islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Höccət[1]

  Höccət[1]

  Höccət[1]
  Rate this post

   

  453. Höccət

  Quran:

  «Biz heç bir xalqa Peyğəmbər göndərməmiş, onlara əzab vermərik.»[2]

  «Hər həlak olan dəlillə həlak olsun və hər sağ qalan dəlillə sağ qalsın deyə»[3]

  Hədis

  1406. İmam Əli (ə):«Höccət  sahibi olan qüvvə, qüdrətə sahib qüvvədən daha böyükdür.»[4]

  1407. İmam Əli (ə):«Doğru danışanın dəlil-sübutu güclü olar.»[5]

  1408. İmam Baqir (ə) «Allahın bəndələr üzərində olan höccəti» barədə suala cavabında: «Höccət budur ki, (insanlar) bildikləri şeyi desinlər və bilmədikləri şeylər haqda fikir söyləməkdən çəkinsinlər.»[6]

  1409. İmam Sadiq (ə):«Allah-taala insanlara bəxş etdiyi və tanıtdırdığı şeylərin vasitəsilə onlara höccəti bəyan etmişdir.»[7]

  1410. İmam Sadiq (ə):«Şəkk və güman əsasında iş görənin işi puç və hədərdir. Çünki, Allahın höccəti aydın-aşkardır.»[8]

   

  453. Aydın höccət Allaha məxsusdur

  Quran:

  «Ey Peyğəmbər! De ki, aydın höccət Allaha məxsusdur. Əgər istəsə hamınızı doğru yola yönəldərdi.»[9]

  Hədis:

  1411. İmam Sadiq (ə) -»De, aydın höccət Allaha məxsusdur» ayəsinin şəhrində:«Allah-taala Qiyamət günü bəndəyə buyurar:«Ey mənim bəndəm! Sən bilirdinmi?» Əgər «Bəli» deyə cavab versə Allah-taala ona buyurar:«Bildiyin şeyə əməl etdinmi? «Bilmirdim» deyə cavab versə Allah buyurar:«Bəs niyə öyrənmədin ki, biləsən və əməl edəsən?» O (bəndə) öz cavabını alar və məhkum olunar. Budur, qəti və aydın höccət.»[10]

  1412. İmam Sadiq (ə):«Allahın höccəti yaradılmışlardan əvvəl olub, yaradılanlarla birgədir və məxluqatdan sonra da olacaqdır.»[11]

   

  455. Ən qəti və ən aydın höccət

  Quran:

  «Müjdə verən və (əzabla) qorxudan peyğəmbərləri göndərdik ki, sonra xalqın Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın, Allah yenilməz və hikmətlidir.»[12]

  Hədis

  1413. İmam Əli (ə):«Ey insanlar! Uca Allahın yer üzündə peyğəmbərimiz Məhəmməddən (s) daha möhkəm höccəti və kitabı Qur‘andan daha aydın hikməti yoxdur.»[13]

  1414. İmam Əli (ə):«Allah-taalanın yer üzündə kitabından daha aydın və qəti höccəti, hikməti yoxdur.»[14]

   

   

   

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

     [1] Höccət – həqiqəti bəyan edən dəlil, əsas

  [2] İsra, ayə 15

  [3] Ənfal, ayə 42

  [4] Ğurərul-Hikəm, hədis 6781

  [5] Ğirarul-Hikəm, hədis 8482

  [6] Ət-Tovhid, səh.459, hədis27

  [7] Ət-Tovhid, səh.410, hədis2

  [8] əl-Kafi, c.2, səh.400, hədis8

  [9] Ə’nam, ayə 149

  [10] Biharul-Ənvar, c.2, səh.29, hədis10

  [11] əl-Kafi, c.1, səh.177, hədis4

  [12] Nisa, ayə 1165

  [13] Ğurərul-Hikəm, hədis 11004

  [14] Nəhcüs-Suadə,  c.1, səh.347