QİYAMƏT ƏLAMƏTLƏRİ

 

 

Allah-Təala Qurani-məciddə buyurur: «Həqiqətən, qiyamət gələcək, buna heç bir şəkk-şübhə yoxdur». (Həcc sur. ayə 7)

Bir dəfə Rəsuli Əkrəm səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm, cənabları məsciddə xütbə oxuyurdu. Cəmaət içindən bir nəfər qalxıb dedi:

– Ya Rəsuləllah, Qiyamət haçan olar?

O Cənab (s.) buyurdu:

Bu barədə sual olunan sual edəndən artıq bir şey bilmir, amma Qiyamət qəflətən olacaq. Quranda xəbər verildiyi kimi, Qiyamətin nə vaxt bərpa olacağını yalnız Allah-Təala özü bilir. Amma onun nişanələri və əla- mətləri vardır.

O Cənabın söylədiyi əlamətlər aşağıdakılardır:

1. Elm məhv olar

2. Çox zəlzələlər gələr

3. Fitnə-fəsad çoxalar

4. Dünyanı hərc-mərclik əhatə edər

5. Cəmaət öz istədiklərinin dalmca gedər

6. İmarətlər xaraba qalar

7. Xərabələri tikib təmir edərlər

8. Böyük yaşayış yerlərindən biri Şərqdə, biri Qər- bdə, biri də Ərəbistan yarımcəziyərsində yerə qərq olar

9. Günəş Qərb tərəfdən baş vurar

10. Dəccal zahir olar

11. Yəcuc (Yəcuc və Məcuc insana bənzər qeyri-adi məxluqlardır ki, Quranda onlarm həqqində ayələr var- dır. ünlar bir vaxt yer üzündə azad gəzib, xəlqə çox böyük əziyyətlər vermişlər. İskəndər Zülqərnəyn onla- rm qabağına sədd çəkib, dünya xəlqini onlardan ayırıb. İskəndərin çəkdiyi səddin yeri dəqiq məlum deyil. Bəzi təfsirçilər onun Qafqazda olduğunu söyləyirlər. Bu da yəqin deyil və Məcuc tayifəsi gəlib dünyanı əhatə edər.

12 Məryəmin oğlu Həzrəti-İsa asimandan yerə nazil olar.

13. Yəmən tərəfdən ipəkdən yumşaq bir yel əsər

14. İnsanlarda bir zərrə iyman qalmaz

15. Sonra Ədən tərəfdən bir od gələr. O Cənabda (s.) soruşurlar ki, bu hadisələr haçan olar? Buyurdu:

16. Onda ki, Quran oxuyanlarmız əmirləri tərif- ləyər.

17. Əmirlərinizə təzim edərsiz

18. Fəqir və kasıbları zəlil və xar edərsiz

19. Havacat oxumaq, çalıb-çağırmaq yayılar

20. Zinanı aşkar edərlər

21. Binaları ucaldarlar

22. Quranı müxtəlif həvalar və məqamlar üstündə oxuyarlar

23. Batil əhli həqq əhlinə hakim olar

24. Mərufə əmr və münkərdən nəhy edən kəslər azalar

25. Namazı gözdən salıb zaye edərlər

26. Xəlq öz şəhvətlərinə tabe olar, öz nəfslərinin is- tədiklərini edərlər

27. Zalim əmirləri hər işdə qabağa salarlar

28. Özləri xəyanətkar, vəzirlər isə fisq-fücur sa- hibləri olar

29. Qurana hərislik artar

30. Alimlər münafiq olar

31. Məscidləri ziynətləndirərlər

32. Quranı qızıla tutarlar

33. Hər yerdə mənbərləri ucaldarlar

34. Məsciddə cəmaət namazı qılanda səflər çoxalar

35. Məscidlərdə qalmaqal qalxar

36. Din sözü yalnız dillərində deyilər, qəlblərində olmaz

37. Onlara bir şey versən, təşəkkür edərlər, ver- məsən nankorluq edərlər

38. Uşaqlara rəhm etməzlər

39. Böyüklərə hörmət etməzlər

40. Öz nəfslərinə xidmət edərlər

41. Onlarm sərhədləri pozulub tapdanar

42. Nökərlər və qullar onlara hakimiyyət edər

43. İşlərini uşaqlar idarə edər

44. Mühüm işlərin tədbirlərini arvadlar tökər

45. Kişilər özlərini qızıl və gümüşlə bəzəyib ziy- nətləndirər, ipəkdən və dibacdan tikilmiş libaslar gey- ərlər.

46. Qonşuları söyərlər

47. Ərhamı qət edərlər, yəni qövm-əqrəbadan əla- qəni kəsərlər

48. Yolları kəsib bağlarlar

49. Gömrük-xanalarda işləməyə gedərlər

50 Müsəlmanlar ilə vuruşub, kafirlərlə barışarlar. Belə olan vaxtda:

51. Yağışlar çoxalar

52. Nəbatat, ot-ələf azalar

53. Alimlər azalar

54. Əmirlər çoxalar

55. Əmin adamlar azalar

Bu arada namaz vaxtı çatdı. Peyğəmbər (s.) cəmaətlə namaz qıldı, Namazdan sonra yenə bir nəfər soruşdu:

