İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə ələnnəbiyy ya əyyuhəl-ləzinə amənu səllu ələyhi və səllimu təslima. Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd. Və barik əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və təhənnən əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və səllim əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və tərəhhəmtə və təhənnəntə və səlləmtə əla İbrahimə və ali İbrahimə innəkə həmidun məcid. Allahumə ə‘ti Muhəmmədən əlvəsilətə vəş-şərəfə, vəl-fəzilə, vəl-mənzilətəl-kərimə. Allahumməc‘əl Muhəmmədən və ali Muhəmmədin ə‘zəməl-xəlaiqi kullihimşərəfən yəvməl-qiyaməti və əqrəbəhum minkə muq‘ədən əvcəhəhum indəkə yəvməl-qiyaməti cahən əfzələhum indəkə mənzilətən və nəsiba. Allahummə ə‘ti Muhəmmədən əşrəfəl-məqami hibaəs-səlami və şəfa‘ətəl-islam. Allahummə və əlhiqna bihi ğəyrə xəzayə və la nakisina və la nadimina və la mubəddəlinə İlahəl-həqqi amin.
Həzrət Əli (ə) Peyğəmbərə (s) salavatı (Tərcüməsi)

Həqiqətən Allah və Onun mələkləri peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər, ona salavat və salam göndərin.
İlahi, Muhəmməd və ali Muhəmmədə salavat göndər. Muhəmməd və ali Muhəmmədə bərəkət göndər. Muhəmməd və ali Muhəmmədə təhənnün və məhəbbət göstər. Muhəmməd və ali Muhəmmədə salavat göndər, İbrahim və ali İbrahimə göndərdiyin ən uca və fəzilətli salam, bərəkət, rəhmət, təhənnün və salavat kimi.
Həqiqətən sən həmid, məcidsən.
İlahi, Muhəmmədə vəsilə, şərəf, fəzilət mənzilət əta et.
İlahi, Muhəmməd və ali Muhəmmədi qiyamət günü məxluqatın ən əzəmətlisi və ən şərəflisi qərar ver. Özünə hamıdan daha müqərrəb və yaxın həmneşin qərar ver. Onları qiyamət günündə cah-cəlal cəhətdən hamıdan abırlı və vəcih qərar ver və mənzilət cəhətdən hamıdan fəzilətli qərar ver.
İlahi, Muhəmmədən ən şərəfli məqamı əta et, ona salam xalatı və mükafatı, islam şəfaəti ver.
İlahi, bizi də ona rüsvay olmadığımız və əhd sındırmadığımız həmçinin peşiman olmuş və məbudları dəyişmədiyimiz halda ona mülhəq et.
Ixlas.az


more post like this