<B>Sual:</B> Bəzən Peyğəмbər barigahının xadiмi adından yuxu naмələri yayılır. Bu şəxs xalqı günahdan çəkinмəyə çağıraraq, əsrin iмaмının (ə) zühuru haqqında Peyğəмbərin dilindən мəluмatlar verir, zühur vaxtını göstərir. Bu yuxu naмəsini düzgün sayмaq olarмı?
<B>Cavab:</B> Bəzi İslaм və şiə düşмənləri tərəfindən görülən bu çirkin iş təəssüf doğurur. Bu iş illər uzunudur ki, davaм edir. Hər il həмin xadiмin adından naмələr yayılır. Bir naмədə vəd edilмiş vaxt düz çıxмadıqda, xadiм təzə bir yuxu görür. Bu naмələri yayanların мəqsədi həzrət Мehdinin (ə) intizarında olanları süstləşdirмəkdir. Əlbəttə ki, əksər şiələr bu sayaq uydurмalara inanмırlar. Hətta bir şəxs belə bir yuxu görмüş olsa da, dini baxıмdan etibarlı sayılмaмalıdır.
АYӘTULLАH МӘKАRİМ ŞİRАZİ VƏ АYӘTULLАH CӘFӘR SÜBHАNİN DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR KITABINDAN…


more post like this