215.Bidət qoymaq

735.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ən pis iş yeni ortaya çıxan və əvvəlcə misli görünməmiş işdir. Bilin! Hər bir bid’ət azğınlıqdır. Bilin! Hər bir azğınlığın sonu oddur.»[1]

736.Allahın Peyğəmbəri (s):«Məbada bid’ət bir sünnə yaradasan. Çünki əgər bəndə pis bir sünnə və adətin təməlini qoysa, onun günahı və ona əməl edənin günahı onun boynunadır.»[2]

737.İmam Əli (ə):«Qoyulan hər bir bid’ətə görə bir sünnə tərk edildi. Bid’ətlərdən çəkinin və aydın yolu tutun! Ən yaxşı iş keçmişi olan işdir. Onların ən pisi isə yeni yaranan və keçmişi olmayandır.»[3]

738.İmam Əli (ə):«Bid’ətlər kimi heç nə dini viran və məhv etməyib.»[4]

 

216.Bidət qoyanlar

739.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bid’ət qoyanlar insanların və yaradılmışların ən pisidir.»[5]

740.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bid’ət qoyanlar od əhlinin itləridir.»[6]

 

217.Bidətin mənası

741.İmam Əli (ə):«Bid’ət qoyanlar Allahın əmri, Onun Kitabı və Peyğəmbəri ilə müxalifət edərək öz rə‘y və nəfsi istəkləri əsasında əməl edənlərdir, hərçənd ki, belələrinin sayı çoxdur.»[7]

742.İmam Sadiq (ə):«Aralarında daha savadlı və alim ola-ola camaatı özünə tərəf çağıran kəs azğın bid’ətçidir.»[8]

 

218.Bidət qoyandan üz döndərmək

743.Allahın Peyğəmbəri (s):«Kim nifrət və ədavətlə bid’ət qoyandan üz döndərsə Allah onun qəlbini rahatlıq və imanla doldurar.»[9]

744.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bidət qoyan şəxsin üzünə təbəssüm edən kəs öz dininin məhv edilməsinə kömək edib.»[10]

 

219.Bidət qoyan ibadət

745.Allahın Peyğəmbəri (s):«Şeytan bid’ətə əməl edən şəxsi ibadətlə tək qoyar və ona itaətkarlıq hissi və göz yaşları verər.»[11]

 

220.Bidət qoyanların əməllərinin batil olması

746.Allahın Peyğəmbəri (s):«Sünnəyə əsaslanan az əməl bid’ətlə olan çox əməldən daha yaxşıdır.»[12]

747.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah bid’ət qoyanın tövbəsini qəbul etməz.»[13]

 

221.Bidət yaranan zaman alimlərin vəzifəsi

748.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ümmətimin arasında bid’ətlər yaranan zaman alim öz elmini üzə çıxarmalıdır. Kim belə etməsə, Allahın Lənəti olsun ona!»[14]

 

 

 

Mizanulhikmətin (xülasəsi)I cild

 [1] Əmali-Mufid, səh.188, hədis 14

[2] Biharul-Ənvar, c.77, səh.104, hədis 1

[3] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.9, səh.93

[4] Biharul-Ənvar, c.78, səh.92, hədis 98

[5] Kənzul-Ummal, hədis 1095, 1126

[6] Kənzul-Ummal, hədis1125

[7] Kənzul-Ummal, hədis44216

[8] Tuhəful-Uqul, səh.375

[9] Kənzul-Ummal, hədis 5599

[10] Biharul-Ənvar, c.47, səh.217, hədis 4

[11] Biharul-Ənvar, c.72, səh.216, hədis 8

[12] Əmali-Tusi, səh.385, hədis 838

[13] Biharul-Ənvar, c.72, səh.216, hədis 8

[14] əl-Kafi, c.1, səh.54, hədis 2

al� l:js�^,0O(style=’mso-footnote-id: ftn3′ href=”#_ftnref3″ name=”_ftn3″ title=””>[3] Kənzul-Ummal, hədis 34615

 

[4] Biharul-Ənvar, c.60, səh. 299, hədis 5

[5] Zariyat, ayə 56

[6] Hud, ayə 118, 119

[7] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.3, səh.108

[8] Biharul-Ənvar, c.23, səh.83, hədis 22

[9] Biharul-Ənvar, c.10, səh.167, hədis 2

[10] Nurus-Səqəleyn, c.2, səh.404, hədis 250

[11] Nisa, ayə 28

[12] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid,c.20, səh.62

[13] Ğurərul-Hikəm, hədis 2089


more post like this