1087. Dost
3483. Allahın Peyğəmbəri (s): «İnsan цz dostunun dinindədir. Beləliklə, hər biriniz kiminlə dostluq etməyinizin fərqində olun.»
3484. İmam Əli (ə): «Dost, yaxınların ən yaxınıdır.»
3485. İmam Əli (ə): «Dostu olmayan kəsin ehtiyat azuqəsi olmaz.»
3486. İmam Əli (ə): «Dostlar mьxtəlif bədənlərdə bir ruhdurlar.»

1088. Nəfslərin oxşarlığı
3487. İmam Əli(ə): «Nəfslər mьxtəlifdir. Bir-birinə bənzəyənlər bir yerə yığılar və цz bənzərlərinə daha зox meyl edərlər.»
3488. İmam Əli (ə): «Hər insan цz oxşarına tərəf meyl edər.»

1089. Dostluğa layiq olanlar
3489. Allahın Peyğəmbəri (s): «Ən xoşbəxt insan bцyьk insanlarla yoldaşlıq edəndir.»
3490. İmam Əli (ə): «Ən bцyьk dьzgьnlьk və mənfəət ağıllı, iman və mənəviyyat sahibi olan insanlarla yoldaşlıq etməkdədir.»
3491. İmam Əli(ə): «Səni əbədiyyət sarayına зağıran və o saraya зatmaq ьзьn işləməkdə sənə kцmək edən şəxs, həmin qayğıkeş dostundur.»
3492. İmam Sadiq(ə): «Heз kimsəni ьз şeydə sınamamış, цz dostun bilmə; onu qəzəbləndir və bax gцr bu qəzəb onu haqqdan batilə зəkirmi, pul və qızılla, onunla səfərə зıxmaqla.»
3493. İmam Sadiq(ə): «O kəslə dostluq et ki, onunla zinət taparsan, səninlə zinətlənənlə dostluq etmə.»
(İlk baxışda, hədisin məqsədi budur ki, elə bir şəxslə yoldaşlıq et ki, yoldaşlığınız hər ikinizin zinətlənmənizə səbəb olsun. Onu zinətləndirdiyin,
ancaq sənin zinətlənməyinə səbəb olmayan şəxslə yoldaşlıq etmə).

1090. Ləyaqətsiz yoldaşlar
Quran:
«Bir gьn zalım цz əllərini didər və deyər: «Ey kaş, Allahın Peyğəmbəri getdiyi yolu gedəydim. Vay olsun mənə, kaş filankəslə dostluq etməyəydim. Quran mənə gəlib зatdıqdan sonra, o, məni Allahı yad etməkdən yayındırdı. Şeytan həmişə insanı yalqız qoyub gedəndir.»
Hədis:
3494. Allahın Peyğəmbəri(s): «Цzьnə nəzərdə tutduğu və bəyəndiyi şeyi səninзьn bəyənməyən bir şəxslə yoldaşlıqda sənə heз bir fayda yoxdur.»
3495. İmam Əli(ə): «Bircə bilsəydin, nəfsinlə mьbarizədə sənə kцmək etməyən şəxslə yoldaşlığın sənə necə də ağır bir yьkdьr.»
3496. İmam Əli(ə): «Fasiq, əxlaqsız, gьnahkar şəxslərlə yoldaşlıq etməkdən зəkin.»
3497. İmam Əli(ə): «Nadan adamın dostu əziyyət və зətinlikdədir.»
3498. İmam Əli(ə): «Fasiqlərlə (gьnahkarla) yoldaşlıq etməkdən зəkin. Зьnki pislik pisliyə bağlanar.»
3499. İmam Əli(ə) (əziz oğlu Həsənə (ə) tцvsiyəsindən): «Oğlum! Axmaqla dostuq etməkdən зəkin. Зьnki o sənə xeyir vermək istəyər, amma ziyan vurar.»
3500. İmam Səccad (ə) (əziz oğlu Həzrət Baqirə (ə) tцvsiyəsindən): «Цz qohum-əqrəbası ilə əlaqəsini kəsən adamla yoldaşlıq etməkdə ehtiyatlı ol. Зьnki Allah kitabının ьз yerində belə şəxsin lənətləndiyini gцrdьm.»
3501. İmam Rza (ə): «Nadan adamın dostu əziyyətdədir.»

