islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Cihad (1)

  Cihad (1)

  Cihad (1)
  Rate this post

   

  Kiçik cihad. (Cihadi əsğər)

  371. Cihad.

  Quran:

  «Ey Peyğəmbər! Kafirlər və münafiqlərlə cihad et. Onlara qarşı amansız ol. Onların yeri Cəhənnəmdir və necə də pis aqibətdir.» [1]

  «De: «Əgər sizin atalarınız və övladlarınız…. sizinçün Allahdan, peyğəmbərindən və Allah yolunda cihad etməkdən daha əzizdirsə, onda Allahın əmri gəlincəyə qədər ləngiyin. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz.»[2]

  Hədis

  1189. Allahın Peyğəmbəri (s):«Cihad etməyən və ya cihad arzusunda olmadan bu dünyadan köçən şəxs müəyyən mənada münafiq hökmündə ölmüşdür.» [3]

  1190. Mustədrikul-vəsail kitabından:«Bir kişi Allaha ibadət etmək üçün dağa çıxır, ailəsi isə onu peyğəmbərin (s) yanına gətirir. Peyğəmbər bu işi ona qadağan edib buyurur:«Əgər müsəlman cihad meydanında bir gün səbr edərsə, bu onunçün qırx il ibadətdən daha yaxşıdır.»[4]

  1191. İmam Əli (ə):«Cihad Allah-taalanın özünün məxsus övliyaları üçün açdığı Cənnət qapılarından biridir. Cihad təqva libası, Allahın möhkəm zirehi və Onun yenilməz qalxanıdır.»[5]

  1192. İmam Əli (ə):«Cihad dinin sütunu və xoşbəxt insanların işıqlı yoludur.»[6]

  1193. İmam Əli (ə):«Allah-taala cihadı vacib etdi. Ona əzəmət verib qələbə rəmzi və özünə yavər etdi. Allaha and olsun, dünyanın və dinin işi cihaddan başqa heç bir şeylə düzəlməz.» [7]

  1194. İmam Əli (ə):«Cihad İslamdan sonra ən şərəfli əməldir. Cihad dinin davamlılığının mayasıdır. Cihadın izzət və güc-qüdrət gətirməklə yanaşı böyük əcri də var. Cihad yürüş etməkdir. Onda yaxşılıqlar və savab da var, şəhadətə çatdıqdan sonra gələn Cənnət müjdəsi də.» [8]

  1195. İmam Sadiq (ə):«Cihad vacib əməllərdən sonra ən üstün işdir.»[9]

   

  372. Mücahid

  Quran:

  «Heç bir əziyyət və zərər çəkmədən cihaddan boyun qaçıran möminlər, Allah yolunda cihad edənlərlə bərabər deyillər.» [10]

  Hədis:

  1196. Allahın Peyğəmbəri (s):«Bütün bəndələrin əməlləri Allah yolunda (cihad edən) mücahidlərin yanında dimdiyində dəryadan bir qədər su götürən qaranquşa bənzər.» [11]

  1197. Allahın Peyğəmbəri (s):«Qılınclar Cənnətin açarlarıdır.»[12]

  1198. İmam Əli (ə):«Səmanın qapıları mücahidlərin üzünə açıqdır.» [13]

   

  373. Mücahidlərə kömək etmək onları incitməyin məzəmməti.

  1199. Allahın Peyğəmbəri (s):«Döyüşçünü bir iynə və ya sapla təchiz edən şəxsin Allah-taala keçmiş və gələcək günahlarını bağışlar.»[14]

  1200. Allahın Peyğəmbəri (s):«Döyüşçünün məktubunu mənzil başına çatdıran hər kəs bir qulu azad etmiş insan və döyüşçünün cihadının «savab» qapısında onun şəriki mislindədir.»[15]

  1201. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah yolunda cihad edən mücahidləri incitməyin. Çünki, Allah-taala peyğəmbərlərə görə qəzəbləndiyi kimi, onlara görə də qəzəblənər. Peyğəmbərlərin dualarını qəbul etdiyi kimi onların da dualarını qəbul edər.»[16]

   

  374. Əl, dil qəlblə cihad əmri vermək.

