Cavab: Üsul elmi fiqh və üsul elmlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Üsul elmi fiqh elmi üçün müqəddimə rolunu oynayır.
Fiqhin lüğət mənası dərin fəhmdir. Qurani-Kərimdə, peyğəmbər və imamların buyuruqlarından tez-tez “təfəqqüh” kəlməsi ilə rastlaşırıq. Təfəqqüh din elmlərinin öyrənməsinə işarədir.
Sözsüz ki, İslam hökmlərində bütün məsələlər işıqlandırıla bilməz.
Fiqh elmi ilə məşğul olan alimin, yəni fəqihin vəzifəsi mötəbər mənbələrə əsaslanaraq yeni hadisələr barədə öz nəzərini bildirməkdir. Fiqh etiqad yox, əməli hökmlər haqqında elmdir.
Hər bir fəqih aşağıdakı elmlərdən müqəddimə kimi istifadə edir:
Ərəb ədəbiyyatı, yəni nəhv, sərf lüğət, məani, bəyan, bədi.
Qurani-Kərimin təfsiri
Məntiq
Rical elmi (rical elmi hədisləri nəql etmiş raviləri tanımaqdır)
Hədis elmi
Fiqh üsulu
Üsul elmi hər hansı bir hökmün sübutu elmidir. Bu elm fiqh mənbələrindən istifadə edərək düzgün subut etmə üsulunu öyrədir.


more post like this