Dəclə və Fərat

Дяъля чайы Асийанын мяшщур чайларындан олуб, узунлуьу 2860 км.-дир. Чайын мянсяби Фарс кюрфязидир. Фярат чайы да даьларын ятяйиндян кечяряк Дяъляйя тюкцлцр. Фярат чайы ики гола айырылыр: Ялгямя адланан бир голу Куфядян кечмякля гярб тяряфя, диэяр голу ися Сявда шящяриндян кечмякля Ниля ахыр, сонда ися Бясрядя говушурлар. Дяъля вя Фяратын йени адлары «Шяттул-яряб» (йяни, яряб сащили)дир. Дяъля вя Фяратын арасында йерляшян гуру яразилярин ъянуб щиссясиндя Бабил вя Кялдя шящярляри йерляшир. Чайларын сащилиндя дя бир сыра шящярляр йерляшир. Дяълянин сащилиндя Асури падшащларынын пайтахты олмуш вя Мосулун йахынлыьында йерляшян Нейнява шящяри, Иран падшащларынын пайтахты олмуш Мядаин, орта ясрлярдя хилафят мяркязи олан Баьдад шящяри йерляшир. Фяратын сащилиндя ися гядим Бабил, Щийря, Куфя вя Кялданилярин пайтахты олмуш Кялдя шящярляри йерляшир ки, ахырынъы иля Куфя арасында 3 мил мясафя вар.
Dəcle-forat

Meherrem.com


more post like this