Nüdbə” duası haqqında yazılmış əsərlərdən bəzilərini yada salaq: Sədrəddin Məhəmməd Həsəni Müdərris Yəzdi, “Şərhe-duaye-Nudbə”; Mirza Əbdür-Rəhim Təbrizi, “Əqdul-Cəmani linudbətən Sahibəzzaman”; Şeyx Əli Xoyi, “Vəsilətul-qurbə fi şərh duaun-nudbə”; Molla Həsən Turbəti Səbzvari, “Şərhe-duaye-nudbə”, Seyyid Məhmud Mərəşi, “Əl Nuxbəti fi şərhi-duaun-nudbə”; Sərdar Kabuli, “Şərhe duaye-nudbə” və s.


more post like this