1162. Qonaqpərvərlik
3771. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allaha və qiyamət gьnьnə iman gətirən şəxs цz qonağına hцrmət etməlidir.»
3772. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qonaq цz ruzisini gətirər və ev əhlinin gьnahlarını aparar.»
3773. Allahın Peyğəmbəri (s): «Yemək verən şəxsin ruzisi və yeməyi, onunзьn bıзağın dəvənin hцrgьcьnə batmasından daha sьrətlə gəlib зatar»
3774. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qonaq gəlməyən evə mələklər daxil olmaz.»
3775. İmam Əli(ə): «Allah kimə sərvət versə, onunla цz qohumlarına kцmək əlini uzatmalı və qonaqpərvərlik etməlidir»
3776. «Biharul-ənvar»: Bir gьn İmam Əlini (ə) qəmli halda gцrdьlər. Səbəbini soruşanda Həzrət(ə) buyrdu: «Yeddi gьndьr ki, evimizə bir qonaq gəlməyib.»

1163. Qonaqlığa layiq olanlar
3777. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allaha xatir sevdiyin şəxsi цz yeməyinə qonaq et.»
3778. Allahın Peyğəmbəri (s): «Цz sьfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları зağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur.»

1164. Mцminin dəvətini qəbul etməyə həvəsləndirmək
3779. Allahın Peyğəmbəri (s): «Цz ьmmətimdən burada olanlara və olmayanlarına tцvsiyə edirəm ki, mьsəlmanın dəvətini beş mil məsafədən olsa da, qəbul etsinlər. Зьnki bu iş dinin bir hissəsidir.»
3780. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kişinin, bir qonaqlığa dəvət olunduqda dəvəti qəbul etməməsi və yaxud qəbul edib, amma yemək yeməməsi ədəb­siz­likdir.»
3781. Allahın Peyğəmbəri (s): (Əbuzərə nəsihətində): «Fasiq (gьnahkar) insanların yeməyindən yemə.»

1165. Qonağın xatirinə цzьnь zəhmətə salmaq
3782. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qonaq qəbul edən şəxs ьзьn elə bu gьnah bəsdir ki, цz qardaşlarının qabağına qoyduğu yeməyi az hesab etsin. Qonaqlara da elə bu gьnah bəsdir ki, qardaşlarının onların qabağına qoyduğu yeməyi az hesab etsinlər.»
3783. Allahın Peyğəmbəri (s): «Heз kəs qonaqların xatirinə цzьnь imkanından artıq zəhmətə salmamalıdır.»
3784. İmam Sadiq(ə): «Qardaşın sənin evinə зağrılmamış gəlsə, evdə olan yeməyi onun ьзьn gətir. Elə ki, onu dəvət etdin, onun qulluğunda zəhmət зək.»
3785.İmam Rza(ə):«Bir kişi Əmirəl-mцminini(ə) qonaq dəvət etdi. Həzrət(ə) buyurdu: «Dəvətini bu şərtlə qəbul edərəm ki, ьз şeyi mənə sцz ve­rə­sən.» Ərz etdi: «Nəyi sцz verim, ey Əmirəl-mцminin (ə) ?» Buyurdu: «Ba­yır­dan mənim ьзьn bir şey almayasan, evində hazırladığını məndən əsir­gə­mə­yəsən, arvad-uşağına əziyyət verməyəsən.» Ərz etdi: «Bu şərti qəbul edi­rəm, ey Əmirəl-mцminin(ə).» Bununla da, Əli(ə) onun dəvətini qəbul et­di»

1166. Qonaq qəbul etməyin qaydası
3786. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim Allahın və Onun rəsulunun (s) məhəbbətini qazanmaq istəyirsə, цz qonağı ilə birgə yemək yesin.»
3787. Allahın Peyğəmbəri (s): «Sizlərdən biriniz qonaq dəvət olunanda цvladını цzь ilə aparmasın. Əgər belə etməsə, haram iş gцrmьşdьr və itaətsizliklə dəvət edənin evinə daxil olmuşdur.»
3788. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qonağı iki gecə qəbul edərlər. Ьзьncь gecədən ailə ьzvьndən sayılar və evə hər nə ruzi gəlsə, ondan yeyər.»
3789. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qonaq qəbul etmək bir gьn, iki gьn, ьз gьndьr. Ondan sonra ona hər nə versən sədəqə sayılar.»
3790. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qonaqlıq vermək bir gьn haqdır, ikinci gьn ehsandır. İki gьndən sonra riya və şцhrət axtarmaq hesab olunur.»
3791. İmam Baqir(ə): «Sizlərdən biriniz qardaşının evinə daxil olan zaman ev sahibinin gцstərdiyi yerdə otursun. Зьnki ev sahibi цz otağının vəziyyətini qonaqdan yaxşı bilir.»
3792. İbn Əbi Yəfur: «İmam Sadiqin (ə) evində bir qonaq gцrdьm. Bir gьn o, durub iş gцrmək istədi. Həzrət (ə) ona icazə vermədi və şəxsən цzь o işi yerinə yetirərək buyurdu: Allahın Rəsulu (s) qonağa iş gцrdьrməyi qadağan etmişdir.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this