Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd – Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Əssalamu ələykə Ya Əba Əbdillah. Əssəlamu ələykə yəbnə Rəsulillah. Əssəlamu ələykə yəbnə Əmiril-muminin, vəbnə səyyidil vəsiyyin. Əssəlamu ələykə yəbnə Fatimətə səyyidəti nisail aləmin. Əssəlamu ələykə ya sarəllahi vəbnə sarih. Vəl vitrəl məvtur. Əssəlamu ələykə və ələl-ərvahil-ləti həllət bi-finaik ələykum minni cəmi’ən səlamullahi əbədən ma bəqiytu və bəqiyəl ləylu vən nəhar. Ya Əba Əbdillah. Ləqəd əzumətir-rəziyyətu və cəllət və əzumətil musibətu bikə ələyna və əla cəmi’i əhlil İslam. Və cəllət və əzumət musibətukə fis-səmavati əla cəmi’i əhlis-səmavat. Fələ’ənallahu ummətən əssəsət əsasəz-zulmi vəl-cəvri ələykum Əhləl-Bəyt. Və lə’ənəllahu ummətən dəfə’ətkum ən məqamikum və əzalətkum ən məratibikumul-ləti rəttəbəkumullahu fiha və lə’ənəllahu ummətən qətələtkum və lə’ənəllahul-muməhhidinə ləhum bit-təmkini min qitalikum. Bəri’tu iləllahi və iləykum minhum və min əşyaihim və ətbaihim və əvliyaihim. Ya Əba Əbdillah. İnni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum ila yavmil Qiyaməh. Və lə’ənəllahu alə Ziyadin və alə Mərvan və lə’ənəllahu Bəni Uməyyətə qatibətən və lə’ənəllahubnə Mərcan və lə’ənəllahu Ömərəbnə Sədin və lə’ənəllahu Şimrən və lə’ənəllahu ummətən əsrəcət və əlcəmət və tənəqqəbət li-qitalik. Biəbi əntə və ummi. Ləqəd əzumə musabi bikə fə əs’əlullahəl-ləzi əkrəmə məqaməkə və əkrəməni ən yərzuqəni tələbə sarikə mə”ə imamin mənsurin min Əhli-Bəyti Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih. Əllahumməc’əlni indəkə vəcihən bil-Huseyni ələyhissəlam, fid-dunya vəl-axirəti. Ya Əba Əbdillah. İnni ətəqərrəbu iləllahi bə ila Rəsulihi və ila Əmiril-mu’mininə və ila Fatimətə və iləl Həsəni və iləykə bi muvalatikə və bil-bəraəti mimmən qatələkə və nəsəbə ləkəl-hərbə və bil-bəraəti mimmən əssəsə əsasəz-zulmi vəl-cəvri ələykum və əbrəu iləllahi və ila Rəsulihi mimmən əssəsə zalikə və bəna ələyhi bunyanəhu və cəra fi zulmihi və cəvrihi ələykum və əla əşyaikum. Bəri’tu iləllahi və iləykum minhum və ətəqərrəbu iləllahi summə iləykum bi’muvalatikum və muvalati vəlliyikum. Və bil-bəra’əti min ə’daikum və nasibinə ləkumul-hərbə və bil-bəra’əti min əşyaihim və ətbaihim. İnni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum və vəliyyikum limən valakum və əduvvun limən adakum. Fə əs’əlullahəl-ləzi əkrəməni bimə’rifətikum və mərifəti əvliyaikum və rəzəqənil-bəra’ətə min ə’daikum ən yəc’ələni mə’əkum fid-dunya vəl-axirəti və ən yusəbbitə li indəkum qədəmə sidqin fid-dunya vəl-axirəti. Və əs’əluhu ən yubəlliğənil-məqaməl-məhmudə ləkum indəllahi və ən yərzuqəni tələbə sarikum mə’ə imamin hudən Məhdiyyin zahirin natiqin bil-həqqi minkum. Və əs’əlullahə bihəqqikum və
Biş-şə’nil-ləzi ləkum indəhu ən yu’tiyəni bimusabi bikum əfzələ ma yu’ti musabən bi musibəti musibətən mə ə’zəməha və ə’zəmə rəziyyətəha fil-İslam və fi cəmi’is-səmavati vəl-ərz. Əllahumməc’əlni fi məqami haza mimmən tənaluhu minkə sələvatun və rəhmətun və məğfirəh. Əllahumməc”əl məhyayə məhya Muhəmmədin və Ali Muhəmməd, və məmati məmatə Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Əllahummə innə haza yəvmun təbərrəkət bihi Bəni Uməyyə vəbnu akilətil-əkbadil-lə’inubnil ləin əla lisanikə və lisani Nəbiyyikə səlləllahu ələyhi və alih, fi kulli məvtinin və məvqifin vəqəfə fihi Nəbiyyukə səlləllahu ələyhi və alih. Əllahumməl’ən Əba Sufyana və Muaviyətə və Yəzidəbnə Muaviyətə ələyhim minkəl-lə’nətu əbədəl-abidin. Və haza yəvmul fərihət bihi alu Ziyadin və alu Mərvan bi-qətlihimul-Huseyn sələvatullahi ələyh. Əllahummə fəzaif ələyhimul-lə’nə minkə vəl-əzabəl-əlim. Əlahummə inni ətəqərrəbu iləykə fi hazəl-yəvmi və fi məvqifi haza və əyyami həyati bil-bəra’əti minhum vəl-lə”nəti ələyhum və bil-muvalati li-Nəbiyyikə və Ali Nəbiyyikə ələyhi və ələyhimus-səlam.
Sonra yüz dəfə de:
Əllahumməl’ən əvvələ zalimin zələmə həqqə Muhəmmədin və Ali Muhəmməd və axirə tabi’in ləhu əla zalik. Əllahumməl’ənil-isabətəl-ləti cahədətil Huseyn və şayə’ət və bayə’ət və tabə’ət əla qətlih. Əllahumməl’ənhum cəmia.
Sonra yüz dəfə de:
Əssəlamu ələykə Ya Əba Əbdillah və ələl-ərvahil-ləti həllət bifinaik ələykə minni səlamullahi əbədən ma bəqiytu və bəqiyəl-ləylu vən-nəharu və la cə’ələhullahu axirəl-əhdi minni li-ziyarətikum. Əssəlamu ələl-Huseyni və əla Əliyyibnil-Huseyni və əla əvladil-Huseyni və əla əshabil-Huseyn.
Əllahummə xussə əntə əvvələ zalimin bil-lə’ni minni vəbdə bihi əvvəla summəs-saniyə vəs-salisə vər-rabi’ə. Əllahumməl’ən Yəzidə xamisən vəl’ən Ubeydullahibni Ziyadin vəbnə Mərcanətə və Umərəbnə Sə’din və Şimrən və Alə Əbi Sufyanə və Alə Ziyadin və Alə Mərvanə ila yəvmil-Qiyaməh.
Sonra səcdəyə gedib de:
Əllahummə ləkəl-həmdu həmdəş-şakirinə ləkə əla musabihim. Əlhəmdu lillahi əla əzimi rəziyyəti. Əllahummərzuqni şəfaətəl-Huseyni yəvməl-vurud və səbbit li qədəmə sidqin indəkə mə’əl-Huseyni və əshabil-Huseyn. Əlləzinə bəzəlu muhəcəhum dunəl-Huseyni ələyhis-səlam.
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və əccil fərəcəhum.

rizvan.net


more post like this