1206. İbrətlərdən цyьd almaq.
Quran:
«Beləliklə, ey bəsirət əhli, ibrət gцtьrьn.»
Hədis:
3966. Allahın Peyğəmbəri (s): «İbrət gцtьrьn ki, sizdən əvvəlkilərdə ibrət dərsləri var.»
3967. İmam Əli (ə): «Mцmin dьnyaya ibrət gцzь ilə baxar və зarəsizlikdən ondan yemək gцtьrər.»
3968. İmam Əli (ə): «Nadanlıq edən şəxsin nəsihət gцtьrməyi az olar.»
3969. İmam Əli (ə): «İbrət gцtьrmək ən doğru ayıqlıq gətirəndir. Dьşьnən insan ibrət gцtьrər. Kim ibrət gцtьrsə, gьnahlardan və məhvedici amillərdən kənar durar və kənara зəkilən salamat qalar.»
3970. İmam Əli (ə): «İbrət gцtьrmək doğru yola aparar.»
3971. İmam Əli (ə): «İbrət gцtьrən şəxs gцzьaзıq olar. Gцzьaзıq olan dərrakəli olar və dərrakəli olansa hər şeyi bilər.»

1207. İbrət цyrədən amillər.
Quran:
«Onların əhvalatlarında əql sahibləri ьзьn ibrət vardır.»
«Allah gecə və gьndьzь dolandırar. Həqiqətən, bu işdə bəsirət əhli ьзьn ibrət vardır.»
Hədis:
3972. İmam Əli (ə): «Dьnyadakı hadisə və dəyişkənliklərdə ibrət dərsi var.»
3973. İmam Əli (ə): «Əgər цzьnьn tələf etdiyin keзmiş цmrьndən ibrət gцtьrsən, şьbhəsiz ki, qalan цmrьnь qorumusan.»
3974. İmam Əli (ə): «Allahın iblisə etdiyindən nəsihət gцtьr. Belə ki, onun uzunmьddətli əməlini və bцyьk səylərini bərbad etdi.»
3975. İmam Əli (ə): «Allahın əzabından və Onun sizdən əvvəlki asi xalqlara gцndərdiyi bəla və cəzalardan ibrət gцtьrьn.»
3976. İmam Əli (ə): «Necə də зox ibrət, necə də az ibrət gцtьrən var.»
3977. İmam Səccad (ə): «Zavallı insan! Hər gьn başına ьз mьsibət gələr, amma heз birindən də ibrət gцtьrməz. Əgər ibrət gцtьrsəydi dьnyanın зətinlikləri və işləri ona asan gələrdi. Birinci mьsibət, onun цmrьndən azalan bir gьndьr. Onun malından bir şey azalarsa qəmli olar. Halbuki, malın varisi var, ancaq цmьrdən itirilənlərin yerini doldurmaq mьmkьn deyil.
İkinci mьsibət budur ki, цz ruzisini tam şəkildə əldə edir. Əgər halal yolla olsa hesab-kitabını verəcək, haram yolla olsa cəzasını зəkəcək.
Ьзьncь mьsibət bunlardan bцyьkdьr.» Ərz etdilər: «O nədir?» Buyurdu: «Keзirdiyi elə bir gecə-gьndьz yoxdur ki, axirətə bir mənzil daha yaxınlaşmasın. Amma bilmir cənnətə tərəf, ya cəhənnəmə?»

1208. İbrət gцtьrməyin səmərəsi.
3978. İmam Əli (ə): «İbrət gцtьrmək insanı (gьnahdan və xətadan) qoruyar.»
3979. İmam Əli (ə): «Daim ibrət gцtьrmək qəlbin bəsirətinə gətirib зıxarar və gьnahlardan, xətalardan зəkinməklə nəticələnər.»
3980. İmam Əli (ə): «Kimin ibrət gцtьrmək qabiliyyəti зox olsa, bьdrəyişləri az olar.»


more post like this