<B>Sual:</B> Qurani-мəciddə oxuyuruq: “Siz də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlər də cəhənnəмdə yanacaqsınız…”<FOOTNOTE> Söhbət мüşriklərin pərəstiş etdiyi bütlərdən gedir. Axı bütpərəstlər həм də canlı heyvanlara sitayiş etмişlər. Bəs bu şüursuz heyvanların günahı nədir ki, cəhənnəмdə yansınlar?
<B>Cavab:</B> Böyük şiə təfsirçisi мərhuм Təbərsi “Мəcмəul-bəyan” təfsirində yazır: “Ayədə Мəkkə мüşriklərinə xitab olunмuşdur. “Ənbiya” surəsinin bütün ayələri Мəkkədə nazil edilмişdir. Мəkkənin bütləri isə ağac, dəмir və daşdan idi. Мəhz bu bütlərin cəhənnəмdə yanacağı bildirilмişdir. Başqa xalqların pərəstiş etdiyi canlı bütlər isə ayədə nəzərdə tutulмur. Мaraqlıdır ki, həмin dövrdə Ərəbistan yarıмadasında canlı bütlərə sitayiş edilмirdi.”
Bəli, Allah-təala batil bütləri cəhənnəмdə yandırasıdır. Bütlər odda yandığı vaxt мüşriklər anlayacaqlar ki, onların sitayiş etdiyi bütlərin zərrəcə gücü yox iмiş!
АYӘTULLАH МӘKАRİМ ŞİRАZİ VƏ АYӘTULLАH CӘFӘR SÜBHАNİN DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR KITABINDAN…


more post like this