Islami qəbul etməkdə heç kim Əli (ə)-dan qabağa dü؛məmi؛dir
Əli (ə)-ın həyatının ikinci hissəsini besətdən sonra və hicrətdən əvvəlki dِvr tə؛kil edir. Bu dِvr on üç ildən artıq olmamı؛dır. Əli (ə) bütün bu müddət ərzində Peyğəmbərin (s) hüzurunda olmu؛ və müəyyən vəzifələri ِhdəsinə almı؛dı. Bu dِvrün həssas və maraqlı məsələləri İmam (ə)-a nəsib olmu؛ bir çox iftixarlardır. Belə ki, bu iftixarlar tarix boyu Əli (ə)-dan ba؛qa heç kəsə nəsib olmamı؛dır. Onun ilk iftixarı islamı hamıdan əvvəl qəbul etməsi, daha dəqiq desək, qəbul etmi؛ olduğu çoxdankı müsəlmançılığını a؛kar etməsi idi. Islamı qəbul edib tِvhid ayininə iman gətirməkdə qabaqcıl olmaq Quranın təkid etdiyi i؛lərdəndir. Quran a؛kar ؛əkildə elan edir ki, islamı qəbul etməkdə qabaqcıl olan ؛əxslər Haqq-Taalanın razılığını kəsb etməkdə və ilahi rəhmətə nail olmaqda da qabaqcıldırlar. Quran “islamı qəbul etməkdə qabaqcıl olmaq” mِvzusuna o qədər əhəmiyyət vermi؛dir ki, hətta Məkkənin fəth olunmasından əvvəl iman gətirib Allah yolunda ِz mal və canlarından keçənləri, məkkəlilərə qələbə çaldıqdan sonra iman gətirib cihad edənlərdən üstün tutmu؛dur. Islamın ilk çağlarındakı müsəlmanlara və Mədinəyə mühacirət etməzdən əvvəl islamı qəbul edənlərə gəldikdə isə, onlara daha artıq üstünlük verilir.
Izah: Məkkə ؛əhəri hicrətin səkkizinci ilində fəth edilmi؛di və islam Peyğəmbəri (s) besətdən on səkkiz il sonra bütpərəstlərin sığındıqları Məkkə ؛əhərini fəth etmi؛dir. Məkkənin fəth edilməsindən əvvəl iman gətirənlərin imanlarına ona gِrə üstünlük verilir ki, onlar hələ islamın Ərəbistan yarımadasında hakimiyyətə çatıb qüvvəyə minmədiyi, hələ də bütpərəstlərin mərkəzlərinin alınmaz bir qala sayıldığı və müsəlmanların mal və canlarını nِvbənِv təhlükələr qar؛ısında təhdid olunduğu bir vaxtda iman gətirmi؛dilər. Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə hicrət etməsi, Ovs və Xəzrəc qəbilələrinin, eləcə də Mədinə ətrafındakı qəbilələrin islamı qəbul etmələri nəticəsində müsəlmanların nisbi qüdrət əldə edərək hərbi əməliyyatların çoxunda qələbə çalmalarına baxmayaraq, təhlükə tamamilə aradan qaldırılmamı؛dı. Islamı qəbul edib mal və candan keçməyin yüksək bir dəyərə malik olduğu halda, sِzsüz ki, Qürey؛in qüdrətindən ba؛qa bir qüdrətin, barı؛maz və dü؛mən qüvvələrindən ba؛qa bir qüvvənin olmadığı bir ؛əraitdə imanı a؛kar edib islamı qəbul etmək daha artıq və daha yüksək bir dəyərə malik olmalıdır. Məhz bu səbəbdən də Məkkədə və Peyğəmbərin dostları arasında islamı hamıdan əvvəl qəbul etmək heç bir fəzilətlə müqayisə oluna bilməyən iftixarlardan hesab olunurdu. ضmər ِzünün xilafəti dِvründə islamın ilk çağlarında i؛kəncəyə məruz qalmı؛ altıncı müsəlmandan-Xəbbabdan soru؛du ki, Məkkə mü؛rikləri səninlə necə rəftar etmi؛di? O, ِz kِynəyini çıxarıb kürəyindəki yanıqları və i؛kəncə izlərini xəlifəyə gِstərdi və dedi ki, dəfələrlə mənə dəmir zireh geyindirir, saatlarla Məkkənin qızmar havasında, yandırıcı günün altında saxlayırdılar, bəzən od qalayıb məni odun üzərinə atır və od sِnənə qədər onun üstündə o tərəfə-bu tərəfə sürüyürdülər.
Bəli, doğrudan da ən bِyük fəzilət və mənəvi üstünlük islam yolunda hər cür əzab-əziyyət və i؛kəncələrə canla-ba؛la sinə gərərək bu cətinliklərə səmimi qəlbdən qəbul edən ؛əxslərə məxsusdur.
Hədisçilər və tarixçilərdən çoxu yazırlar ki, Peyğəmbər (s) bazar ertəsi günü risalətə (peyğəmbərliyə) məbus oldu və Əli (ə) o günün sabahı ona iman gətirdi. Rəsuli-Əkrəmin ِzü Əli (ə)-ın hamıdan əvvəl islamı qəbul etməsini a؛kar ؛əkildə elan edib səhabələrin ümumi yığıncağında belə buyurdu: “Qiyamət günü (Kِvsər) hovuzunda mənimlə gِrü؛əcək ilk ؛əxs islamı qəbul etməkdə ən qabaqcıl olanınız Əli ibni Əbu Talibdir.”
Əli (ə)-ın islamı hamıdan qabaq qəbul etməsi ilə bağlı Peyğəmbəri-Əkrəmdən, Əmirəl-mِminin Əli (ə)-ın ِzündən, eləcə də sair din rəhbərlərimizdən nəql olunan rəvayət və hədislər, həmçinin hədisçilərin və tarixçilərin bu məsələ barəsindəki rəyləri o qədər çoxdur ki, onların hamısını bu kitabda yerlə؛dirmək qeyri-mümkündür. Elə buna gِrə də, bu barədə təkcə İmamın ِz sِzlərini və bir tarixi hadisəni nəql etməklə kifayətlənirik. Əmirəl-mِminin Əli (ə) buyurur: “Mən Allahın bəndəsi, Peyğəmbərin (siğə) qarda؛ı və Siddiqi-əkbərəm. Məndən sonra bu sِzü (Siddiqi-əkbər olmağı) yalançı və iftiraçıdan ba؛qa bir kəs ِzünə aid etməz. Mən camaatdan yeddi il qabaq, Rəsulullah ilə namaz qılmı؛am. Mən onunla namaz qılan ilk ؛əxsəm.”
İmam ِz nəzərini ba؛qa yerdə belə buyurur: “O günlər islam dini Peyğəmbərin və Xədicənin evindən ba؛qa bir yerə yol tapmamı؛dı. Mən də bu ailənin üçüncü ؛əxsi idim.”
Ba؛qa yerdə İmam ِzünün islamı hamıdan əvvəl qəbul etməsini belə bəyan edir: “Ilahi, mən Sənə tərəf gələn, Sənin əmrini e؛idib, Peyğəmbərinin dəvətini qəbul edən ilk ؛əxsəm. Məndən qabaq islam Peyğəmbərindən ba؛qa, heç kim namaz qılmırdı.”
http://sualcavab.ge

 


more post like this