Cavab: 1. Əli olmasaydi Ömər həlak olardi. “Mənaqib-Xavərzmi”, səh. 80, hədis. 65; “Ər-Riyaz – Ən-Nuzrə”, c. 3, 173; “Zəxair Əl-Uqba”, şə. 80, 81; “Yənabiu əl-məvəddə”, c. 3, səh. 147 2.Əli haqq ilə haqq Əli ilədir. (Ğayə əl-məram, səh. 639, hədis 2, 3, 4, 5) 3. Əli məndəndir Mən Əlidən. O, hər möminin vəli və başçısıdır. (Mənaqib-Xavərzmi, səh. 64) 4.Fatimə bədənimin bir parçasidir. Onu incidən məni, məni incidən isə Allahı incitmisdir. (Səhihi-Buxari, c. 4, səh. 210; Səhihi-Muslim, c. 7, səh. 141) 5. Mənim Əhli beytim Nuhun gəmisi kimidir. Ona minən nicat tapar üz dondərən həlak olar. (Əl-Mustədrək- Əla Əs-səhihəyn, c. 3, səh. 151) 6.Məndən sonra 12 imam gələcəkdir.- (Səhihi-Buxari, c. 9, səh. 729; Fəth əl-Bərai min şərhi Səhihi-Buxari, c. 13, səh. 211; Səhihi- Muslim, Şərhu Ən-Nuvi, c. 12, səh. Nur-az.com


more post like this