– Ya Rəsuləllah, Qiyamət haçan olar?

O Cənab (s.) öz mübarək üzünü asimanə tərəf tutub buyurdu:

– Onun xaliqi və bərpa edəni Allah-Təaladır, vaxtını da o bilir. Amma qiyamətin əlamətləri bunlardır:

56. Əmirlər ən xəbis adamlardan olar.

57. Quran oxuyanlara yaltaqlıq edib tərifləyərlər.

58. Alimlər arasmda nifaq olar

59. Cəmaət nücuma və münəccimlərə inanar, amma qəza və qədərə inanmazlar

60. O cəmaətə inanıb əmanət verdikdə, qənimət bi- lib mənimsəyərlər

61. Sədəqəni cərimə hesab edərlər

62. Fahişəliyə adi bir iş kimi baxıb günah hesab et- məzlər

63. Xəlqin nəzərində böyük görünmək üçün tə- kəbbürlə ibadət edərlər.

Allaha and olsun, onda ki, əmirləriniz günahkar, vəzirləriniz xəyanətkar, arifləriniz zalim, Quran oxuy- anlarınız fisq-fücur sahibləri, abidləriniz cahil (qanmaz) oldu, Allah-Təala yer üzərində o cəmaətə zülmətdən bir fitnə açar, yəhudilərin səhrada azğın düşməsi kimi, on- lar da azğın düşüb çöllərdə itərlər. Belə olanda islamın ipi getdikcə zəifləşər və qırılar.*

 

* Əhmədağa Əhmədov. «İslam təlimi», Bakı, 1995.

http://sualcavab.ge

 

 

 

 

 

 

 

QİYAMƏT ƏLAMƏTLƏRİ

 

 

Allah-Təala Qurani-məciddə buyurur: «Həqiqətən, qiyamət gələcək, buna heç bir şəkk-şübhə yoxdur». (Həcc sur. ayə 7)

Bir dəfə Rəsuli Əkrəm səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm, cənabları məsciddə xütbə oxuyurdu. Cəmaət içindən bir nəfər qalxıb dedi:

– Ya Rəsuləllah, Qiyamət haçan olar?

O Cənab (s.) buyurdu:

Bu barədə sual olunan sual edəndən artıq bir şey bilmir, amma Qiyamət qəflətən olacaq. Quranda xəbər verildiyi kimi, Qiyamətin nə vaxt bərpa olacağını yalnız Allah-Təala özü bilir. Amma onun nişanələri və əla- mətləri vardır.

O Cənabın söylədiyi əlamətlər aşağıdakılardır:

1. Elm məhv olar

2. Çox zəlzələlər gələr

3. Fitnə-fəsad çoxalar

4. Dünyanı hərc-mərclik əhatə edər

5. Cəmaət öz istədiklərinin dalmca gedər

6. İmarətlər xaraba qalar

7. Xərabələri tikib təmir edərlər

8. Böyük yaşayış yerlərindən biri Şərqdə, biri Qər- bdə, biri də Ərəbistan yarımcəziyərsində yerə qərq olar

9. Günəş Qərb tərəfdən baş vurar

10. Dəccal zahir olar

11. Yəcuc (Yəcuc və Məcuc insana bənzər qeyri-adi məxluqlardır ki, Quranda onlarm həqqində ayələr var- dır. ünlar bir vaxt yer üzündə azad gəzib, xəlqə çox böyük əziyyətlər vermişlər. İskəndər Zülqərnəyn onla- rm qabağına sədd çəkib, dünya xəlqini onlardan ayırıb. İskəndərin çəkdiyi səddin yeri dəqiq məlum deyil. Bəzi təfsirçilər onun Qafqazda olduğunu söyləyirlər. Bu da yəqin deyil və Məcuc tayifəsi gəlib dünyanı əhatə edər.

