İmam Sadiq əleyhissəlamın həyatında diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də, o Həzrətin Abbasilər qiyamının ba؛çılarının ona beyət etmək təklifini qəbul etməməsidir. Əgər bu məsələyə ِtəri və səthi baxsaq ola bilər belə fikirlə؛ək ki, bu qiyamda məzhəbi fikirlərin daha çox təsiri olmu؛dur. اünki qiyamçıların bütün ؛üarları İslami ؛üarlar və bayraqları üzərinə yazılmı؛ sِzlərin hamısı Quran ayələri idi. Onlar ِzlərini elə qələmə verirdilər ki, guya Əhli-beytin (əleyhimussəlam) xeyrinə i؛ gِrür və məqsədləri Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) ailəsinin Bəni–ـməyyə və Bəni–Mərvan tərəfindən axıdılmı؛ nahaq qanının intiqamını almaqdır. Onlar ِz qiyamını Əhli-beyt (əleyhimussəlam) ilə əlaqələndirmək istəyirdilər. Düzdür, əvvəl camaatı ona tərəf dəvət etdikləri xəlifənin adını bildirməsələr də, ancaq ؛üarları belə idi ki, “Biz Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alih) ailəsindən seçilmi؛ bir ؛əxsə beyət etmək üçün qiyam etmi؛ik
(Doktor ھِvqi Zeyf, “Tarixül Ədəbil Ərəbi” (2), səh. 176-203).”

Deyirlər ki, Əbu Müslimin ərəblər arasında da (o ِzü qeyri-ərəb olmu؛dur) çoxlu dost-tanı؛ı, silahda؛ı var idi. Onlar Əbu Müslimə beyət edərkən and içib deyirdilər ki, Quran və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) sünnəsinə əməl etməkdə, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) ailəsindən seçilmi؛ və hələ ki, naməlum qalan bir ؛əxsə itaət etməkdə mِhkəm olacaq və ِz ba؛çılarına itaət etməkdə hiyləyə yol verməyib onların əmrlərini heç bir sِz-sِhbətsiz icra edəcəklər. Hətta and içərkən bunu da sِyləyirdilər ki, dü؛mənə qalib gəldikləri təqdirdə, onları ancaq İslam və ِz ba؛çılarının qayda-qanunları əsasında həlak edəcəklər.
Qiyamçıların tanınması üçün olan əlamət onların qara paltar geymələri və qara bayraq gِtürmələri idi. Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) bayrağı qara olduğu və onların da məqsədləri Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) dininə qayıtmaq olduğu üçün, ya da məqsədləri Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) ailəsinin intiqamını alıb onlara əzadar olduqlarına gِrə ِz bayraqları üçün qara rəngi seçmi؛dilər. Bəlkə də, məqsədləri bu olmu؛dur ki, ِzlərini kütləvi qırğınla nəticələnəcək dِyü؛ barədə deyilmi؛ uzaqgِrənliyin a؛kar nümunəsini qələmə versinlər. Bu fikrə gِrə Xorasan tərəfdən qara rəngli bayraqların qalxması zalımlar dِvlətinin süqutu və haqq olan dِvlətin yaranması ni؛anəsidir
(Biharül-ənvar, c.52 səh.217-229).
Bir sِzlə, bunun zahirindən belə ba؛a dü؛ülür ki, Abbasilər qiyamı İslam ehtivalı, əzəmətli bir qiyam olmu؛dur.
http://sualcavab.ge


more post like this