1. Müşkülküşa. 2. Seyfullah. 3. Əbu Turab. 4. İma- mül müttəqin. 5. Şahi – La Fəta. 6. Naibi-Rəsul. 7. Qu- rani-Natiq. 8. Kəşfül ğita. 9. Ulil əmr. 10. Fatehi-Xey- bər. 11. Əbül Həsəneyn. 12. Ruhi-fürqan. 13. İmamül Hüda. 14. Vəliyyullah. 15. Sifvətullah. 16. Kəlimətul- lah. 17. Ərrake. 18. Əssacid. 19. Zülqərneyn. 20. Kəbə- tullah. 21. Qiblətullah. 22. Xəlifətullah. 23. Seyyidül əbrar. 24. Siyamül möminin. 25. Rayətül mühtədin. 26. Siratəllah. 27. Hicabullah. 28. Əynulkh. 29. Hizbullah. 30. İsmətullah. 31. Məşyətullah. 32. İradətullah. 33. Si- ratəl Müstəqim. 34. Zikrullah. 35. Qatilül küffar. 39. Geybullah. 40. Xasifül ğəl. 41. Müntəxibullah. 42. Təcəllayi Tur. 43. Lisanullah. 44. Uznullah. 45. Vəc- hullah. 46. Cənbullah. 47. Qəlbullah. 48. Əsədullah. 49. Babullah. 50. 51. Sultanül ovliya. 52. Sahibülliva. 53. Nasirül ənbiya. 54. Ət-Tahir. 55. Əbülhəsən. 56. Əbül əimmə. 57. Əmiril Möminin. 58. Əxürrəsul. 59. Movləl kovnəyn. 60. Əlməsum. 61. Əl əsr. 62. Ənnur. 63. Misli Harun.

64. Mürtəza. 65. İmamül məhşər. 66. Əl həqq. 67. Ümmül-kitab. 68. Elmül yəqin. 69. Əl-mizan. 70. Əmirül aləmin. 71. Zövci-bətul. 72. Kasirül əsnam. 73. Nasirül İslam. 74. Səri-taci övliya. 75. Əlkövsər. 76. Əş- şəcər. 77. Müctəba. 78. Nəfsi rəsul. 79. Sahibül xəms. 80. Əlabid. 81. Ğəzənfər. 82. Məzhərəl əcaib. 83. İmamün mübin. 84. Səfdər. 85. Xeyrül bəşər. 86. Babi hittə. 87. Qəməri İmamət. 88. Sahibül Qədir. 89. Kov- kəbi dürriyy. 90. Əl mömin. 91. Əs sadiq. 92. Heydəri Kərrar. 93. Varisi-Rəsul. 94. İmamül adiliyn. 95. Səfiy- nətünnəcah. 96. Yəsubəddin. 97. Kaşifül kərb. 98. Qa- tilül mariqin. 99. Məzhərəl ğəraib. 100. Əbuş-şühəda. 101. Xassətullah.

 

http://sualcavab.ge

 


more post like this