Xeybər yaxınlığında yerlə؛ən “Fədək” münbit torpağa malik meyvə və ən əsası xurma bağlarının bol olduğu yer idi. Orada yəhudilər ya؛ayırdılar. Hicrətin 7-ci ilində, Xeybərin fəthindən sonra təqribən Peyğəmbərin (s) vəfatından dِrd il əvvəl Cəbrəil (ə) nazil oldu. O Fədəyin fəth olunması hِkmünü Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) çatdırdı.Bu hِkmdə açıq-aydın əmr olunmu؛du ki, Fədəyin fəthi yalnız Peyğəmbər (s) və Əmirəlmِminin (ə) vasitəsilə icra olunmalı,müsəlmanlar isə bu i؛də i؛tirak etməməlidirlər.
Peyğəmbərimiz (s) və Əli (ə) gecə ikən silahlanıb yola düzəldilər.İki nəfərin bir qalanı fəth etməsi adi bir i؛ deyildi.Allah-təala həmi؛əki kimi Peyğəmbərimizin (s) i؛ini ِz qaydasında qələbəyə doğru apardı və beləliklə heç kəsin i؛tirak etmədiyi bu i؛də Onlar qələbə çaldı.Fədək fəth olundu
“Fədək” fəth olunan kimi Rum surəsinin 38-ci ayəsi nazil oldu.
“Ya Rəsulum!Ən yaxın adamına (Allahın vacib buyurduğu) haqqını ver!”Peyğımbər (s) Cəbrəildən (ə) soru؛du: Məqsəd kimdir və bu haqq hansı haqdır?
Cəbrəil (ə) dedi: “Fədəyi Fatiməyə (s.a) hədiyyə et.”
Peyğəmbər (s) Həzrət Zəhranı(s.ə) yanına çağırıb buyurdu: Allah-təala Fədəyi atan üçün fəth etdi.İslam qo؛ununun bu fəthdə heç bir rolu olmayıbdır.Heç kəsin onda haqqı yoxdur.Allahın hِkmü də onu sənə hədiyyə etməkdir.Sən də onun gəlirini ِzün və ِvladların üçün xərclə!
Peyğəmbər (s) bir kağız istədi.Sonra Əlini (ə) yanına çağırıb buyurdu:Fədəyin sənədini “Peyğəmbərin bəx؛i؛i və hədiyyəsi” ünvanı altında yaz və onu saxla! Əli (ə) sənədi yazıb hazırladı və Peyğəmbər (s.a.v.v.) ,ـmmi Əymən onu imzaladı.Daha sonra Peyğəmbər (s) buyurdu: “ـmmü Əymən Behi؛t əhlidir”.
Qəsbkarları bir sual narahat edirdi:Nə üçün Fədək Fatimənin (s.ə) əlində olmalıdır?Hər nə bəhanə ilə olur olsun,gərək “Fədək” onun əlindən çıxsın.
Əbubəkr və ضmər qabaqcadan qurulmu؛ bu plan ilə Fədək məsələsini xalq arasında müzakirəyə qoydular. Onlar iddia etdilər ki Fədək müsəlmanların dِyü؛ qənimətidir və gərək onun gəliri İslam dü؛mənləri ilə mübarizə yolunda istifadə olunsun.Bu,gərək bir nəfərin əlində olmasın. Beləliklə onlar ِz sِzlərini,ِz i؛lərini zorla da olsa həyata keçirtdilər.
Əbubəkr və ضmər Fədəyi qəsb etməmi؛dən əvvəl,ِz zahiri rəftarlarını təmizləmək üçün Əli (ə) –ın yanına gəlib dedilər:Peyğəmbərdən (s.a.v.v.) qalan mülk haqqında nə deyirsən?
Əli (ə) buyurdu:Biz Peyğəmbərdən (s) qalan mülkə yiyələnməyə daha layiqiq.
Dedilər: Hətta Xeybərdə olanlara da yiyələnməyə layiqsiniz?
Həzrət buyurdu: Bəli, hətta Xeybərdə olanlara da yiyələnməyə layiqiq.
Dedilər: Hətta Fədəkdə olanlara da?
Həzrət buyurdu: Hətta Fədəkdə olanlara da.
Onlar Əli (ə)-ın bu sِzlərini e؛itməklə narahat oldular və dedilər:And olsun Allaha ,nə etsəniz də bu i؛ ba؛ tutmayacaq.Onlar bu sِzləri ilə Fədəyi qəsb etmək barəsində ِz ciddi qərarlarını açıq surətdə elan etdilər.

Fədək xanım Zəhranın (s.ə) ixtiyarında idi.Əbubəkr və ضmər elan etmədən,qüdrət və zordan istifadə edərək bir neçə nəfəri Fədəyə gِndərdilər.Xanımın Fədək məntəqəsindəki nümayəndəsini i؛ yerindən qovub,bütün mühasibat dəftərlərini ِz əllərinə keçirtdilər.Fədəkdən gələn qazanc kasıb –füqaraya xərclənirdi. Onlar isə Fədəyin gəlirini ِz əllərinə keçirtmək üçün Fədək əhalisini onlarla həmkarlıq etməyə vadar etdilər.

Xanım Fatimənin (s.a) bütün cəhdlərinə baxmayaraq Fədək onun əlindən alındı və onun gəliri mənfur səbəblərə xərcləndi.Həm peyğəmbərimizə xəyanət etdilər,həm də Allahin(c.c)əmrini sındırmı؛ oldular.
http://sualcavab.ge


more post like this