Cavab: Əməvilər sülaləsinin xilafəti: 660-750-ci illər. Abbasi xəlifələri: 750-1258-ci illər. İmam Əlidən sonra İmam Həsən xəlifə olub. Sonra Müaviyə xilafəti ələ keçirib. Müaviyədən sonrakı xəlifələr: 1. Yezid ibn Müaviyə (61-64 h.q);[3] 2. Abdullah ibn Zübeyr (61-73 h.q);[4] 3. Müaviyə ibn Yezid (altımış dördüncü ilin bir neçə ayı); 4. Mərvan ibn Həkəm (altımış beşinci ilin doqquz ayı); 5. Əbdülməlik ibn Mərvan (65-86 h.q); 6. Vəlid ibn Əbdülməlik (86-96 h.q). 7. Süleyman ibn Əbdülməlik (96-99 h.q); 8. Ömər ibn Əbdüləziz (99-101 h.q); 9. Yezid ibn Əbdülməlik (101-105 h.q); 10. Hişam ibn Əbdülməlik (105-125 h.q); 11. Vəlid ibn Yezid ibn Əbdülməlik (125-126 h.q); 12. Yezid ibn Vəlid ibn Əbdülməlik (126 h.q); 13. İbrahim ibn Vəlid ibn Əbdülməlik (hicrətin yüz iyirmi altıncı ilinin cəmi yetmiş gününü); 14. Mərvan ibn Məhəmməd (Mərvani Himar) (126-132 h.q); Abbasi xəlifələri: 1. Abdullah ibn Məhəmməd (Səffah) (132-137 h.q); 2. Əbu-Cəfər (Mənsur Dəvaniqi) (137-158 h.q); 3. Məhəmməd − Məhdi adı ilə tanınmış (158-169); 4. Musa − Hadi adı ilə tanınmış (169-170); 5. Harun Ər-Rəşid (170-193). 6. Məhəmməd Əmin 7. Abdullah Əl-Məmun 8. Mötəsimin (218-227 h.q) 9. Mötəsimin oğlu Vasiq (227–232 h.q); 10. Vasiqin qardaşı Mütəvəkkil (232–248 h.q); 11. Mütəvəkkilin oğlu Müntəsir (altı ay); 12. Müntəsirin əmisi oğlu Müstəin (248–252 h.q); 13. Mütəvəkkilin digər oğlu Mötəzz (252–255 h.q). 14. Əl-Mühtədi Billah (255–256 h.q); 15. Əl-Mötəmid (256–279 h.q). NUR-AZ.COM


more post like this