1156. Azğınlığın səbəbləri
Quran:
«Kim imanı kьfrlə əvəz etsə, həqiqətən, doğru yolu azmışdır.»
«Kim Allaha, mələklərə, kitablara və Onun rəsullarına kьfr etsə, şьbhəsiz ki, uzaq və uzun azğınlığa dьзar olmuşdur.»
«Kim Allaha və Onun Rəsuluna itaətsizlik edərsə, şьbhəsiz ki, aзıq-aşkar azğınlığa dьşmьşdьr.»
«Nəfsi istəyini, həvəsini цz məbudu edən şəxsi gцrdьnmь? Allah-taala onu elmi olduğu halda azğınlığa buraxdı, onun qulağına, qəlbinə mцhьr vurdu, gцzləri цnьnə pərdə зəkdi. Allahdan başqa onu kim hidayət edər? Məgər nəsihət gцtьrmьrsьnьzmь?»
3755. İmam Əli(ə): «Hər azğınlıqзьn bir səbəb və hər əhdi sındırmaq ьзьn bir şьbhə var.»
3756. İmam Əli(ə): «Bilin ki, dinin hцkmləri (şəriət) vahid və yolları məqsədə зatdırandır. Kim bu yollara qədəm qoysa, məqsədə зatar və xeyir qazanar. Kim bu yolları getməkdən imtina etsə, azğın və peşiman olar.»
3757. İmam Əli(ə): «Peyğəmbərimizin əhli-beytinə baxın, onların yol və ьslubundan ayrılmayın… Onlardan qabağa keзməyin ki, yolu azarsınız və onlardan geri də qalmayın ki, məhv olarsınız.»
3758. İmam Əli(ə): «Kim hidayəti, onun əhli olmayandan istəyərsə, yolunu azar.»

1157. Yolu azdıranlar
3759. İmam Əli(ə): «Allah yanında ən pis insan, цzь azğın və başqalarının azğınlığına səbəb olan, əməl olunan sьnnəni aradan gцtьrən və tərk olunmuş bidəti bərpa edən zalım rəhbərdir.»
3760. İmam Əli(ə): «Allahın yanında iki nəfər ən nifrət olunmuş şəxs var. Bunlardan biri Allahın onu цzbaşına buraxdığı şəxsdir. Belə şəxs doğru yoldan azmış və qəlbini bidətəbənzər sцzlərə, azdırıcı dəvətlərə bağlamışdır. Buna gцrə də, ona aldanan şəxslərin fitnə və fəsadına səbəb olur. O, ata-babalarının doğru yolundan зıxıb və цz ardıcıllarını azdırır. Həyatı zamanı və цlьmьndən sonra başqalarının gьnahlarının yьkьnь цz зiyninə зəkər və xətalarının girovu olar…»
3761. İmam Əli(ə) (mьnafiqləri təsvir edərkən): «Sizi mьnafiqlərdən uzaq durmağa зağırıram. Зьnki onlar həm цzləri azıblar, həm də başqalarını azdırarlar, цzləri bьdrəyiblər və başqalarını da bьdrədərlər.»

1157. Azğınlığın əsaslarını dağıdan amillər
3762. İmam Əli(ə): «Зətinliyə dьşəndə Qurandan kцmək alın. Зьnki Quran ən bцyьk dərdlərin -yəni kьfr, nifaq, əyinti və azğınlıq kimi dərdlərin şəfasıdır.»
3763. İmam Əli(ə): «Bu İslam Allahın dinidir, onu цzьnьzзьn seзin… və onun əsasları azğınlığın əsaslarını viran edər.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 


more post like this