1371. Məad.
4660. Loğman (ə) (Цz oğluna verdiyi цyьddən): «Цvladım! Əgər цlьmə şəkkin varsa, yuxunu цzьndən uzaqlaşdır. Ancaq bil ki, bunu heз vaxt bacarmayacaqsan. Əgər yenidən dirilməyə şьbhən varsa, onda yuxudan oyanmağı цzьndən uzaqlaşdır. Ancaq bil ki, heз vaxt bunu da bacarmaya-caqsan.»
4661. Allahın Peyğəmbəri (s): «Məad əməl meydanıdır. (Dьnyada) İş gцrən (məadda) xoşhal və fayda gцtьrənlərdən olar. (İş ьзьn fьrsəti) Əldən verən isə qəmli və peşman olar.»
4662. İmam Səccad (ə): «Ey Adəm цvladı! Bil ki, bu gьnьn arxasınca daha bцyьk, daha qorxulu və qəlblər ьзьn daha ağrılı gьn gələcək. Həmin gьn qiyamət gьnьdьr. Həmin gьn insanlar bir yerə toplanacaq və həmin gьn hamı olacaq. Belə bir gьndə Allah-taala yaratdığı ilk və son məxluqu bir yerə yığacaq.»

1372. Məadı sьbuta yetirən dəlillər.
Quran:
«Yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və hьzurumuza qaytarılmayacağınızı gьman edirdiniz?.»
«Yoxsa, Biz iman gətirib yaxşı işlər gцrənləri yer ьzьndə fitnə-fəsad tцrədənlərlə eyni tutacağıq? Yaxud Allahdan qorxub pis əməllərdən зəkinənləri gьnahkarlara tay edəcəyik?»
«Цz yaradılışını unudub bizimзьn bir misal зəkdi: «Bu зьrьmьş sьmьkləri kim dirildəcək?» De ki: «Onları ilk dəfə yaradan dirildəcəkdir. O, hər məxluqu biləndir.»
«İnsan deyir: «Mən цldьkdən sonra tezliklə qəbirdən dirildilib зıxardılacağam?» İnsan onu ilk цncə heз nəyin olmadığı vaxt yaratdığımızı xatırlamırmı?»
«Odur məxluqları xəlq edən, sonra onları (цldьkdən sonra) yenidən yaradır. Bu (yenidən diriltmək) Onunзьn зox asandır. Gцylərdə və yerdə olan ən ьstьn sifətlər Ona məxsusdur. Odur hikmətli və əziz.»
«Allahın rəhmətinin nişanələrinə bax ki, torpağı solduqdan sonra necə dirildir. Bu elə цlьləri dirildən Allahdır. O, hər şeyə qadirdir.»
«Buludları hərəkətə gətirmək ьзьn kьləkləri gцndərən Allahdır. Biz o buludu цlь torpaqlara tərəf qovur və onunla cansız torpaqları dirildirik. İnsanların dirildilməsi də belədir.»

1373. Qiyamət gьnьnьn yaxında olması.
Quran:
«İnsanların haqq-hesab gьnь yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət iзindədirlər.»
Hədis:
4663. Allahın Peyğəmbəri (s) (Şəhadət barmağı ilə orta barmağını yanaşı gцstərərək): «Mənim dirildilməyimlə qiyamət (arasındakı zaman fasiləsi) iki barmaq qədərdir.» Sonra buyurdu: «And olsun canım Onun əlində olana ki, mən qiyamət gьnьnь цz зiynimdə hiss edirəm.»
4664. İmam Əli (ə): «Siz və qiyamət bir kəndirə bağlanmısınız.»
1374. Yalnız Allah qiyamət gьnьnьn nə vaxt зatacağından xəbərdardır.
Quran:
«Camaat səndən qiyamət gьnьnьn nə vaxt olacağını soruşar. De ki, «onu ancaq Allah bilər.» Nə bilirsən, bəlkə də tezliklə olacaq.»
Hədis:
4665. İmam Sadiq (ə): «İsa ibn Məryəm (ə) Cəbrayıldan (ə) soruşur: «Qiyamət nə vaxt olacaq?» Cəbrayıl elə halsız və narahat olur ki, huşunu itirir. Цzьnə gəldikdə deyir: «Ey Allahın ruhu! Mən bu barədə sənin bildiyindən зox bilmirəm. Gцylərdə və yerlərdə olan Allaha məxsusdur. Qiyamət gцzlənilmədən və xəbərsiz sizi yaxalayar.»

