islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Bid’ət

  Bid’ət

  Bid’ət
  Rate this post

   

  215.Bidət qoymaq

  735.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ən pis iş yeni ortaya çıxan və əvvəlcə misli görünməmiş işdir. Bilin! Hər bir bid’ət azğınlıqdır. Bilin! Hər bir azğınlığın sonu oddur.»[1]

  736.Allahın Peyğəmbəri (s):«Məbada bid’ət bir sünnə yaradasan. Çünki əgər bəndə pis bir sünnə və adətin təməlini qoysa, onun günahı və ona əməl edənin günahı onun boynunadır.»[2]

  737.İmam Əli (ə):«Qoyulan hər bir bid’ətə görə bir sünnə tərk edildi. Bid’ətlərdən çəkinin və aydın yolu tutun! Ən yaxşı iş keçmişi olan işdir. Onların ən pisi isə yeni yaranan və keçmişi olmayandır.»[3]

  738.İmam Əli (ə):«Bid’ətlər kimi heç nə dini viran və məhv etməyib.»[4]

   

  216.Bidət qoyanlar

  739.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bid’ət qoyanlar insanların və yaradılmışların ən pisidir.»[5]

  740.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bid’ət qoyanlar od əhlinin itləridir.»[6]

   

  217.Bidətin mənası

  741.İmam Əli (ə):«Bid’ət qoyanlar Allahın əmri, Onun Kitabı və Peyğəmbəri ilə müxalifət edərək öz rə‘y və nəfsi istəkləri əsasında əməl edənlərdir, hərçənd ki, belələrinin sayı çoxdur.»[7]

  742.İmam Sadiq (ə):«Aralarında daha savadlı və alim ola-ola camaatı özünə tərəf çağıran kəs azğın bid’ətçidir.»[8]

   

  218.Bidət qoyandan üz döndərmək

  743.Allahın Peyğəmbəri (s):«Kim nifrət və ədavətlə bid’ət qoyandan üz döndərsə Allah onun qəlbini rahatlıq və imanla doldurar.»[9]

  744.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bidət qoyan şəxsin üzünə təbəssüm edən kəs öz dininin məhv edilməsinə kömək edib.»[10]

   

  219.Bidət qoyan ibadət

  745.Allahın Peyğəmbəri (s):«Şeytan bid’ətə əməl edən şəxsi ibadətlə tək qoyar və ona itaətkarlıq hissi və göz yaşları verər.»[11]

   

  220.Bidət qoyanların əməllərinin batil olması

  746.Allahın Peyğəmbəri (s):«Sünnəyə əsaslanan az əməl bid’ətlə olan çox əməldən daha yaxşıdır.»[12]

  747.Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah bid’ət qoyanın tövbəsini qəbul etməz.»[13]

   

  221.Bidət yaranan zaman alimlərin vəzifəsi

  748.Allahın Peyğəmbəri (s):«Ümmətimin arasında bid’ətlər yaranan zaman alim öz elmini üzə çıxarmalıdır. Kim belə etməsə, Allahın Lənəti olsun ona!»[14]

   

   

   

  Mizanulhikmətin (xülasəsi)I cild

     [1] Əmali-Mufid, səh.188, hədis 14

  [2] Biharul-Ənvar, c.77, səh.104, hədis 1

  [3] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.9, səh.93

  [4] Biharul-Ənvar, c.78, səh.92, hədis 98

  [5] Kənzul-Ummal, hədis 1095, 1126

  [6] Kənzul-Ummal, hədis1125

  [7] Kənzul-Ummal, hədis44216

  [8] Tuhəful-Uqul, səh.375

  [9] Kənzul-Ummal, hədis 5599

  [10] Biharul-Ənvar, c.47, səh.217, hədis 4

  [11] Biharul-Ənvar, c.72, səh.216, hədis 8

  [12] Əmali-Tusi, səh.385, hədis 838

  [13] Biharul-Ənvar, c.72, səh.216, hədis 8

  [14] əl-Kafi, c.1, səh.54, hədis 2

  al� l:js�^,0O(style=’mso-footnote-id: ftn3′ href=”#_ftnref3″ name=”_ftn3″ title=””>[3] Kənzul-Ummal, hədis 34615

   

  [4] Biharul-Ənvar, c.60, səh. 299, hədis 5

  [5] Zariyat, ayə 56

  [6] Hud, ayə 118, 119

  [7] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid, c.3, səh.108

  [8] Biharul-Ənvar, c.23, səh.83, hədis 22

  [9] Biharul-Ənvar, c.10, səh.167, hədis 2

  [10] Nurus-Səqəleyn, c.2, səh.404, hədis 250

  [11] Nisa, ayə 28

  [12] Nəhcül-Bəlağənin şərhi, İbn Əbil Hədid,c.20, səh.62

  [13] Ğurərul-Hikəm, hədis 2089