Bismillahir Rəhmanir Rəhim…
Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə…

Əziz müsəlmanlar! Gِrəsən həqiqət nədən ibarətdir? Haqq yolunu necə tapaq və bütün bu ixtilafları necə həll edək? Cavabı ancaq Qurani – Kərimdə və Peyğəmbərimizin (s.a.a.) sünnəsində (hədislərində) tapmaq olar. Hansı ki, müsəlmanlar gərək bütün vəziyyətlərdə bu ikisinə əsaslansınlar və bu ikisini əldə rəhbər tutsunlar. Xüsusilə fikir ayrılıqları yaranan zaman.

1) Quran deyir: “Ey iman gətirənlər! Allaha, onun Peyğəmbərinə və sizlərdən olan əmr sahiblərinə itaət edin! Əgər bir ؛ey barəsində mücadilə etsəniz , Allaha və axirət gününə iman gətirmisinizsə onu Allaha (Qurana) və Peyğəmbərə həvalə edin. Bu daha xeyirli və nəticə baxımından daha yax؛ıdır” (Nisə, ayə 59).

2) “Allah və onun Rəsulu bir i؛ə hِkm etdikləri zaman mِmin ki؛iyə və mِminə qadına ِz i؛lərində ayrı bir yol seçmək yara؛maz (olmaz). Kim Allah və onun Rəsuluna qar؛ı üsyan etsə artıq açıq-a؛kar azğınlığa dü؛mü؛dür” (Əhzab, ayə 36).

3) “Peyğəmbər sizə hər nə gətirsə onu alın və hər nəyi qadağan etsə ondan çəkinin, təqvalı olun, çünki Allahın əzabı çox ؛iddətlidir” (Hə؛r, ayə 7).

Deməli əziz müsəlmanlar! Burdan belə çıxır ki, fikir ayrılıqları zamanı hamı gərək Quran ayələrinə və Peyğəmbərimizdən (s.a.a.) nəql edilən səhih hədislərə əsaslansın. Ona gِrə ki, Quran və Peyğəmbər (s.a.a.) bir-birlərinə zidd olmamı؛lar və həmi؛ə bir-birlərini təsdiq və təyin etmi؛lər: “O ِz istəyinə gِrə danı؛mır. Həqiqətən (onun danı؛dığı) ona vəhy edilən vəhydən ba؛qa bir ؛ey deyildir (Nəcm, ayə 3-4 ).

Peyğəmbər (s.a.a.) tərəfindən ümmətinin nicat tapıb qurtulan dəstəsi təyin edilmi؛dir. Peyğəmbərimiz (s.a.a.) kimi dahi bir insan 23 il müddətində insanları Allah yoluna səsləmi؛di, ِzündən sonra ümmətinin taleyinin nə cür olacağı barədə laqeyd qala bilməzdi. Ona gِrə də dəfələrlə müsəlmanlara vəsiyyət etmi؛dir ki, ümməti ondan sonra azğınlığa düçar olmasınlar. Mümkün ola bilməz ki, Peyğəmbər (s.a.a.) ِzündən sonra ba؛ verəcək hərc-mərclikdən və qarı؛ılıqdan – hər cür anarxiyadan xəbərdar olsun, amma ümmətini ِz ba؛ına buraxıb dünyadan kِçsün. Quranda deyilir: “Artıq sizin içinizdən bir Peyğəmbər gəldi ki, sizin mə؛əqqətə dü؛məyiniz onun üçün ağırdır. Sizin hidayət olmağınız üçün çox hərisdir, mِminlərə ؛əfqətli və mehribandır” (Tِvbə, ayə 128 ).
Buna əsasən , Peyğəmbər (s.a.a.) ِzü nicat tapan dəstənin məhz hansı dəstə olması haqqında olan həqiqəti ِz ümmətinə bildirmi؛ və onların nələri əldə rəhbər tutacaqları barədə gِstəri؛ vermi؛dir. Peyğəmbər (s.a.a.) ِzü buyurmu؛dur: “Mən sizin aranızda 2 ağır əmanət qoyub gedirəm: Allahın kitabı olan Quranı və itrətim olan Ev-əhlimi (Əhli-beytimi ). Nə qədər ki, siz bu ikisindən yapı؛ıb onları əlinizdə rəhbər tutacaqsınızsa heç vaxt məndən sonra azğınlığa dü؛məyəcəksiniz. Bu ikisi heç vaxt bir-birindən ayrılmazlar. Sonda “Kِvsər hovuzunun” kənarında mənə qovu؛acaqlar (mənə tərəf qaytarılacaqlar).
1) Müslim “Səhih” c. 7, səh.122, hədis 2408-2409
2) Tirmizi “Sünən” c. 2, səh. 307
3) Darəmi “Sünən” c. 2, səh. 432
4) Müttəqi Hindi “Kənzul –ummal” c. 1, səh. 44
5) Əhməd ibni Hənbəl “Müsnəd” c. 3, səh. 14, 17, 26, 59; c. 4, səh. 59, 366, 371; c. 5, səh. 182, 189
6) Nəsai “Əl-Xəsais” səh. 20
7) Hakim “Müstərəkus-səhiheyn” c. 3, səh. 109, 148