1375. Qiyamətin yaxınlaşmağının nişanələri.
Quran:
«Qiyamətin qəfil başlarının ьstьnь almasınımı gцzləyirlər? Hər an qiyamətin gəlməyinin nişanələri aşkar gцrьnьr. Qiyamət qopduqda nəsihət gцtьrməyin nə faydası?»
«Sur зalınacaq. Sonra yalnız Allahın istədiklərindən savayı gцylərdə və yerlərdə olanlar hamısı bihuş olacaqlar (цləcəklər). Sonra bir daha Sur зalınacaq və yerlərindən dərhal qalxıb baxacaqlar.»
«Yer ьzь ən ağır titrəyişlərlə titrədildiyi vaxt… »
«Elə deyil, yer dağılıb parзa-parзa olanda….»
«Dağlar sьrətlə yerindən qopar.»
«Dağlar didilmiş yun kimi olacaq.»
«Dənizlərin yarıldığı an…»
«Gьnəş sцnьk olanda, ulduzların işığı yox olanda… »
«Ulduzlar dağılıb səpələnəndə…»
«Gцy həmin gьn sьstləşib parзalanar.»

1376.Qəbrlərdən зцlə зıxılan gьn.
Quran:
«Dəhşətli tьkьrpədici səsi doğrudan-doğruya eşidəcəkləri gьn qəbrlərdən зıxma gьnьdьr.»
Hədis:
4666. İmam Səccad (ə): «Adəm цvladının ən ağır anları ьз andır: цlьm mələyini gцrdьyь an, цz gorundan зıxdığı və bцyьk Allahın dərgahında dayandığı an.»

1377.Məhşərin xьsusiyyətləri.
4667. Allahın Peyğəmbəri (s): «İnsan yaşamış olduğu kimi цlər, цldьyь şəkildə də dirildilər.»
4668. Allahın Peyğəmbəri (s): «Həqiqətən də, sizlər ayağıyalın, зılpaq və sьnnətsiz halda Allahın gцrьşьnə gətiriləcəksiniz.»
4669. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qiyamət gьnьndə hamı susuz olacaq.»
4670. İmam Əli (ə): «Ey yolunu azmış bixəbər! Yol gцstərən nəsihətзini dinlə! Qiyamət gьnь əməllərin gцstərildiyi, sorğu-sual, cəza və mьkafatın verildiyi gьndьr. Elə bir gьndьr ki, insanların əməlləri ora qaytarılar və bьtьn gьnahlar hesablanar. Belə bir gьndə, gцzlərin halqası kцzərər, hamilələr qarınlarında olanı salarlar.»
4671. İmam Əli (ə): «Qiyamət gьnь elə bir gьndьr ki, Allah-taala haqq-hesab və əməllərin cəzasını vermək ьзьn bьtьn insanları- ilk insandan tutmuş, sonuncu nəfərə qədər– başlarını aşağı dikib boyunları bьkьk, başlarından və ьz-gцzlərindən tər axan, torpağın onları silkələdiyi bir halətdə bir yerə yığdığı gьndьr. (Həmin gьn) İnsanların ən xoşhalı, ayağını qoymağa və цzьnə yer tapa biləndir.»

1378. Təqvalılar qiyamət gьnьndə.
4672. Allahın Peyğəmbəri (s) («Təqvalıları mərhəmətli Allahın dərgahına elзilər qismində toplayırıq» ayəsi barədə buyurduğundan):«Onlar Allahın təqva yolunu tutan insanlardır. Allah onları sevmiş, seзmiş və əməllərindən razı olmuşdur. Buna gцrə də onları təqvalılar adlandırmışdır.»