12 Məryəmin oğlu Həzrəti-İsa asimandan yerə nazil olar.

13. Yəmən tərəfdən ipəkdən yumşaq bir yel əsər

14. İnsanlarda bir zərrə iyman qalmaz

15. Sonra Ədən tərəfdən bir od gələr. O Cənabda (s.) soruşurlar ki, bu hadisələr haçan olar? Buyurdu:

16. Onda ki, Quran oxuyanlarmız əmirləri tərif- ləyər.

17. Əmirlərinizə təzim edərsiz

18. Fəqir və kasıbları zəlil və xar edərsiz

19. Havacat oxumaq, çalıb-çağırmaq yayılar

20. Zinanı aşkar edərlər

21. Binaları ucaldarlar

22. Quranı müxtəlif həvalar və məqamlar üstündə oxuyarlar

23. Batil əhli həqq əhlinə hakim olar

24. Mərufə əmr və münkərdən nəhy edən kəslər azalar

25. Namazı gözdən salıb zaye edərlər

26. Xəlq öz şəhvətlərinə tabe olar, öz nəfslərinin is- tədiklərini edərlər

27. Zalim əmirləri hər işdə qabağa salarlar

28. Özləri xəyanətkar, vəzirlər isə fisq-fücur sa- hibləri olar

29. Qurana hərislik artar

30. Alimlər münafiq olar

31. Məscidləri ziynətləndirərlər

32. Quranı qızıla tutarlar

33. Hər yerdə mənbərləri ucaldarlar

34. Məsciddə cəmaət namazı qılanda səflər çoxalar

35. Məscidlərdə qalmaqal qalxar

36. Din sözü yalnız dillərində deyilər, qəlblərində olmaz

37. Onlara bir şey versən, təşəkkür edərlər, ver- məsən nankorluq edərlər

38. Uşaqlara rəhm etməzlər

39. Böyüklərə hörmət etməzlər

40. Öz nəfslərinə xidmət edərlər

41. Onlarm sərhədləri pozulub tapdanar

42. Nökərlər və qullar onlara hakimiyyət edər

43. İşlərini uşaqlar idarə edər

44. Mühüm işlərin tədbirlərini arvadlar tökər

45. Kişilər özlərini qızıl və gümüşlə bəzəyib ziy- nətləndirər, ipəkdən və dibacdan tikilmiş libaslar gey- ərlər.

46. Qonşuları söyərlər

47. Ərhamı qət edərlər, yəni qövm-əqrəbadan əla- qəni kəsərlər

48. Yolları kəsib bağlarlar

49. Gömrük-xanalarda işləməyə gedərlər

50 Müsəlmanlar ilə vuruşub, kafirlərlə barışarlar. Belə olan vaxtda:

51. Yağışlar çoxalar

52. Nəbatat, ot-ələf azalar

53. Alimlər azalar

54. Əmirlər çoxalar

55. Əmin adamlar azalar

Bu arada namaz vaxtı çatdı. Peyğəmbər (s.) cəmaətlə namaz qıldı, Namazdan sonra yenə bir nəfər soruşdu:

– Ya Rəsuləllah, Qiyamət haçan olar?

O Cənab (s.) öz mübarək üzünü asimanə tərəf tutub buyurdu:

– Onun xaliqi və bərpa edəni Allah-Təaladır, vaxtını da o bilir. Amma qiyamətin əlamətləri bunlardır:

56. Əmirlər ən xəbis adamlardan olar.

57. Quran oxuyanlara yaltaqlıq edib tərifləyərlər.

58. Alimlər arasmda nifaq olar

59. Cəmaət nücuma və münəccimlərə inanar, amma qəza və qədərə inanmazlar

60. O cəmaətə inanıb əmanət verdikdə, qənimət bi- lib mənimsəyərlər

61. Sədəqəni cərimə hesab edərlər

62. Fahişəliyə adi bir iş kimi baxıb günah hesab et- məzlər

63. Xəlqin nəzərində böyük görünmək üçün tə- kəbbürlə ibadət edərlər.

Allaha and olsun, onda ki, əmirləriniz günahkar, vəzirləriniz xəyanətkar, arifləriniz zalim, Quran oxuy- anlarınız fisq-fücur sahibləri, abidləriniz cahil (qanmaz) oldu, Allah-Təala yer üzərində o cəmaətə zülmətdən bir fitnə açar, yəhudilərin səhrada azğın düşməsi kimi, on- lar da azğın düşüb çöllərdə itərlər. Belə olanda islamın ipi getdikcə zəifləşər və qırılar.*

 

* Əhmədağa Əhmədov. «İslam təlimi», Bakı, 1995.

http://sualcavab.ge

 

 

 

 

 

 


more post like this