əgər səbrli olsan, ilahi müqəddərat sənin barəndə icra olunar və sən mükafat alarsan. Səbrsizlik etsən də, ilahi müqəddərat sənin barəndə icra olunacaq, lakin sən günahkar olacaqsan.»[28]

3460. İmam Əli(ə):«Əgər böyüklər kimi səbr etsən çox yaxşı. Əks halda, minik heyvanları kimi əziyyəti unudacaqsan.»[29]

3461. İmam Əli(ə):«Kim iş və qazancın əziyyətinə səbr etməsə, yoxsulluğun əziyyətinə səbr etməlidir.»[30]

3462. İmam Əli(ə):«Hər kimə səbr nicat verməsə, səbrsizlik onu həlak edər.»[31]

 

1083. Səbr yaradan amillər

3463. Allahın Peyğəmbəri(s):«Kim özünü səbr etməyə vadar etsə, Allah- taala onu çox səbrli edər. Kim paklıq istəsə, Allah onu pak edər. Kim ehtiyacsızlıq axtarsa, Allah onu ehtiyacsız edər. Heç bir bəndəyə səbrdən daha yaxşı və geniş bir nemət bəxş edilməyib.»[32]

3464. İmam Əli(ə):«Səbrin kökü, Allaha həqiqi əminliyin olmasıdır.»[33]

3465. İmam Əli (ə):«Xoşagəlməz işlərin müqabilində özünü səbrə vadar et. Necə də gözəl xasiyyətdir, haqqa xatir özünü səbrə vadar etmək.»[34]

3466. İmam Əli(ə):«Xoşagəlməz işlərin müqabilində özünü səbrə vadar etmək qəlbi gücləndirər.»[35]

Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

 

 

 

 [1] Ali-İmran, ayə 146

[2] Ənfal, ayə 24

[3] Musəkkinul-Fuad,səh. 48

[4] Musəkkinul-Fuad,səh. 47

[5] Ğurərul-Hikəm,hədis 533

[6] Ğurərul-Hikəm,hədis 1821

[7] Mişkətul-Ənvar,səh. 23

[8] Kəşful-Ğummə, c.3,səh. 139

[9] Ə’raf, ayə 137

[10] Səcdə, ayə 24

[11] Ğurərul-Hikəm,hədis 4276

[12] Biharul-Ənvar, c.71,səh. 95, hədis60

[13] əl-Kafi, c.2,səh. 87, hədis1

[14] Bəqərə, ayə 249

[15] Ali-İmran, ayə125

[16] Biharul-Ənvar, c.77,səh. 88, hədis2

[17] Biharul-Ənvar, c.71,səh.96, hədis61

[18] Bəqərə, ayə 155-157

[19] Nəhcül-Bəlağə, xütbə 193

[20] ət-Təmhis,səh. 59, hədis5

[21] Tibbul-Əimmə,səh. 17

[22] Kənzul-Ummal, hədis 6499

[23] Ğurərul-Hikəm,hədis1874

[24] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 55

[25] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, c.1,səh. 319

[26] əl-Kafi, c.2,səh. 93, hədis23

[27] əl-Kafi, c.2,səh. 93, hədis25

[28] Camiul-Əxbar,səh. 316, hədis882

[29] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 414

[30] Ğurərul-Hikəm,hədis8987

[31] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 189

[32] Kənzul-Ummal, hədis 6522

[33] Ğurərul-Hikəm,hədis 3084

[34] Nəhcül-Bəlağə, məktub 31

[35] Biharul-Ənvar, c.77,səh. 207, hədis1


more post like this