1091. Dostluğu pozan amillər
3502. İmam Əli (ə): «Kişi цz qardaşını narahat (ya xəcalətli) edən zaman onu itirər.»
3503. İmam Əli (ə): «Dostun dosta paxıllıq etməsi, dostluğun sağlam olmamasından irəli gəlir.»
3504. İmam Əli(ə): «Heз vaxt bədgьmanlıq sənə qalib gəlməsin. Зьnki bu səninзьn heз kəslə dostluq etməyə yer qoymaz.»
3505. İmam Əli(ə): «Цz dostunun hər bir işinə irad tutanın dostluq telləri tez qırılar.»
3506. İmam Əli(ə): «Qardaşları ilə yola getməyən şəxsin dostları azalar.»
3507. İmam Sadiq (ə): «Əgər mьsəlman qardaşının səninlə dostluğunun xalis qalmasını istəyirsənsə, heз vaxt onunla zarafat və mьnaqişə etmə, onun qarşısında цyьnmək və dьşmənзilikdən зəkin.»
3508. İmam Hadi(ə): «Bir-birinizlə зəkişməyiniz kцhnə dostluğu pozar, mцhkəm dьyьnləri aзar. Belə ki, mьbarizədə biruzə verilən ən az şey, birinin digərinə ьstьn gəlmək istəyidir. Bu istək isə dostluq əlaqələrinin kəsil­məsinin əsas amilidir.

1092. Dostluğun sərhədləri
3509. İmam Əli(ə): «Həqiqi dost sənin eyblərinin aradan getməsi ьзьn nəsihət edən, sən olmadığın vaxt sənin malının, sərvətinin qeydinə qalan və səni цzьndən ьstьn biləndir.»
3510. İmam Əli(ə): «Nə qədər məhəbbətin var, dostuna bəşx elə, amma inamının hamısını onun ayağı altına atma.»
3511. İmam Sadiq (ə): «Dostluğun sərhədləri var. Kim onların hamısına, ya bir neзəsinə malik olsa dostdur, əks halda, onu əsla dost bilmə: birincisi, zahirdə və batində sənə qarşı eyni olsun; ikincisi, sənin abrını цz abrı, sənin eybini və rьsvayзılığını цz eybi və rьsvayзılığı bilsin; ьзьncьsь, sərvət və məqam onun sənə qarşı mьnasibətini dəyişməsin; dцrdьncьsь, əlindən gələn kцməyi səndən əsirgəməsin və beşinci, bьtьn xislətləri цzьndə зəm edir; зətinliklərdə səni tənha qoymasın.»

1093. Ən yaxşı dostlar
3512. Allahın Peyğəmbəri (s): «Ən yaxşı dost, səninlə uyğunsuzluğu az və uyğunluğu зox olandır.»
3513. İmam Əli (ə): «Allaha itaət yolunda sənə kцmək edən şəxs, ən yaxşı dostdur.»

1094. Dostun haqqı
3514. İmam Əli(ə): «Heз bir dostla, naşьkr olsa da, əlaqəni kəsmə.»
3515. İmam Səccad (ə): «Dostun haqqı, onunla mehriban və insafla rəftar etməyindir. Eləcə də, sənə hцrmət etdiyi qədər sən də ona hцrmət etməlisən. Heз bir bəxşişdə səni qabaqlamağa imkan vermə, əgər qabaqlasa bu yaxşılığının əvəzini зıx. Səni sevdiyi qədər, sən də onu sev. Əgər bir gьnah etməyi qərara alsa, onu gьnahdan зəkindir. Onun ьзьn zəhmət və məhəbbət mənşəyi ol, onun əzabına bais olma.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 


more post like this