1379. Gьnah edənlər qiyamət gьnьndə.
4673. İmam Sadiq (ə): «Hər kim mьsəlmanlarla ikiьzlь və ikidilli rəftar edərsə, qiyamət gьnьnə oddan iki dili olan insan kimi gətiriləcəkdir.»
4674. İmam Sadiq (ə): «Hər kim zьlm və haqsızlıqla цz qardaşının malını yesə və ona qaytarmasa, qiyamət gьnьndə oddan qığılcım udar.»
4675. İmam Sadiq (ə): «Camaatı aldatmaq ьзьn Quran oxuyan, qiyamət gьnьnə ьzь sьr-sьmьklь və ətsiz halda gətirilər.»
4676. İmam Sadiq (ə): «(Qiyamət gьnьndə) Təkəbbьrlь insanlar qarışqa halına salınacaq və Allah-taala цz bəndələri ilə haqq-hesab зəkənə qədər insanlar onları daima ayaqları altında əzəcəklər.»
4677. İmam Sadiq (ə): «Qiyamət gьnь gələndə carзı car зəkəcək ki, hardadır mənim dostlarımdan ьz dцndərənlər? (və ya onları hьquqlarından məhrum edənlər və yaxud onlara rişxənd edənlər).» Sonra ьzlərində ət olmayan bir dəstə yerindən qalxacaq və onlara deyiləcək: «Bunlardır, mцminləri incidən, onlarla dьşmənзilik və onlara qarşı inadkarlıq edənlər. Dinlərinə gцrə onları bərk məzəmmət edən kimsələrdir.» Bu zaman onları cəhənnəmə aparılmaları əmr olunacaq.»

1380. Əməl dəftəri.
Quran:
«Biz hər bir insanın yaxşı və pis əməlini цz boynundan asar və qiyamət gьnь aзıq kitab kimi qarşısına qoyarıq. (və ona belə deyərik) Oxu kitabını.

Bu gьn цzьn-цzьnlə haqq-hesab зəkməyə bəs edərsən.»
Hədis:
4678. İmam Bağır (ə) («Biz hər bir insanın yaxşı və pis əməlini цz boynundan asar…» ayəsi barədə): «Harada olur-olsun, onun yaxşı və pisi də onunladır və qiyamət gьnьndə əməl dəftəri цzьnə verilənə qədər onlardan ayrıla bilməz.»
4679. İmam Sadiq (ə) («Oxu kitabını. Bu gьn цzьn-цzьnə haqq-hesab зəkməyə bəs edərsən.» ayəsi barədə): «Bəndənin bьtьn əməlləri və onunзьn yazılanların hamısı onun yadına salınacaq. Sanki həmin andaca tцrətmişdir. Buna gцrə də deyərlər: «Vay bizim halımıza! Bu necə yazıdır ki, kiзicik və bцyьk şeylərdən heз biri də buraxılmamışdır.”
4680. İmam Sadiq (ə): «Qiyamət gьnьndə insanın əməl dəftəri ona verilər və deyilər: ”Onu oxu.» (Rəvayətзi deyir) Ərz etdim: Həmin məktubda olanları bilirsinizmi? Həzrət buyurdu: «Heз bir baxışı, heз bir deyilməmiş sцzь, atdığı heз bir addımı və gцrdьyь heз bir iş olmaz ki, həmin məktubda yazılmamış olsun. O, həmin əməllərini elə yada salar ki, elə bil indicə gцrmьşdьr. Buna gцrə də, deyərlər: «Vay bizim halımıza! Bu necə yazıdır ki,…»

1381. Sağ və sol tərəfin səhabələri.
4681. İmam Sadiq (ə): «Allah-taala mцminlə haqq-hesab зəkmək istədikdə, əməl dəftərini onun sağ əlinə verər və Цzь ilə onun arasında haqq-hesab зəkər. Sonra buyurar: Mənim bəndəm. Filan işi, behman əməli gцrmьsən. Ərz edər: Bəli, ey pərvərdigar! Mən bu işləri gцrmьşəm. Allah-taala buyurar: Mən onları sənə bağışlayıb xeyir əməllərə зevirdim. Sonra camaat deyər: Sьbhanallah. Bu bəndənin heз bircə gьnahı da olmayıb? Allahın “Əməl dəftəri sağ əlinə verilənlə asan haqq-hesab зəkilər və цzьnьnkьlərin yanına şad qayıdar” sцzьnьn mənası budur.»,
4682. İmam Sadiq (ə): «Allah taala …… hərgah bəndənin pisliyini istəsə, camaatın yanında onunla haqq-hesab зəkib məhkum edər və əməl dəftərini sol əlinə verər. Allahın “Əməl dəftəri boynunun arxasından onlara verilənlər dərhal deyər ki, vay olsun halıma, mən məhv oldum. Dьnyada цzьnьnkьlərlə şad-xьrrəm yaşayan beləsi, şцlənələn alova daxil olar.” sцzьnьn mənası da budur.»,

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this