  1202. Allahın Peyğəmbəri (s):«Kişinin belinə sarılmış qılıncla qıldığı namaz, qılıncsız qıldığı namazdan yeddi yüz dəfə üstündür.»[17]

  1203. İmam Əli (ə):«Allah yolunda əllərinizlə cihad edin. Əgər bunu bacarmasanız, dillərinizlə cihad edin. Bunu da bacarmasınız qəlblərinizlə cihad edin.»[18]

  1204. İmam Əli (ə):«Sizi Allaha and verirəm! Sizi Allaha and verirəm, mallarınız, canlarınız və dillərinizlə Allah yolunda cihad edin.»[19]

   

  375. Cihadı tərk etmək.

  1205. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala cihadı tərk edən şəxsin nəfsinə (canına) zillət libası geyindirər, həyatına yoxsulluğ gətirər və dinini yox edər. Allah-taala ümmətimin izzətini və qüdrətini atların nalları altında və nizələrin ucunda qərar vermişdir.»[20]

   

  376. Cihadın növləri.

  1206. İmam Əli (ə):«Cihad dörd hissəyə bölünür: əmr be məruf (yaxşı işlərə də‘vət); nəhy əz munkər (pis işlərdən çəkindirmək); döyüş meydanında mətanətli və dözümlü olmaq; günah edənlərlə mübarizə aparmaq.»[21]

   

  377. Sərhədlərin mühafizəsi.

  Quran:

  «Ey peyğəmbər! Kafirlərlə və münafiqlərlə cihad et və onlarla sərt davran. Onların yeri Cəhənnəmdir və bu necə də pis aqibətdir.»[22]

  «Ey iman gətirənlər! Səbrli olun və başqalarını səbrli olmağa çağırın, döyüşlərdə müqavimət, şücaət göstərin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız.» [23]

  Hədis

  1207. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah yolunda bir gün sərhəddi qorumaq, dünyadan və onda olan bütün şeylərdən yaxşıdır.» [24]

  1208. Allahın Peyğəmbəri (s):«Ölümdən sonra hər bir əməl öz sahibini tərk edər, yalnız Allah yolunda sərhəddi qoruyan kimsənin əməlindən başqa. Onun əməli böyüyər və Qiyamət gününədək ruzisi verilər.» [25]

   

  378. Keşik çəkməyin fəziləti.

  1209. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah yolunda bir gecə keşik çəkmək min gecə-gündüz gecələri ibadət və gündüzləri oruc tutmaqla keçirməkdən üstündür.»[26]

  1210. Allahın Peyğəmbəri (s):«İki göz Cəhənnəm odu görməyəcək:  Allah xofundan ağlayan göz və Allah yolunda gecə vaxtı keşik çəkən göz.»[27]

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild  [1] Təhrim, ayə 9

  [2] Tövbə, ayə 24

  [3] Səhihe-Müslim, c.3, səh.1517, hədis 1910

  [4] Mostədrəkul vəsail, c.11, səh.21, hədis 12324

  [5] Nəhcül-Bəlağə, xütbə 27

  [6] Ğurərul-Hikəm, hədis 1346.

  [7] Vəsailəş şiə, c.11, səh.9, hədis15.

  [8] Nurəl-Səqəleyn, c.1, səh.408, hədis154.

  [9] Mişkatul-Ənvar, səh.154.

  [10] Nisa, ayə 95.

  [11] Kənzul-Ummal, hədis 10680

  [12] Mostədrəkul vəsail, c.11, səh.13, hədis 12293

  [13] Ğurərul-Hikəm, hədis 1347

  [14] Mostədrəkul vəsail, c.11, səh.24, hədis 12333

  [15] Vəsailuş-Şiə, c.11, səh.14, hədis 4

  [16] Kənzul-Ummal, hədis 10664

  [17] Kənzul-Ummal, hədis10791

  [18] Biharul-Ənvar, c.100, səh.49, hədis23

  [19] Nəhcül-Bəlağə, məktub 47

  [20] Əmali-Səduq, səh.462, hədis 8

  [21] əl-Xisal, səh.232, hədis 74

  [22] Ənfal, ayə 60

  [23] Ali-İmran, ayə 200

  [24] Kənzul-Ummal, hədis 10508

  [25] Kənzul-Ummal, hədis 10611

  [26] Kənzul-Ummal, hədis 10730

  [27] Sonən əl-Tərməzi, hədis 1369