Baxaq gِrək bu hədis bizə nəyi açıqlayır:
Brincisi: Bu hədis bizə deyir ki, gərək Quranın və Peyğəmbərin (s.a.a.) sevimli Əhli-beytinin (ə) arxasınca gedəsən və onlardan mِhkəm yapı؛asan və onları heç vaxt bir-birindən ayırmayasan.

İkincisi: Bu hədis bizə deyir ki, xilas olmaq ancaq və ancaq Quran və Peyğəmbərimizin (s.a.a.) sevimli Əhli-Beyti (ə) vasitəsilədir.

ـçüncüsü: Bu hədis bizə deyir ki , Peyğəmbərin (s.a.a.) Əhli-Beyti (ə) qüsursuz, nِqsansızdır və hər bir i؛də onların dediklərini əsas gِtürməliyik. اünki peyğəmbər (s.a.a.) ِz Əhli-Beytini (ə) Quranla tutu؛durub müqayisə edir. Quran isə ِzü barədə deyir: “Nə qabaqdan (ِndən), nə də ki arxadan batil (yalan, qüsur) ona yol tapa bilməz. O hikmət sahibi və həmd edilməyə layiq olan Allah tərəfindən nazil edilmi؛dir” (Fussilət surəsi, ayə 42).

Dِrdüncüsü: Bu hədis bizə deyir ki , Peyğəmbərimizin (s.a.a.) sevimli Əhli-Beyti (ə) insanların ən biliklisi və i؛ bacaranıdır, çünki Peyğəmbər (s.a.a.) onların adını Quranla yana؛ı çəkir və onları bir-birilə müqayisə edir. Eyni zamanda Quran da elə bir kitabdır ki, əvvəlin və axırın elmi həmin bu müqəddəs kitabda cəm olmu؛dur.

Be؛incisi: Bu hədis bizə deyir ki, Quran və Peyğəmbərimizin (s.a.a.) sevimli Əhli-Beyti (ə) Allahla insanlar arasında olan bir vasitəçidir və bu vasitəçilik Qiyamət gününə qədər davam edəcəkdir. Necə ki hədis ِzü belə deyir: “bu ikisi heç vaxt bir-birindən ayrılmazlar, sonda “Kِvsər hovuzunun” kənarında mənə qovu؛acaqlar ”.

Altıncısı: Bu hədis bizə deyir ki, əgər Peyğəmbərimizin (s.a.a.) Əhli-Beyti (ə) hər bir nِqsandan qüsursuzdurlarsa və hər kəsdən də biliklidirlərsə, onda Peyğəmbərdən (s.a.a.) sonra müsəlmanların rəhbərliyinə ən ləyaqətli namizədlərdir.
http://islamadogru.biz
http://sualcavab.ge

 

 


more post like this